Base description which applies to whole site

Bijlage 7: Overzicht Rijksuitgaven Caribisch Nederland

Op grond van de motie Hachchi 34 wordt een totaaloverzicht gemaakt van alle uitgaven die de Rijksoverheid doet in Caribisch Nederland, als bijlage van de rijksbegroting van Koninkrijksrelaties. Vanaf de Ontwerpbegroting 2022 wordt bij iedere departementale begroting een eigen bijlage met de Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland opgenomen.

Tabel 140 Rijksuitgaven Caribisch Nederland

Artikel/ instrument

Taak

Bijdrage

realisatie

ontwerpbegroting 2022

   

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Totaal uitgaven

  

41.651

50.882

49.442

49.227

48.346

48.346

48.346

          

Artikel 31 Politie

  

22.996

26.924

27.331

27.332

26.620

26.620

26.620

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

Rijkstaak

Structureel

       

Bijdrage aan medeoverheden

Rijkstaak

Structureel

22.996

26.924

27.331

27.332

26.620

26.620

26.620

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

  

7.451

7.594

5.462

5.062

4.962

4.962

4.962

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Rijkstaak

Structureel

7.451

7.244

5.112

4.712

4.612

4.612

4.612

Opdrachten

Rijkstaak

Structureel

0

350

350

350

350

350

350

Artikel 34 Straffen en beschermen

  

11.204

16.364

16.649

16.833

16.764

16.764

16.764

Bijdrage aan agentschappen

Rijkstaak

Structureel

8.489

13.504

13.788

13.972

13.903

13.903

13.903

Subsidies (regelingen)

Rijkstaak

Structureel

1.726

1.716

1.715

1.715

1.715

1.715

1.715

Bijdrage aan medeoverheden

Rijkstaak

Structureel

989

1.144

1.146

1.146

1.146

1.146

1.146

Toelichting

Artikel 31 Politie

Bijdrage aan ZBO's/ RWT's

Bijdrage aan de Nationale Politie ten behoeve van de bestrijding ondermijning (TBO) en witwassen (incidenteel 2020-2021) en ten behoeve van het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Deze bijdrage is structureel, waarbij de middelen voor 2025 en latere jaren nog op de begroting Koninkrijksrelaties staan. Het geld is bestemd voor het Caribisch deel van het Koninkrijk maar het niet toe te wijzen hoeveel Caribisch Nederland precies hiervan ontvangt.

Bijdrage aan medeoverheden

De Minister van Justitie en Veiligheid (JenV) is korpsbeheerder van het brandweer- en politiekorps CN. Ter bekostiging van de personele en materiële uitgaven van deze korpsen wordt een bijdrage verstrekt. Het brandweerkorps investeert in de totstandkoming van het beheersplan 2020–2023 en het politiekorps in een herinrichtingsplan welke vervolgens dient te leiden tot een nieuw organisatie- en formatierapport. De jaarlijks vastgestelde begroting vormt de wettelijke grondslag voor de bekostiging van de beide korpsen van CN.

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Nederland draagt op verschillende manieren bij aan het rechtsbestel in CN en de andere landen van het Koninkrijk. Naast een jaarlijkse bijdrage aan het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en de Openbaar Ministeries wordt onder andere gestimuleerd dat het aantal rechters en officieren van justitie zowel kwantitatief als kwalitatief op goed niveau blijft. De juridische dienstverlening op de BES-eilanden is geborgd door advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders. Via de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) en de Raad voor Rechtsbijstand wordt kosteloze rechtsbijstand verleend aan onvermogenden. Voorts wordt een subsidie beschikbaar gesteld voor een notaris van Sint Maarten ten behoeve van de beschikbaarheid van het notariaat op Saba en Sint Eustatius. Ook is er een Commissie bescherming persoonsgegevens BES die toezicht houdt op de uitvoering van de Wet bescherming persoonsgegevens BES. Tot slot wordt de Raad voor de rechtshandhaving in staat gesteld zijn taak, als vastgelegd in de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving, op een goed niveau uit te kunnen voeren.Daarnaast wordt er via FIU Nederland 0,32 mln. beschikbaar gesteld voor de Uitvoering Wwft BES en het beheren van de informatie-uitwisseling tussen FIU-Nederland (inclusief BES) met de Koninkrijkslanden en vice versa.

Opdrachten

DIt betreft opdrachten in relatie tot het reizen naar de BESeilanden.

Artikel 34 Straffen en beschermen

Bijdrage aan agentschappen

Ten aanzien van CN levert Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan hun zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Daarnaast heeft de DJI een adviserende functie voor de overige landen binnen het koninkrijk op het gebied van detentie, vreemdelingenbewaring en forensische zorg.

Subsidies (regelingen)

Deze middelen worden ingezet voor de erkende reclasseringsorganisatie Stichting Reclassering Caribisch Nederland (SRCN). De SRCN richt zich op de reclasseringstaak op CN. Tot en met 2019 liep deze subsidie via Reclassering Nederland, maar vanaf 2020 heeft JenV een directe subsidierelatie met de SRCN.

Bijdrage aan medeoverheden

De BES voogdijraad heeft civielrechtelijke en strafrechtelijke taken (onderzoeks- en adviestaken en rekestrerende taken en coördinatie bij strafzaken) die zij uitvoert in CN, namelijk op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarnaast vervult de BES voogdrijraad ook de rol van de Centrale Autoriteit in CN.

34

Kamerstukken II, 33.000, nr. 28

Licence