Base description which applies to whole site

1. Leeswijzer

Deze leeswijzer gaat kort in op de hoofdonderdelen van de begroting.

Groeiparagraaf

Strategische Evaluatie Agenda (SEA)In het kader van de operatie Inzicht in Kwaliteit wordt het evaluatiestelsel op het punt van beleidsdoorlichtingen herzien. Het gebruikelijke overzicht met een planning van beleidsdoorlichtingen, zoals opgenomen in de beleidsagenda van de begroting, wordt omgevormd tot een SEA. In de begroting 2021 zijn de plannen van JenV hoe hiertoe te komen uiteengezet. Deze plannen monden in de begroting 2022 uit in een eerste aanzet voor een SEA per DG/NCTV.

Hoofdstuk 2: Beleidsagenda

In de beleidsagenda wordt ingegaan op de kernthema’s van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Dit zijn de prioriteiten voor de kabinetsperiode Rutte III. In de beleidsagenda is verder een cijfermatig overzicht opgenomen van de belangrijkste beleidsmatige mutaties, een overzicht van de niet-juridisch verplichte uitgaven, een overzicht met de meerjarige planning voor de strategische evaluaties en een overzicht van de risicoregelingen die vallen onder dit ministerie.

Hoofdstuk 3 en 4: Beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen

Met het Ministerie van Financiën is de afspraak gemaakt dat de apparaatsuitgaven van de Hoge Raad (HR), het Openbaar Ministerie (OM) en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) niet in het centrale apparaatsartikel 91 maar apart in beleidsartikel 32 (Hoge Raad), 33 (Openbaar Ministerie) en 34 (Raad voor de Kinderbescherming) worden opgenomen.Het artikel 34 Straffen en beschermen is op een aantal punten gewijzigd. Dit betreft in hoofdzaak een aantal regelingen onder de instrumenten Subsidies, Opdrachten en Bijdrage medeoverheden van de operationele doelstellingen 34.2 t/m 34.5. Aanleiding voor de wijzigingen is gelegen in organisatorische veranderingen van het Directoraat Generaal Straffen en Beschermen waardoor de oude begrotingsstructuur niet langer passend was. Door een aantal wijzigingen bij de regelingen op artikel 34 door te voeren, is de indeling van het artikel meer toekomstvast en robuust. Verder is de naam van het artikelonderdeel 34.5 gewijzigd zodat deze beter de onderliggende regelingen afdekt. 

Hoofdstuk 5: Agentschapsparagrafen

De begrotingen van een aantal agentschappen kennen een afwijkende lastencategorie, namelijk de post «(materiële) programmakosten». Onder deze post zijn de kosten opgenomen die samenhangen met de primaire taken van de agentschappen. De betreffende kosten worden niet als apparaatskosten gekwalificeerd.Er zijn twee JenV-organisaties die met ingang van de begroting 2022 gaan verantwoorden volgens het batenlastenstelsel. Dit zijn de Justitiele Informatiedienst (Justid) en de Justitiële ICT organisatie.

Hoofdstuk 6: Raad voor de rechtspraak

In het wetslichaam is een apart wetsartikel opgenomen voor de Raad voor de rechtspraak. In de Wet op de rechterlijke organisatie is de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering geattribueerd aan de gerechten en aan de Raad voor de rechtspraak. De Raad kent een bekostigingssystematiek die gebaseerd is op outputfinanciering en gelijktijdig is het baten-lastenstelsel ingevoerd. In deze begroting is gekozen voor een «bijdrage-constructie». Dit betekent dat op artikel 32 «Rechtspleging en rechtsbijstand» de bijdrage aan de Raad is opgenomen en de Raad voor de rechtspraak niet in de begrotingsstaat inzake agentschappen is opgenomen. Voor de Raad is in de begroting een apart hoofdstuk opgenomen, met daarin de gevolgen van de verstrekte bijdrage op het gebied van de bedrijfsvoering.

Overzichtsconstructies

Het Ministerie van JenV levert een bijdrage aan interdepartementale overzichtsconstructies Caribisch Nederland en de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS). De coördinatie voor de eerste overzichtsconstructie is in handen van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Minister van Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor de coördinatie van de HGIS en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft hierbinnen een coördinerende rol omtrent de verdeling van ontwikkelingssamenwerkingsgelden.

Licence