Base description which applies to whole site

Artikel 1 Provinciefonds

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 provinciefonds (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

3.061.616

46.439

3.108.055

    

Uitgaven

3.061.537

46.503

3.108.040

    

Financiering provincies

   

Bijdragen aan medeoverheden

   

Algemene uitkering

3.005.548

44.969

3.050.517

Decentralisatie-uitkeringen

55.972

1.470

57.442

    

Kosten Financiële verhoudingswet

   

Opdrachten

   

Onderzoeken verdeelsystematiek

17

64

81

    

Ontvangsten

3.061.537

46.503

3.108.040

Toelichting

Algemeen

De voorliggende suppletoire begroting 2023 voor het provinciefonds bevat de voorgestelde wijzigingen in de begroting 2023 ten opzichte van de stand van de eerste suppletoire begroting 2023.

Algemene uitkering

De mutatie op de algemene uitkering heeft met name betrekking op het toedelen van het aandeel van provincies in de voorlopige ruimte onder het plafond van het BTW compensatiefonds (BCF) voor 2023 (€ 83,8 mln.) en op de bijstelling van de accrestranche 2023 voor provincies (€ - 43,7 mln.).

Licence