Base description which applies to whole site

Bijlage 6: Overzicht JenV-organisaties en aan JenV-gelieerde organisaties

Het beleidsterrein van JenV strekt zich uit tot een groot aantal organisaties die op een verschillende wijze gelieerd zijn aan het ministerie. In een aantal gevallen geven organisaties uitvoering aan beleid dat bekostigd wordt via een bijdrage (bijvoorbeeld de Dienst Justitiële Inrichtingen), in andere gevallen vallen organisaties onder de beleidsverantwoordelijkheid van het Ministerie van JenV maar is geen sprake van een financiële relatie (bijvoorbeeld Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders). Gezien de verschillende verhoudingen tussen het Ministerie van JenV en de organisaties lopen ook de sturingsrelaties uiteen. Het onderstaande overzicht heeft gedeeltelijk een overlap met bijlage1 (overzicht ZBO/RWT). Met onderstaand overzicht wordt een integraal beeld geschetst waarbij de JenV- en aan JenV-gelieerde organisaties en adviescolleges zijn ingedeeld in:

  • 1. Diensten en agentschappen;

  • 2. Begrotingsgefinancierde zelfstandige bestuursorganen en rechtspersonen met een wettelijke taak;

  • 3. Niet-begrotingsgefinancierde zelfstandige bestuursorganen en rechtspersonen met een wettelijke taak;

  • 4. Sui generis organisaties;

  • 5. Organisaties met een wettelijke taak en/of subsidie, niet zijnde zelfstandige bestuursorganen of rechtspersonen met een wettelijke taak;

  • 6. Adviescolleges en toezichthouders

Dit onderscheid is hier gehanteerd om overzicht en helderheid te scheppen. Het overzicht geeft een globale indicatie van de verhouding tussen het kerndepartement en de afzonderlijke organisaties: eerst worden de organisaties genoemd die onder de directe verantwoordelijkheid vallen van de minister van JenV en daarna de organisaties die meer op afstand staan en een grotere mate van autonomie kennen, maar wel behoren tot het JenV-domein. Zowel tussen als binnen deze afzonderlijke categorieën bestaan echter significante verschillen in de bevoegdheden van de minister ten aanzien van de organisatie. Ter illustratie hiervan kan bij de categorie sui generis organisaties gewezen worden op het verschil tussen het Openbaar Ministerie en de Raad voor de rechtspraak, waarbij de minister voor het al dan niet vervolgen voor een strafbaar feit een wettelijk bepaalde aanwijzingsbevoegdheid heeft ten aanzien van het Openbaar Ministerie, terwijl de Raad voor de rechtspraak beleidsmatig volledig onafhankelijk opereert. Het overzicht bevat alleen organisaties die een subsidie ontvangen die meer dan de helft van hun omzet bedraagt en waarmee een meerjarige, structurele relatie wordt onderhouden. Deze worden in dit overzicht beschouwd als aan JenV gelieerde organisaties behorend tot het JenV-domein33. Daarnaast worden ook stichtingen die (mede) door JenV zijn opgericht in dit overzicht meegenomen als JenV-gelieerde organisaties.

In het overzicht staat een indicatieve typering van de sturingsrelatie vermeld tussen het ministerie en de organisatie. De vormgeving van de sturingsrelatie kent onderlinge verschillen: voor organisaties die in een zelfde categorie vallen, kan de ministeriële verantwoordelijkheid en bevoegdheid op een specifiek op de organisatie toegesneden wijze zijn vastgelegd. Gelet op het doel van dit overzicht, het scheppen van structuur en helderheid, is hier volstaan met een algemene typering waarmee voorbij wordt gegaan aan organisatie-specifiek maatwerk. Voor de zogenaamde sui generis organisaties is de sturingsrelatie in vrijwel alle gevallen afzonderlijk wettelijk vormgegeven in de Politiewet 2012 en de Wet op de rechtelijke organisatie: dit is de reden om deze organisaties afzonderlijk te rubriceren ondanks dat de politie ook een begrotingsgefinancierde rechtspersoon met een wettelijke taak is (zie bijlage 1). Bij een aantal JenV-organisaties is sprake van het «sturingsmodel» waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de rollen van eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer. Voor andere organisaties is sprake van een subsidierelatie die vorm krijgt door de verbonden voorwaarden aan de bijdrage- of subsidieverstrekking.

