Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 6: Rijksuitgaven Caribisch Nederland

Op verzoek van de motie Hachchi c.s. (Kamerstukken II 2011/12, 33000 IV, nr. 28) wordt jaarlijks een overzicht van alle rijksuitgaven aan Caribisch Nederland (met uitzondering van de vrije uitkering ofwel het BES-fonds) toegevoegd aan de begroting van Koninkrijksrelaties.

Naar aanleiding van de voorlichting van de Afdeling Advisering van de Raad van State (RvS) en het Interdepartementale Beleidsonderzoek Koninkrijksrelaties (IBO) volgt het kabinet de aanbeveling op om het overzicht Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland uit te breiden (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 11). Doel hiervan is om de rol van het Ministerie van BZK te verstevigen en een meer integrale afweging van de Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland te bevorderen.

Onderstaand is eerst een totaal overzicht te vinden met alle Rijksuitgaven die voor Caribisch Nederland op de (departementale) begrotingen staan.

In de kabinetsreactie is aangekondigd dat naast deze toelichting ook een toelichting gegeven zou worden op de wijze van financiering welke gekoppeld aan de beoogde beleidsdoelen (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 11). Zoals in de ontwerpbegroting van 2021 aangekondigd, is vanaf dit jaar deze uitbreiding inclusief de uitsplitsing per instrument in de bijlage van de betreffende (departementale) begrotingen terug te vinden en hieronder alleen voor de begroting Koninkrijksrelaties.

Tabel 39 Departementaal overzicht Rijksuitgaven Caribisch Nederland (bedragen x € 1.000)

Begroting

realisatie

ontwerpbegroting 2022

  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

         
 

Totaal Rijksuitgaven

528.723

472.783

399.221

390.333

368.119

372.418

381.040

IIB

Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad

339

400

400

400

400

400

400

IV

Koninkrijksrelaties1

11.630

13.512

6.996

7.046

6.396

6.396

6.396

VI

Justitie en Veiligheid

41.651

50.532

49.092

48.877

47.996

47.996

47.996

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

3.411

5.103

8.302

9.554

9.303

9.685

9.785

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

58.978

71.141

74.352

69.089

54.662

59.275

58.756

IX

Financiën en Nationale Schuld

14.808

17.715

17.708

17.725

17.725

17.725

17.725

X

Defensie1

XII

Infrastructuur en Waterstaat

61.328

27.848

16.487

13.114

9.666

7.500

7.501

XIII

Economische Zaken en Klimaat

30.177

58.639

5.916

5.916

5.700

5.700

5.700

XIV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

3.002

3.164

4.814

2.714

1.046

764

764

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

80.863

73.991

60.327

57.344

51.828

53.555

55.350

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

222.536

150.738

154.827

158.554

163.397

163.422

170.667

1

De daadwerkelijke uitgaven zijn hoger omdat een deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland niet te bepalen is.

Begroting Koninkrijksrelaties

Hieronder zijn de Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland voor de begroting Koninkrijksrelaties afzonderlijk weergegeven, uitgesplitst per instrument. In het overzicht en de bijbehorende toelichtingen wordt aangegeven of het uitgaven zijn ten behoeve van eilandelijke taken of rijkstaken, of er sprake is van incidentele of structurele bekostiging en wordt een toelichting gegeven op de wijze van financiering welke gekoppeld is aan de beoogde beleidsdoelen.

Tabel 40 Overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland in begrotingshoofdstuk Koninkrijksrelaties (IV) (bedragen x € 1.000)

Artikel/ instrument

Taak

Bijdrage

realisatie

ontwerpbegroting 2022

   

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Totaal uitgaven

  

11.630

13.512

6.996

7.046

6.396

6.396

6.396

          

Artikel 1 Versterken rechtsstaat

       

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

E

S

Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is niet te bepalen.

Artikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur

11.630

13.512

6.996

7.046

6.396

6.396

6.396

Subsidies (regelingen)

R

I

3.854

4.010

500

500

500

500

500

Opdrachten

E

I

478

1.167

1.397

1.397

1.613

1.613

1.613

Inkomensoverdrachten

R

S

2.263

2.149

2.149

2.149

1.283

1.283

1.283

Bijdrage aan medeoverheden

E

I

5.035

6.186

2.950

3.000

3.000

3.000

3.000

Toelichting

Artikel 1 Versterken rechtsstaat

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Dit betreft een eilandelijke taak: het uitvoeren van recherchetaken.

Op grond van het Protocol inzake gespecialiseerde recherchesamenwerking ondersteunt het Recherche Samenwerkingsteam (RST) in deze taak. Het RST heeft als doel het bestrijden van zware, grensoverschrijdende criminaliteit en criminaliteit die een ernstige inbreuk maakt op de rechtsorde. Het protocol is voor onbepaalde tijd. Met de Politiewet 2012 is bepaald dat er tussen de politie en het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) een gesloten systeem voor financiering van de politie bestaat. Jaarlijks worden de budgetten van begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties ten behoeve van het RST overgeheveld naar begrotingshoofdstuk VI JenV. Daarom is vanaf 2020 deze post te vinden onder het instrument bijdrage aan (andere) hoofdstukken. Het RST is zowel in Caribisch Nederland (CN) als in de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten actief. Hierdoor is niet uit te splitsen welk deel ten goede komt aan CN en welk deel aan de landen.

Artikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur

Subsidies(regelingen)

Er worden incidentele subsidies verstrekt aan initiatieven die verbindingen bevorderen op het gebied van cultuur, educatie en wetenschap. Voor 2022 gaat het onder meer om een subsidie aan UNICEF, gericht op het helpen van de openbare lichamen met het ontwikkelen van de kinderrechten. Dit programma is verlengd tot juli 2022.

Opdrachten

Er worden incidentele opdrachten verstrekt, met als doel om de kwaliteit en slagkracht van het openbaar bestuur te vergroten en de bestuurlijke kaders in CN te versterken. Het gaat dan onder andere om het trainen van de ambtelijke lokale apparaten en het gericht ondersteunen met kennis en expertise op het terrein van goed bestuur en gezonde overheidsfinanciën. Een voorbeeld hiervan is het Talent Ontwikkel Programma Bonaire.

Inkomensoverdrachten

Uit deze middelen worden de pensioenen van gewezen politieke gezagdragers van het land Nederlandse Antillen (bewindspersonen, statenleden en gezaghebbers) afkomstig van Bonaire, Sint Eustatius en Saba gefinancierd. Met het opheffen van het land Nederlandse Antillen in 2010 is bepaald dat deze pensioenen ten laste van Nederland komen (Stcrt. 2010, 14723). Daarmee is dit een structurele rijkstaak.

Bijdrage aan medeoverheden

In afstemming met het lokaal bestuur in CN worden incidentele bijzondere uitkeringen verleend om gerichte initiatieven te kunnen ondersteunen op het gebied van het ontwikkelen van goed openbaar bestuur en versterken van het financieel beheer. In dit kader zijn middelen beschikbaar om de projecten en activiteiten die in de akkoorden met Bonaire en Saba staan uit te voeren.

Licence