Base description which applies to whole site

6. Raad voor de rechtspraak

In deze meerjarenbegroting, die gebaseerd is op de PMJ-prognose van december 2022, geeft de Rechtspraak aan welke activiteiten zij in de jaren 2023–2028 wil verrichten en welke middelen daarvoor nodig zijn. Sinds 2020 wordt de Rechtspraak naast een productiegerelateerde bijdrage bekostigd met een lumpsumbijdrage voor de vaste kosten.

6.1 Beleidsdoelen van de Rechtspraak

Een goed functionerende Rechtspraak is essentieel voor onze samenleving, om geschillen tussen burgers, bedrijven en overheden te beslechten en om te beoordelen of zij de wet hebben overtreden en welke (straf)maatregel dan passend is. De samenleving heeft rechtspraak nodig die rechtvaardig, toegankelijk, tijdig en transparant is en inspeelt op de maatschappelijke ontwikkelingen. Daar gaat de Rechtspraak zich in 2024 weer volop voor inzetten. Dat uit zich onder andere in het terugdringen van het tekort aan rechters dat mede door vergrijzing is ontstaan. De stijgende werving van voorgaande jaren wordt doorgezet wat betekent dat er in 2024 weer meer rechters zijn dan in 2023. Een ander voorbeeld is de toeslagenaffaire. Als antwoord op de toeslagenaffaire heeft de Rechtspraak twee reflectietrajecten doorlopen. De aanbevelingen worden in 2024 toegepast in de praktijk.

Dit hoofdstuk beschrijft de beleidsdoelen die de Rechtspraak heeft geformuleerd op basis van de prijsbesprekingen voor de periode 2023-2025 tussen de Raad voor de rechtspraak en de Minister voor Rechtsbescherming. Daarnaast vloeit het beleid voort uit de missie, visie en agenda van de Rechtspraak37 en uit de Uitvoeringsagenda 2023-2025. De uitvoeringsagenda geeft richting en vorm aan de besturing van de Rechtspraak en helpt strategische doelen te bereiken.

Beleidsdoelen van de Rechtspraak

De Rechtspraak werkt in 2024 gezamenlijk aan de belangrijkste beleidsdoelen aan de hand van de Uitvoeringsagenda 2023-2025. Thema’s die daarin een rol spelen zijn:

  • Toegankelijke en digitale rechtspraak

  • Tijdige en voorspelbare rechtspraak

  • Kwaliteit van het primaire proces

  • De mensen: vinden, binden, boeien & iedereen voelt zich welkom en gewaardeerd (inclusiviteit)

Toegankelijke en digitale rechtspraak

Onder de noemer van toegankelijke en digitale rechtspraak werkt de Rechtspraak aan digitale toegankelijkheid, begrijpelijke en mensgerichte communicatie en het beter benutten van de beschikbare data om de toegankelijkheid en transparantie te vergroten. Hieronder valt ook het meer en verantwoord publiceren van rechterlijke uitspraken en het vergroten van de toegankelijkheid en kwaliteit van de openbare registers van de Rechtspraak.

De komende jaren wil de Rechtspraak eenvoudige digitale toegang tot Rechtspraak in alle rechtsgebieden realiseren voor rechtszoekenden en hun (juridische) vertegenwoordigers. Deze digitale transformatie is ambitieus en vraagt een forse inspanning van zowel de gerechten als de landelijke diensten. In 2024 breidt de Rechtspraak de digitale toegankelijkheid uit naar meer zaakstromen in het Civiele- en bestuursrecht. De digitale toegankelijkheid krijgt daarnaast een Europese component. Wet- en regelgeving uit de Europese Unie verplicht de gerechten digitaal te kunnen gaan communiceren met burgers en rechtspersonen uit andere EU-lidstaten betreffende verschillende civielrechtelijke en strafrechtelijke rechtsinstrumenten.

