Base description which applies to whole site

Bijlage 5: Afkortingenlijst

3W

Wereld Wijd Werken

ACOR

Advisory Committee on Own Resources

ACS

Afrika, het Carïbisch gebied en de Stille Oceaan

AIV

Adviesraad Internationale Vraagstukken

ATT

Arms Trade Treaty

AU

African Union

BBP

Bruto Binnenlands Product

Benelux

België, Nederland en Luxemburg

BHOS

Ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

BNI

Bruto Nationaal Inkomen

Brexit

Uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

BTW

Omzetbelasting

BTWC

Biologisch en Toxische Wapens Verdrag

BZ

Ministerie van Buitenlandse Zaken

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CAVV

Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken

CD

Corps Diplomatique

CECP

Coördinatie-Eenheid Contingency planning en Preparedness

CJIB

Centraal Justitieel Incassobureau

CMV

Civiele Missies en Verkiezingswaarneming

COVID-19

Coronavirus Disease 2019

CPB

Centraal Planbureau

CT

Contra-Terrorisme

CTBT(O)

Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty (Organization)

DAB

Draft Amending Budget

DCC

Departementaal Crisis Centrum

DG

Directoraat-generaal

DGBEB

Directoraat-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

E3

Frankrijk, Duitsland en Italië

EIPA

European Institute of Public Administration

EMASOH

European-led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz

EMB

Eigen Middelen Besluit

EOF

Europees Ontwikkelingsfonds

EU

Europese Unie

EUR

Euro

Euratom

European Atomic Energy Community

EVF

Europese Vredesfaciliteit

EVRM

Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens

FOBO

Front- en Backoffice

FTE

Fulltime-equivalent

GBVS

Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie

GPOI

Global Peace Operations Initiative

GVDB

Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid

HGIS

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HVF

Europese Herstel- en Veerkrachtfaciliteit

IAEA

International Atomic and Energy Agency

ICB

Internationaal Cultuurbeleid

ICC

International Criminal Court

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

ICCT

International Centre for Counter-Terrorism

IO’s

Internationale Organisaties

IOB

Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie

IOM

Internationale Organisatie voor Migratie

IS

Islamitic State

ISIS

Islamitic State of Iraq and Syria

JCPOA

Joint Comprehensive Plan of Action (Iran Nuclear Deal)

J&V

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid

LGO

Landen en Gebieden Overzee

LHBTIQ+

Lesbiennes, Homo’s, Bi- en Transseksuelen, Interseksuelen, Queer +

M

Minister van Buitenlandse Zaken

MATRA

Maatschappelijke Transformatie

MENA

Midden-Oosten en Noord-Afrika

MFK

Meerjarig Financieel Kader

MICT

Restmechanisme voor Internationale Strafhoven

MINUSMA

Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali

Mln.

Miljoen

MVV

Machtiging tot Voorlopig Verblijf

NAVO

Noord-Atlantische Verdrags Organisatie

NDICI

Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument

NFRP

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen

NGEU

Next Generation EU

NGO

Non-Gouvernementele Organisatie

NL

Nederland

NMI

NAVO-missie in Irak

NPDI

Non-proliferation and Disarment Initiative

NPV

Non-Proliferatie Verdrag

NWO

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

ODA

Official Development Assistance (officiële ontwikkelingshulp)

OESO

Organisatie Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OHCHR

Office of the High Commissioner for Human Rights (Hoge commissaris voor de Rechten van de Mens)

OP

Oostelijk Partnerschap

OS

Ontwikkelingssamenwerking

OVSE

Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa

OPCW

Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons

PACE

Parliamentary Assembly of the Council of Europe

POBB

Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid

PSD

Private Sector Ontwikkeling

PV

Permanente Vertegenwoordiging

QMV

Qualified majority voting

RPE

Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek

RRF

Recovery and Resilience Facility, Europees herstelfonds

SDG’s

Sustainable Development Goals

SEA

Strategische Evaluatie Agenda

SEED

Social, Educational and Economic Development

SGP

Stabiliteits- en Groeipact

Shiraka

Partnerschappen voor ondersteuning democratische transitie in de Arabische regio

SMI

Single Margin Instrument

SSO

Shared Service Organisatie

SSR

Security Sector Reform

TEM

Traditionele Eigen Middelen

UAV

Unmanned Aerial Vehicles

VEU

Verdrag betreffende de Europese Unie

VIP

Very Important Person

VK

Verenigd Koninkrijk

VN

Verenigde Naties

VS

Verenigde Staten

WEU

West-Europese Unie

WGP

Wereldgezondheidsorganisatie

Woo

Wet open overheid

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Licence