Base description which applies to whole site

7. Wetgevingsprogramma

Tabel 108 Wetgevingsprogramma

Titel en Kamerstuknummer

Huidige fase (incl. nummer)

Veegwet n.a.v. de Terugkeerrichtlijn

10.Interne voorbereiding

Instellingswet Inspectie Justitie en Veiligheid

10.Interne voorbereiding

Wijziging Wet wapens en munitie teneinde te voorzien in een regeling voor de schietsport

10.Interne voorbereiding

Wijziging Wet wapens en munitie i.v.m. de regulering van het bezit van zware luchtdrukwapens

10.Interne voorbereiding

Wet verbetering toezicht, beheer en vereffening

10.Interne voorbereiding

Toezicht op bewind over vermogen minderjarigen

10.Interne voorbereiding

Wijziging van de Uitvoeringswet Verdrag biologische wapens in verband met de beveiliging van locaties waar zich hoog risico biologische agentia bevinden

10.Interne voorbereiding

Rijkswet herstel omissies cassatie in belastingzaken Caribische Koninkrijksdelen

10.Interne voorbereiding

Wet aanpassing wettelijke basis verblijf in beroep (Gnandi)

10.Interne voorbereiding

Goedkeuring en uitvoering UNESCO-verdrag cultureel erfgoed onder water 2001

10.Interne voorbereiding

Wijziging van de Wet toelating en uitzetting BES in verband met de evaluatie 2018

10.Interne voorbereiding

Wetsvoorstel vrijheidsbeneming jeugd

10.Interne voorbereiding

Wijziging van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr)

10.Interne voorbereiding

Wetsvoorstel afschaffen tenuitvoerleggingstermijnen

10.Interne voorbereiding

Wet tot vernietiging inbeslaggenomen verboden voorwerpen in JI’s

10.Interne voorbereiding

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de invoering van de vijfde generatie mobiele telecommunicatie

10.Interne voorbereiding

Wijziging Wetboek van Strafrecht i.v.m. strafbaarstelling onttrekking aan vrijheidsbeneming en elektronisch toezicht

10.Interne voorbereiding

Verzamelwet strafrecht BES

10.Interne voorbereiding

Invoeringsrijkswet Wetboek van Strafvordering

10.Interne voorbereiding

Invoeringswet Wetboek van Strafvordering

10.Interne voorbereiding

Wet internationaal insolventierecht

10.Interne voorbereiding

Wijziging van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers in verband met de invoering van een grondslag voor verwerking van bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens

10.Interne voorbereiding

Wetboek van Strafvordering BES

10.Interne voorbereiding

Wet versterking waarborgfunctie Awb

10.Interne voorbereiding

Innovatiewet bestuursprocesrecht

10.Interne voorbereiding

Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 in verband met de evaluatie van de Wiv 2017

10.Interne voorbereiding

Modernisering van de Wet op de lijkbezorging

10.Interne voorbereiding

Wetsvoorstel Civiel Effect Universiteiten Curaçao en Aruba

10.Interne voorbereiding

Wijziging Wet RO en Wet bescherming klokkenluiders (klokkenluidersregeling rechtspraak)

10.Interne voorbereiding

Wet gegevensverwerking georganiseerde en ondermijnende criminaliteit

10.Interne voorbereiding

Wijziging van de Advocatenwet en enkele andere wetten ten behoeve van de invoering van een landelijke toezichthouder advocatuur

10.Interne voorbereiding

Consensusrijkswet harmonisatie gegevensbescherming in het Caribisch deel van het Koninkrijk

10.Interne voorbereiding

Wet buitengerechtelijk schuldregelen

10.Interne voorbereiding

Eerste aanvullingswet Wetboek van Strafvordering

10.Interne voorbereiding

Tweede aanvullingswet Wetboek van Strafvordering

10.Interne voorbereiding

Wet specifieke uitkeringen aanpak ondermijning en radicalisering

10.Interne voorbereiding

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van de ongewenstverklaring naar vreemdelingen uit derde landen die geen rechtmatig verblijf hebben in Nederland en die niet meewerken aan hun terugkeer of vertrek

