Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 5: Uitwerking Strategische Evaluatie Agenda

In de begroting van 2021 zijn de eerste stappen gezet naar een Strategische Evaluatie Agenda (SEA). In deze ontwerpbegroting is de SEA nader uitgewerkt aan de hand van de vierde voortgangsrapportage Inzicht in Kwaliteit (Kamerstukken II 2020/21, 31865, nr. 184). Het doel van de SEA is om betere en meer bruikbare inzichten te krijgen in de (voorwaarden voor) doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid, het meer benutten van deze inzichten en daarmee uiteindelijk een hogere maatschappelijke toegevoegde waarde van beleid.

De SEA bevat per beleidsartikel eens in de vier tot zeven jaar een beleidsdoorlichting. Daarnaast bevat de SEA een overzicht van de geplande evaluatieonderzoeken, monitors en overig onderzoek waarmee wordt gestreefd naar inzichten om het beleid mee te verbeteren.

De beleidsartikelen van de begroting vormen de thematische basis van de SEA. Beleidsdoorlichtingen blijven per beleidsartikel en waar nodig per artikelonderdeel plaatsvinden.

Tabel 38 Uitwerking strategische evaluatie agenda Koninkrijksrelaties

AO

Subthema

Type onderzoek

Afronding

Toelichting onderzoek

1

Versterken rechtsstaat

Ex-post

2022

Beleidsdoorlichting Versterken rechtsstaat

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

Ex-post

2023

Beleidsdoorlichting Bevorderen sociaaleconomische structuur

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Ex-post

2022

Evaluatie liquiditeitsleningen

  

Ex-post

2023

Beleidsdoorlichting Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

8

Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

Ex-post

2021

Beleidsdoorlichting Wederopbouw

Toelichting

In 2022 is de beleidsdoorlichting van artikel 1, Versterken rechtstaat, gepland. De beleidsdoorlichting onderzoekt in hoeverre de beleidsinstrumenten ter versterking van de rechtsstaat van de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten doelmatig en doeltreffend zijn ingezet. De beleidsdoorlichting focust zich op de beleidsinstrumenten van de Koninklijke Marechaussee, het Recherche Samenwerkingsteam, Openbaar Ministerie en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van onderliggende rapporten, tussentijdse evaluaties en interviews. In de totstandkoming van de beleidsdoorlichting wordt er samengewerkt met de desbetreffende organisaties en de Ministeries van Defensie, Justitie en Veiligheid en Financiën.

In 2022 zal ook de evaluatie van de liquiditeitsleningen plaatsvinden, zoals in de toetsingskaders van de risicoregelingen is aangekondigd. De evaluatie geldt tevens als een voorbereiding op de beleidsdoorlichting van artikel 5 in 2023.

Licence