Tijdens de verbouwing blijft de winkel open. Continuïteit van het primaire proces is prioriteit nummer één en om dat in de toekomst te waarborgen én om de huidige primaire processystemen geschikt te maken voor digitaal werken bouwt de Rechtspraak ook in 2024 verder aan de vernieuwing van primaire processystemen.

Een van die primaire processystemen die vervangen (moeten) worden is GPS, het primaire processysteem van het strafrecht. Van belang is om op te merken dat de modernisering van het Wetboek van Strafvordering zal leiden tot een aanzienlijke aanpassing in de informatievoorziening van de strafrechtketen, waar de Rechtspraak in de bouw van dit nieuwe processysteem (BAS) rekening mee houdt.

Tot slot neemt door de toegenomen digitalisering de afhankelijkheid van deze middelen toe. Om de continuïteit nu en in de toekomst te waarborgen wordt er verder geïnvesteerd in beveiliging en privacy.

Tijdige en voorspelbare rechtspraak

Uit onderzoek is gebleken dat het voor rechtzoekenden belangrijk is dat zij weten wanneer zij wat van de Rechtspraak kunnen verwachten. Daarom wordt er binnen de Rechtspraak met prioriteit gewerkt aan tijdige en voorspelbare rechtspraak. Om dit in 2024 nader te concretiseren zijn er binnen alle rechtsgebieden nieuwe doorlooptijdstandaarden geformuleerd. Om bij te dragen aan de realisatie hiervan wordt in 2024 door alle gerechten aan het volgende (verder) gewerkt:

  • Inzet van nieuwe sturingsdashboards

  • Er wordt (verder) gewerkt aan het wegwerken van oude voorraden middels de landelijke inloopkamers

  • Aan het verbeteren van het rooster- en planproces

  • Aan het verbeteren van de communicatie richting de rechtzoekenden

In april 2023 is besloten om het programma tijdige rechtspraak te verlengen tot eind 2025. Op deze manier wordt er meer ruimte gegeven aan gerechten om stappen te blijven zetten. Ook geeft een verlenging ruimte om toe te werken naar een meer structurele borging van tijdige en voorspelbare rechtspraak binnen de gerechten, zodat gerechten ook na afloop van het programma hierin zelfstandig stappen blijven zetten.

Kwaliteit van het primaire proces

In 2022 is de vijfde visitatie in de Rechtspraak van start gegaan. De visitatie is een onderzoek naar de stand van zaken van de kwaliteitszorg in de rechterlijke organisatie. De visitatie dient als verantwoording van de Rechtspraak aan de maatschappij en bevordert de kwaliteitsverbetering in de gerechten. De visitatie wordt uitgevoerd door een visitatiecommissie en vindt eens per 4 jaar plaats. Alle 17 gerechten en de Raad voor de rechtspraak worden gevisiteerd. 

Deze keer richt het visitatieonderzoek zich op de professionele standaarden, de kwaliteitsnormen  van en voor de rechters waarmee ze duidelijk maken welke kwaliteitseisen zij stellen aan hun werk. Het doel van de visitatie over professionele standaarden is een onderzoek en rapport dat bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van (het werken met) professionele standaarden.

De visitatiecommissie is gestart op 1 juni 2022 en zal in september 2023, na het opstellen van dit begrotingshoofdstuk zijn rapport presenteren. 

Het inzicht dat de aanbevelingen uit de visitatie en de reflectie daarop oplevert vormt de basis om in 2023 en 2024 doelgericht verder te werken aan de ontwikkeling en verbetering van professionele standaarden als onderdeel van het ‘kwaliteitszorgsysteem’.