10.Interne voorbereiding

Wet fysieke beveiliging kritieke entiteiten

10.Interne voorbereiding

Wet tot wijziging van de Wbni ter implementatie herziene EU-richtlijn beveiliging netwerk- en informatiesystemen

10.Interne voorbereiding

Herimplementatie PIF-richtlijn

10.Interne voorbereiding

Modernisering (staats)noodwetgeving JenV

10.Interne voorbereiding

Herziening van de Wet veiligheidsregio’s in verband met de versterking van de (nationale) crisisstructuur en de brandweerzorg

10.Interne voorbereiding

Wet van … houdende regels inzake het opnemen in Nederland van kinderen uit het buitenland ter adoptie

10.Interne voorbereiding

Herziening confiscatierichtlijn

10.Interne voorbereiding

Wetsvoorstel verbetering kroongetuigeregeling

10.Interne voorbereiding

Onwaardigheid in het erfrecht

10.Interne voorbereiding

Wettelijke regeling voor de publicatie van rechterlijke uitspraken

10.Interne voorbereiding

Gebruik videoconferentie in het civiele procesrecht en het bestuursprocesrecht

10.Interne voorbereiding

Implementatiewet Richtlijn betreffende consumentenkrediet

10.Interne voorbereiding

Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen

20.Consultatie en toetsing

Wet verbetering positie werknemer bij een overgang van onderneming in faillissement

20.Consultatie en toetsing

Wet stroomlijning bestuurlijke boetemaxima en termijnen

20.Consultatie en toetsing

Wijziging van Sv en Sr i.v.m. evaluatie van de Wet OM-afdoening en invoeren van een rechterlijke toets voor hoge transacties en ontnemingsschikkingen

20.Consultatie en toetsing

Wet vergemakkelijking besluitvorming plaatsing van laadpalen bij verenigingen van eigenaars

20.Consultatie en toetsing

Wijziging van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden en Wetboek van Strafvordering

20.Consultatie en toetsing

Wet inzake de wijziging van de Wet continuïteit ondernemingen I

20.Consultatie en toetsing

Goedkeurings- en Uitvoeringswet HNS-Verdrag

20.Consultatie en toetsing

Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van het elektronisch vervoerbestand

20.Consultatie en toetsing

Verzamelwet beslag- en executierecht

20.Consultatie en toetsing

Wet opleggen betalingsregeling door rechter

20.Consultatie en toetsing

Wet gemeentelijk toezicht seksbedrijven

20.Consultatie en toetsing

Wet grondslag verwerking bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens Nationaal rapporteur mensenhandel

20.Consultatie en toetsing

Aanpassing Awb n.a.v. uitspraak HvJ EU 14 januari 2021 inzake het Verdrag van Aarhus (inspraak/rechtsbescherming bij omgevingsrechtelijke besluiten)

20.Consultatie en toetsing

Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de invoering van een verbod op de verkoop van gebruiksmessen aan minderjarigen en het dragen daarvan in de openbare ruimte

20.Consultatie en toetsing

Vaststellingswet Boeken 7 en 8 van het Wetboek van Strafvordering

20.Consultatie en toetsing

Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap betreffende verlies Nederlanderschap wegens langdurig verblijf buiten Koninkrijk en EU

20.Consultatie en toetsing

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in de mogelijkheid bij uitzetting of overdracht te onderzoeken of een vreemdeling lijdt aan een ernstige besmettelijke ziekte

20.Consultatie en toetsing

Modernisering strafbaarstelling mensenhandel (artikel 273f Sr)

20.Consultatie en toetsing

Wijziging Awb en Wet luchtvaart in verband met invoering beroep bij ABRvS tegen bepaalde luchtvaartbesluiten