Nadere informatie over (begrotingsgefinancierde) zelfstandige bestuursorganen en agentschappen is onder meer te vinden in het ZBO-register en het overzicht van verzelfstandigingen.

Tabel 133 Diensten

Organisaties

Activiteit

Aansturing

Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)

Onderzoekt wat effectief is om kinderen veilig te laten opgroeien. Is adviseur van de rechterlijke macht.

Sturingsmodel

Dienst Terugkeer en Vertrek (DTenV)

Ondersteunt en facilieert het daadwerkelijke vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland.

Sturingsmodel

Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)

Draagt bij aan het vergroten van de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein.

Sturingsmodel

Tabel 134 Agentschappen

Organisaties

Activiteit

Aansturing

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Zorgt voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen die door een rechter zijn opgelegd.

Sturingsmodel

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Beoordeelt aanvragen van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden.

Sturingsmodel

Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)

Voert de inning en incasso van de overheid uit en vervult een centrale rol bij de afhandeling van strafrechtelijke beslissingen.

Sturingsmodel

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Levert forensisch onderzoek ten behoeve van de waarheidsvinding in de strafrechtketen en voert R&D uit op gebied van forensisch onderzoek.

Sturingsmodel

Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening (Justis)

Beoordeelt de betrouwbaarheid van personen en organisaties. De Verklaring omtrent Gedrag (VOG) is het screeningsproduct met het grootste volume.

Sturingsmodel

Justitiële Informatiedienst (Justid), miv begrotingsjaar 2022

De Justitiële Informatiedienst (justid) heetf tot doel om cruciale justitiële informatie eenvoudig en snel te delen binnen overheidsinstanties.

Sturingsmodel

Justitiële ICT organisatie, miv begrotingsjaar 2022

De Justitiële ICT Organisatie is de ICT-dienstverlener voor het gehele ministerie van Justitie en Veiligheid

Sturingsmodel

Tabel 135 Begrotingsgefinancierde zelfstandige bestuursorganen en rechtspersonen met een wettelijke taak

Organisaties

Activiteit

Aansturing

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Zorgt voor de opvang van asielzoekers in Nederland, biedt vreemdelingen huisvesting, verstrekt middelen van bestaan en geeft begeleiding (ZBO/RWT)..

Sturingsmodel

Stichting Reclassering Nederland (SRN)

Is belast met het voorkomen en verminderen van crimineel gedrag door begeleiding van personen die een strafbaar feit hebben gepleegd of daarvan worden verdacht. Een van de drie erkende reclasseringsorganisaties (RWT)

Subsidierelatie

Stichting Nidos

Is aangewezen als organisatie die belast is met de tijdelijke voogdij over alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s). Verzorgt de opvang van een deel van de amv’s in wonen in gezinsverband. Vangt amv’s op die een verblijfsstatus hebben gekregen (ZBO/RWT)..

Subsidierelatie

Stichting Verslavingsreclassering (GGZ)

Is belast met het voorkomen en verminderen van crimineel gedrag door begeleiding aan personen die een strafbaar feit hebben gepleegd of daarvan worden verdacht. Een van de drie erkende reclasseringsorganisaties. (RWT)

Subsidierelatie

Raad voor Rechtsbijstand (RvR)

Is belast met de organisatie en de verlening van gesubsidieerde rechtsbijstand alsmede het treffen van een afzonderlijk voorziening voor verlening van rechtshulp (het Juridisch Loket) (ZBO/RWT)

Sturingsmodel

Stichting Slachtofferhulp Nederland (SHN)

Biedt gratis juridische, praktische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers, getuigen of nabestaanden na misdrijf, ongeluk of calamiteit (RWT).

