Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.6 Overzicht risicoregelingen

Tabel 4 Overzicht verstrekte garanties (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Uitstaand garanties 2021

Geraamd te verlenen 2022

Geraamd te vervallen 2022

Uitstaand garanties 2022

Geraamd te verlenen 2023

Geraamd te vervallen 2023

Uitstaande garanties 2023

Garantie- plafond 2023

Totaal plafond

31

Inkoop Max

193.831

 

193.831

0

 

0

0

0

193.831

33

Garantiestelling Faillissementscuratoren dienst Justis

14.573

3.400

4.000

13.973

3.400

4.000

13.373

13.973

14.573

34

Garantstelling Hypothecaire leningen aan JJI's

18.462

 

794

17.668

 

818

16.850

17.668

18.462

 

totaal

226.866

3.400

198.625

31.641

3.400

4.818

30.223

31.641

226.866

Tabel 5 Overzicht uitgaven en ontvangsten garanties (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Uitgaven 2021

Ontvang- sten 2021

Stand risico- voorziening 2021

Saldo 2021

Uitgaven 2022

Ontvang- sten 2022

Stand risico- voorziening 2022

Saldo 2022

Uitgaven 2023

Ontvang- sten 2023

Stand risico- voorziening 2023

Saldo 2023

33

Garantiestelling Faillissementscuratoren dienst Justis

2.196

 

0

‒ 2.196

1.800

 

0

‒ 1.800

1.800

 

0

‒ 1.800

Inkoop Max

In de stand is de meerjarige verplichting opgenomen die JenV heeft aan de politie, in het kader van het prepensioen en levensloopregeling (Inkoop Max regeling). De verplichtingen die hieruit voortvloeien zijn gerelateerd aan het bedrag dat als vordering in de jaarrekening van de politie wordt opgenomen12. De regeling loopt in 2022 af.

Faillissementscuratoren

De garantstellingsregeling faillissementscuratoren (GSR) biedt curatoren de mogelijkheid om in faillissementen waarin sprake lijkt te zijn van kennelijk onbehoorlijk bestuur, maar in de boedel onvoldoende middelen aanwezig zijn, toch onderzoek te kunnen doen of een procedure te starten om onrechtmatig aan de boedel onttrokken gelden en goederen terug te halen. De GSR wordt per 2023 onder het rijkskader voor garantieregelingen gebracht en verbeterd, conform de beleidsreactie 13op de WODC-evaluatie. Bij de uitgaven in het «overzicht uitgaven en ontvangsten garanties» betreft het de opdrachten tot betaling.

Hypothecaire leningen aan JJI's

Het feitelijk risico van de verleende garanties aan particuliere jeugdinrichtingen betreft borgstellingen ten behoeve van het restantbedrag van leningen die particuliere inrichtingen zijn aangegaan ter financiering van de gebouwen. Zonder garantie verlening was het niet mogelijk tegen gunstige condities dergelijke leningen bij externe financiers af te sluiten. Omdat DJI de kapitaalslasten van de betreffende leningen bovennormatief vergoedt aan de inrichtingen was het uit efficiencyoverwegingen van belang dat de leningen tegen een zo gunstig mogelijk rentepercentage konden worden afgesloten.

12

Kamerstukken II 29 628, nr. 407

13

Kamerstukken II 33 695, nr. 20

Licence