20.Consultatie en toetsing

Novelle strafbaarstelling verblijf terroristisch gebied

30.Voorportaal, onderraad en ministerraad

Wetsvoorstel verbetering aanpak rijden onder invloed

30.Voorportaal, onderraad en ministerraad

Wijziging Sr ivm strafverzwaring belediging

40.Raad van State

Wet tot wijziging van de Opiumwet 1960 BES in verband met de invoering van de bevoegdheid voor het lokaal gezag van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot de oplegging van een last onder bestuursdwang ten aanzien van drugspanden

40.Raad van State

Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure

40.Raad van State

Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag

40.Raad van State

Wet deelgezag

40.Raad van State

Wet kind, draagmoeder en afstamming

40.Raad van State

Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II (relatieve competentie in megazaken (en die van het FP))

40.Raad van State

Wijziging AWGB en WvSr terminologie seksuele gerichtheid en genderidentiteit

40.Raad van State

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht ter invoering van de alcoholmeter

40.Raad van State

Wet preferentie kinderalimentatie

40.Raad van State

Implementatiewet EU-Toegankelijkheidsrichtlijn

40.Raad van State

Herimplementatie Europees strafrecht

40.Raad van State

Wijzigingswet verwijzingsportaal bankgegevens

40.Raad van State

Wetsvoorstel versterking auteurscontractenrecht

40.Raad van State

Wet tot wijziging van Boek 2 en Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek met het oog op het aanpassen van de regels inzake de digitale algemene vergadering voor rechtspersonen

40.Raad van State

Verhoging strafmaxima en uitbreiding rechtsmacht mensensmokkel

40.Raad van State

Wijziging Wet experiment gesloten coffeeshopketen (elfde gemeente)

40.Raad van State

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in een wettelijke basis voor vreemdelingenbewaring gedurende de aanvraag om afgifte van een document waaruit het rechtmatig verblijf op grond van artikel 8, onder e, blijkt

40.Raad van State

Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Algemene wet bestuursrecht in verband met de verlaging van de griffierechten

40.Raad van State

Wet confiscatie criminele goederen

40.Raad van State

Strafmaatverhoging deelname aan een terroristische organisatie

40.Raad van State

Wijziging Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden i.v.m. aanwijzing andere samenwerkingsverbanden

40.Raad van State

Vaststellingswet Boeken 1 tot en met 6 van het Wetboek van Strafvordering (36327)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Herziening wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (dataretentie) (34537)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wet transparantie maatschappelijke organisaties (35646)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met aanpassing van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd (35691)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wet regulering sekswerk (35715)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Regels over een bestuursrechtelijke aanpak van online kinderpornografisch materiaal (Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal) (36377)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Verzamelwet gegevensbescherming (36264)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wijziging Opiumwet ivm nieuwe psychoactieve stoffen (36159)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in herziening van de regels voor niet tijdig beslissen op aanvragen op grond van de Vreemdelingenwet 2000 (35749)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met regels over de bewapening en uitrusting van buitengewoon opsporingsambtenaren (36395)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid (35958)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wet drempelverlaging omgangsverzoeken grootouders

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in een grondslag voor het gebruik van biometrie bij automatische grenscontrole (36300)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafvordering BES in verband met de uitbreiding van de strafbaarheid voor spionage (36280)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Implementatiewet zesde richtlijn motorrijtuigenverzekering

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma (36263)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 i.v.m. de implementatie van de herziene Richtlijn kennismigranten 2021 (Richtlijn (EU) 2021/1883; Europese blauwe kaart) (36332)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Tijdelijke Regels over de tijdelijke opvang van ontheemden uit Oekraïne (36394)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met aanpassing van de beslistermijnen in asiel- en nareiszaken (36349)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wet van tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en de Tweede Verzamelspoedwet COVID-19 in verband met het treffen van een tijdelijke voorziening voor het benoemen van rechters-plaatsvervangers in hun zeventigste levensjaar (36358)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wijziging Vreemdelingenwet 2000 ter aanscherping van het openbare orde beleid voor criminele vreemdelingen (36196)