Subsidierelatie

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

Helpt met actuele kennis, advisering, toegepast onderzoek, vraaggerichte opleidingen en oefeningen en leiderschapsontwikkeling professionals binnen de brandweer, GHOR en crisisbeheersing, beleidsmakers en bestuurders zich voor te bereiden om de fysieke veiligheid van onze samenleving te borgen (ZBO/RWT).

Sturingsmodel

Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering (LJR)

Is belast met het voorkomen en verminderen van crimineel gedrag door begeleiding aan personen die een strafbaar feit hebben gepleegd of daarvan worden verdacht. Een van de drie erkende reclasseringsorganisaties.(RWT)

Subsidierelatie

Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV)

Doet onafhankelijk onderzoek naar oorzaken of vermoedelijke oorzaken van ‘voorvallen’ en categorieën voorvallen (ZBO/RWT).

Sturingsmodel

Stichting HALT

Richt zich op preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit. Jongeren kunnen recht zetten wat zij hebben fout gedaan, waardoor zij niet in aanraking komen met de rechter (RWT).

Subsidierelatie

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig het bij en krachtens de wet bepaalde (ZBO).

Sturingsmodel

College voor de Rechten van de Mens (CRM)

Doet op verzoek onderzoek en oordeelt of verboden onderscheid is/wordt gemaakt. Waakhond op het gebied van mensenrechten in Nederland (ZBO).

Sturingsmodel

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB)

Het op verzoek van de bestuursrechter uitbrengen van onafhankelijke deskundigenberichten op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, water, bouw en schade.

Subsidierelatie

Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

Stelt financiële tegemoetkoming ter beschikking aan slachtoffers van een geweldsmisdrijf voor opgelopen letselschade (ZBO/RWT).

Sturingsmodel

Bureau Financieel Toezicht (BFT)

Houdt integraal toezicht op notarissen en financieel toezicht op gerechtsdeurwaarders. Is toezichthouder op naleving van WWFT (ZBO/RWT).

Sturingsmodel

Politieacademie (PA)

Het ontwikkelen en verzorgen van politieonderwijs en het ontwikkelen van kennis over de politie of de politietaak (ZBO/RWT).

Vastgelegd in de Politiewet 2012 en daarop gebaseerde lagere regelgeving.

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

Is belast met de inning van alimentatie, indien dit niet vrijwillig wordt afgedragen (ZBO/RWT).

Sturingsmodel

Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD)

Beslist over aanvragen tot (her)inschrijving in het register gerechtelijk deskundigen en over doorhalingen (ZBO).

Sturingsmodel

College van toezicht auteurs- en naburige rechten (CvTA)

Ziet toe of de beheersorganisaties een overzichtelijke (financiële) administratie bijhouden, de voor de uitvoering van hun taken verschuldigde vergoedingen op rechtmatige wijze innen en verdelen, en voldoende zijn uitgerust voor de uitvoering van hun taken (ZBO).

Sturingsmodel

Raad voor de rechtshandhaving

Is belast met de algemene inspectie van de organisaties van de justitiële keten - met uitzondering van het Gemeenschappelijk Hof van justitie - in Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba (RWT).

Aansturing vindt plaats in het Justitieel Vierpartijen- overleg

Particuliere jeugdinrichtingen (cluster)

Uitvoeringsorganisaties die jeugdigen op grond van een strafrechtelijke titel behandelen.

Inkoopmodel

Particuliere forensisch psychiatrische centra (cluster)

Uitvoeringsorganisaties die tbs-gestelden behandelen.

Inkoopmodel

Tabel 136 Niet-begrotingsgefinancierde zelfstandige bestuursorganen en rechtspersonen met een wettelijke taak

Organisaties

Activiteit

Aansturing

Kansspelautoriteit (Ksa)

Verstrekt, wijzigt en trekt vergunningen in voor diverse vormen van kansspelen, exploitatievergunningen en modeltoelatingen voor speelautomaten. Financiering via jaarlijkse heffingen en vergoedingen (ZBO/RWT).

