Base description which applies to whole site

5.1 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Tabel 13 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DJI Suppletoire begroting 2022 (Tweede suppletoire begroting)(Bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting 2022

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd

Baten

    

Omzet

2.650.221

140.635

103.521

2.894.377

waarvan omzet moederdepartement

2.584.221

140.635

103.521

2.828.377

waarvan omzet overige departementen

4000

  

4.000

waarvanomzet derden

62.000

  

62.000

Rentebaten

0

  

0

Vrijval voorzieningen

0

  

0

Bijzondere baten

0

  

0

Totaal baten

2.650.221

140.635

103.521

2.894.377

     

Lasten

    

Apparaatskosten

1.419.400

104.997

53.563

1.577.960

- Personele kosten

1.241.229

104.467

51.547

1.397.243

waarvan eigen personeel

1.108.517

103.112

47.455

1.259.084

waarvan inhuur externen

105.000

1.355

4.092

110.447

waarvan overige personele kosten

27.712

  

27.712

- Materiële kosten

178.171

530

2.016

180.717

waarvan apparaat ICT

116.900

530

2.016

119.446

waarvan bijdrage aan SSO's

27.000

  

27.000

waarvan overige materiële kosten

34.271

  

34.271

Materiele programmakosten

1.189.540

41.639

49.958

1.281.137

Afschrijvingskosten

4.000

  

4.000

- Materieel

3.500

  

3.500

- Immaterieel

500

  

500

Rentelasten

0

  

0

Overige lasten

37.281

  

37.281

waarvan dotaties voorzieningen

37.281

  

37.281

waarvan bijzondere lasten

0

  

0

Totaal lasten

2.650.221

146.635

103.521

2.900.377

     

Saldo van baten en lasten

0

‒ 6.000

0

‒ 6.000

Tabel 14 Kasstroomoverzicht DJI (Bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting 2022

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

260.698

0

0

260.698

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

2.646.221

140.635

103.521

2.890.377

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 2.631.221

‒ 146.635

‒ 103.521

‒ 2.881.377

2.

Totaal operationele kasstroom

15.000

‒ 6.000

0

9.000

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 15.000

0

0

‒ 15.000

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

39.000

0

0

39.000

3.

Totaal investeringskasstroom

24.000

0

0

24.000

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

0

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

7.450

0

7.450

 

Aflossingen op leningen (-/-)

0

0

0

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

0

7.450

0

7.450

5.

Rekening courant RHB 31 december 2022 (=1+2+3+4)

299.698

1.450

0

301.148

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling, de verwerking van de mutaties op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ), meerjarig budget voor huisvesting, ICT- systemen en personeel. Bij de tweede suppletoire begroting wordt het verschil grotendeels verklaard door additionele middelen samenhangend met ondermijning. Het betreft onder andere additionele dekking voor maatregelen rond de PI Vught, voor video conference en gebouwelijke en infrastructurele aanpassingen.In het kasstroomoverzicht wordt een eenmalige storting door het moederdepartement gedaan om het tekort op het eigen vermogen aan te zuiveren tot 0.

Licence