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Wetsvoorstel modernisering bewijsrecht (35498)

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Opheffen verpandingsverbod (35482)

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 (35287)

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Wijziging WSr en WSv ivm het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten (36036)

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten (36225)

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Voorstel tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte (35825)

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Novelle wetsvoorstel terugkeer en vreemdelingenbewaring (35501)

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State en enige andere wetten in verband met enkele wijzigingen in het belang van integere, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak, alsmede de regeling van enige andere onderwerpen (36243)

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Uitvoeringswet VN-verdrag staatsimmuniteit (36028)

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de termijn van de omkering van de bewijslast voor consumentenkoop van levende dieren (Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren) (36163)

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Wet gemeentelijke taak opvang asielzoekers (36333)

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Regeling meerdaadse samenloop (34126)

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring (34309)

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten in verband met de modernisering van de strafbaarstelling van verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag (Wet seksuele misdrijven) (36222)

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447)

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Wetsvoorstel strafbaarstelling verblijf in door terroristische organisatie gecontroleerd gebied (35125)

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Wijziging Gemeentewet i.v.m. introductie bevoegdheid burgemeester om een woning, lokaal of erf tijdelijk te sluiten na een beschieting of wapenvondst (36217)

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen (36267)

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting (36157)

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Wetsvoorstel continuïteit ondernemingen I (pre-pack) (HFW) (34218)

80.Eerste Kamer (plenaire) behandeling

Wetsvoorstel strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden (doxing) (36171)

80.Eerste Kamer (plenaire) behandeling

Wetsvoorstel aanpassing BW en WvK nieuwe Rijkswet nationaliteit zeeschepen (34836)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wijziging Politiewet en Wet veiligheidsregio’s i.v.m. de oprichting van de landelijke meldkamerorganisatie (35065)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wetsvoorstel uitvoering Rotterdam Rules (34991)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (32621)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wijziging Awb en enkele andere wetten i.v.m. het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht (35256)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Omgevingswet (33962)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (34491)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor de bouw (34453)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wet vaststellingsprocedure staatloosheid (35687)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing (35892)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Rijkswet i.v.m. vaststellingsprocedure staatloosheid (35688-(R2151))

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wetsvoorstel uitbreiding slachtofferrechten (35349)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Reparatiewet forensische zorg (35936)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wetsvoorstel tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen (35348)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Goedkeuring en uitvoering van het Benelux-verdrag van 23 juli 2018 inzake politiesamenwerking (35692)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wet houdende regels ter uitvoering van EU-verordeningen op het terrein van grenzen en veiligheid (Uitvoeringswet EU-verordeningen grenzen en veiligheid)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wet kwaliteit incassodienstverlening (35733)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (35261)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie (36172)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het notarisambt in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (PbEU 2019, L 186) (36085)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wet verbetering toegang wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (35915)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht i.v.m. de verhoging van het strafmaximum voor doodslag (35871)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wetsvoorstel moderniseren NV-recht en vergroten genderdiversiteit in de top van grote bedrijven (35628)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Strafbaarstelling van het bezit van instructief materiaal over het seksueel misbruiken van kinderen (35991)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Introductie gecombineerde geslachtsnaam (35990)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Implementatiewet richtlijn representatieve vorderingen voor consumenten (36034)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Rijkswet goedkeuring Uitleveringsverdrag VAE

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Rijkswet goedkeuring Rechtshulpverdrag VAE

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2021/784 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 inzake het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud (PbEU 2021, L 172) (Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Novelle Huwelijkse gevangenschap (36123)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Voorstel van wet houdende regels ter afbakening van de bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag gedupeerde ouders en hun uithuisgeplaatste kinderen (36275)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Licence