Sturingsmodel

Het Keurmerkinstituut BV

Certificatie-instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. JenV is eigenaar van het normenkader en het certificatieschema (ZBO).

Privaatrechtelijke ZBO

Tabel 137 Sui generis organisaties

Organisaties

Activiteit

Aansturing

Politie

Levert door de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven een bijdrage aan een veilige samenleving (RWT).

Vastgelegd in de Politiewet 2012 en daarop gebaseerde lagere regelgeving.

Raad voor de rechtspraak (Rvdr)

Vervult een spilfunctie tussen de gerechten en de politiek en het bestuur. Bevordert de kwaliteit en eenheid van de rechtspraak, verzorgt de financiën, houdt toezicht, ondersteunt de bedrijfsvoering bij de gerechten en geeft advies over wetsvoorstellen en beleid op het terrein van de rechtspraak

Onderlinge verhouding is vastgelegd in de Wet op de rechterlijke organisatie

Openbaar Ministerie (OM)

Belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Bepaalt wie voor de strafrechter moet verschijnen en voor welk strafbaar feit.

Vastgelegd in de Wet op de rechterlijke organisatie

Hoge Raad

Beantwoordt als cassatierechter rechtsvragen en draagt zo bij aan rechtsontwikkeling, rechtseenheid en rechtsbescherming

Onderlinge verhouding is vastgelegd in convenant

Tabel 138 Organisaties met een wettelijke taak en/of subsidie, niet zijnde zelfstandige bestuursorganen en/of rechtspersonen met een wettelijke taak

Organisaties

Activiteit

Aansturing

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)

Assisteert migranten die vrijwillig willen terugkeren naar het land van herkomst en ondersteunt hun duurzame re-integratie.

Subsidierelatie

Stichting Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid (CCV)

Ontwikkelt kennis en instrumenten op het terrein van handhaving en naleving, gericht op integrale aanpak van criminaliteit door samenwerking tussen publieke en private organisaties.

Subsidierelatie

Stichting Perspectief Herstelbemiddeling (St. PH)

Verzorgt voornamelijk bemiddelingstrajecten voor slachtoffers en daders van delicten zowel kort als langer geleden. Zusterorganisatie van Slachtofferhulp Nederland.

Subsidierelatie

Stichting Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha)

Verzorgt de registratie van slachtoffers van mensenhandel en fungeert als landelijke coördinator van zorg en opvang voor slachtoffers van mensenhandel.

Subsidierelatie

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie (SAOP)

Initieert, coördineert en stimuleert vernieuwende activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt, werkgelegenheid en het scholingsbeleid van de sector politie.

Subsidierelatie

Stichting NL Confidential (St. NLC)

Activeert en ondersteunt burgers via meld- en hulplijnen om informatie te delen waarmee de veiligheid in Nederland wordt verhoogd. De stichting biedt meld misdaad anoniem, sektesignaal, meldpunt internet discriminatie en de vertrouwenslijn.

Subsidierelatie

Stichting Recht en Overheid (St. RenO)

Zorgt via de Academie voor Wetgeving en de Academie voor Overheidsjuristen voor opleidingen en cursussen op juridisch gebied. Beide academies vormen samen het opleidingsinstituut voor juridische functies van de rijksoverheid.

Subsidierelatie

Voogdijraad BES (VR-BES)

Heeft civielrechtelijke en strafrechtelijke taken, waaronder de uitvoering van de jeugdreclassering.

Subsidierelatie

Stichting Aanpak Financieel-Economische Criminaliteit in Nederland (SafeCin)

Houdt zich bezig met de instandhouding van de Fraudehelpdesk bedoeld om te voorkomen dat burgers en bedrijven slachtoffer worden van fraude.

Subsidierelatie

Stichting Centrum Internationale Kinderontvoering (CIK)

Biedt informatie, advies en begeleiding aan mensen die in aanraking komt met dreigende internationale kinderontvoering .

Subsidierelatie

Stichting Adoptievoorzieningen (St. AV)

Verricht in opdracht van JenV administratieve taken en voorlichting op het gebied van adoptie.

Subsidierelatie

Stichting Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP)

Ondersteunt de wetenschappelijke onderbouwing van de zorg in de forensische psychiatrie.

Subsidierelatie

Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM)

Zet zich in voor voorkomen en bestrijden van (online) seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen.

Subsidierelatie

Stichting Maatschappelijke Alliantie

Werkt aan een betere samenleving door fondsen, bedrijven en de overheid bij elkaar te brengen en gezamenlijk de impact van maatschappelijke initiatieven te vergroten.

Subsidierelatie

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)/ cluster notarissen

Bevordert een goede beroepsuitoefening door de notarissen en hun vakbekwaamheid (publiekrechtelijke beroepsorganisatie)

Vastgelegd in de wet op het notarisambt

Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG)/cluster gerechtsdeurwaarders

Bevordert een goede beroepsuitoefening door de gerechtsdeurwaarders en hun vakbekwaamheid (publiekrechtelijke beroepsorganisatie)

Vastgelegd in de gerechts- deurwaarderswet

Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)

Bevordert een goede beroepsuitoefening door de advocaten, komt op voor hun rechten en belangen en ziet toe op de naleving van de plichten van de advocaten als zodanig (publiekrechtelijke beroepsorganisatie)

Vastgelegd in de advocatenwet

Tabel 139 Adviescolleges1 en toezichthouders

Organisaties

Activiteit

Aansturing

Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)

Ondersteunt de overheid bij het dragen van de verantwoordelijkheid voor de zorg voor justitiabelen en jeugdigen via advies en rechtspraak

Vastgelegd in instellingswet

Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel geweld tegen kinderen

Rapporteert aan de regering over aard en omvang van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in Nederland, monitort beleidseffecten en doet aanbevelingen ter verbetering.

Adviescollege

Bureau Adviescommissie Verloftoetsing tbs-gestelden (BAVT)

Toetst alle door de Forensisch Psychiatrische Centra ingediende aanvragen voor verlof van tbs-gestelden.

Adviescollege

Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ)

Adviseert regering en parlement over het vreemdelingenrecht en –beleid.

Adviescollege

Landelijke adviescommissie plaatsing longstay Forensische Zorg (LAP)

Toetst alle door de forensische psychiatrische centra ingediende aanvragen voor plaatsing, voortzetting of beëindiging van plaatsing van tbs-gestelden in de long stay en brengt advies uit aan de minister.

Adviescollege

Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht (AC-BP)

Adviseert regering en parlement over wetgeving op het terrein van het burgerlijk procesrecht.

Adviescollege

Adviescommissie vennootschapsrecht (AC-VR)

Adviseert regering en parlement over wetgeving op het terrein van het vennootschapsrecht en het rechtspersonenrecht in het algemeen.

Adviescollege

Adviescommissie auteursrecht (AC-AR)

Adviseert de minister op verzoek of uit eigen beweging op het terrein van het auteursrecht en naburige rechten.

Adviescollege

Adviescommissie voor aangelegenheden betreffende burgerlijke staat en nationaliteit (AC-BSenN)

Adviseert over burgerlijke staat en nationaliteit en bevordert uniformiteit tussen ambtenaren van de burgerlijke stand

Adviescollege

Commissie van toezicht bescherming persoonsgegevens Bonaire Eustatius en Saba (CvT BP-BES)

Toetst of de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Toezichthouder

1

Hierin zijn niet tijdelijke en éénmalige adviescommissies opgenomen zoals de Adviescommissie Experiment gesloten coffeeshopketen en de Adviescommissie Evaluatie Politiewet

33

Zie bijlage 4 voor het volledige subsidie-overzicht

Licence