Innovatie en maatschappelijk effectieve rechtspraak

Innovatie is een middel om de Rechtspraak te verbeteren en (steeds) aan te passen aan de veranderende behoeften van de samenleving of van de organisatie zelf ten behoeve van de samenleving. Door middel van innovatieve projecten wil de Rechtspraak zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van rechtzoekenden, door verder te kijken dan enkel het juridische probleem. De Rechtspraak draagt daar in 2024 weer aan bij door met innovatieve projecten de toegang tot de rechter zo laagdrempelig mogelijk te houden en tot een échte oplossing van het probleem te komen. In het kader van ‘maatschappelijk effectieve rechtspraak’ zijn verschillende projecten en pilots gestart, dit loopt door in 2024. Enkele projecten worden dan afgerond met een evaluatie en/of worden geïmplementeerd. Die projecten zijn grofweg onder te verdelen in vier stromingen, de eenvoudige civiele procedure, schuldenaanpak, complexe echtscheidingen en wijkrechtspraak. Daarnaast zijn er ook nog innovatieve projecten die niet onder één van deze stromingen vallen.

Meer concreet worden er voorbereidingen getroffen om in 2024 van start te kunnen gaan met de Nabijheidsrechter. Verder wordt in 2024 ook gewerkt aan de Rechtspraakbrede inzet van een schuldenfunctionaris en het bieden van een goedkoper en effectiever alternatief in zaken waarbij burgers betalingsachterstanden hebben bij hun zorgverzekeraar.

Invoering nieuw Wetboek van Strafvordering

De Rechtspraak is als organisatie die een schakel vormt binnen de strafrechtketen volop betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe Wetboek van Strafvordering.

De implementatie wordt een grote opgave die de nodige (personele en financiële) druk zal leggen op de Rechtspraak. De Innovatiewet Strafvordering is in 2022 in werking getreden en maakt het mogelijk om vooruitlopend op de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek te experimenteren met een aantal bepalingen. Er wordt momenteel geëxperimenteerd op het gebied van audiovisuele verslaglegging, mediation, prejudiciële vragen, gegevens na inbeslagneming en bevoegdheden van de hulpofficier van justitie. Deze pilots zijn nodig om de conceptbepalingen te beproeven en om te bekijken welke gevolgen de voorgestelde wijzigingen hebben op de organisatie in de strafrechtketen in zijn algemeenheid en de Rechtspraak, als laatste in de keten, in het bijzonder.

De uitvoering van de pilots vraagt ook in 2024 de nodige techniek, samenwerking, bemensing en budget. Ook zullen de pilots worden geëvalueerd wat ook de nodige voorbereidingen kost.

Reflectietrajecten naar aanleiding van de kinderopvangtoeslagaffaire

De Rechtspraak leert van de toeslagenaffaire. Rechters hebben gereflecteerd op de vraag wat hun rol is geweest in de toeslagenaffaire en hoe zij effectieve rechtsbescherming kunnen bieden. In het rapport 'Recht vinden bij de rechtbank', waarin de bestuursrechters reflecteren op de toeslagenaffaire, zijn diverse aanbevelingen opgesomd. De implementatie van die aanbevelingen in 2024 en verder beoogt de kwaliteit van de bestuursrechtspraak verder te verbeteren.

De ambitie van de Rechtspraak is onder andere om in alle rechtsgebieden periodiek bezinningsprocessen te blijven uitvoeren. Ook geeft de Rechtspraak de wetgever, bewust van de grenzen die de scheiding der machten dicteert, feedback op de werking van wet- en regelgeving onder andere via het jaarverslag.

Opvolging reflectietraject familie- en jeugdrechters

Op 2 februari 2023 heeft de reflectiecommissie familie- en jeugdrechters van de rechtbanken en gerechtshoven het rapport ‘Recht doen aan kinderen en ouders’ opgeleverd.

In dit rapport zijn op basis van de bevindingen uit het reflectietraject conclusies getrokken en is antwoord gegeven op de vraag of, en zo ja hoe de familie- en jeugdrechters in jeugd­beschermingszaken en gezag- en omgangszaken rechtsbescherming bieden aan kinderen en hun ouders.

De reflectiecommissie heeft op basis van de informatie en de ervaringen die in het traject zijn opgehaald en de conclusies die daaruit zijn getrokken gezien dat bij de behandeling van de genoemde zaken beslist nog het nodige kan en moet worden verbeterd. Hiertoe zijn meerdere aanbevelingen gedaan die een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van het werk van de familie- en jeugdrechters zodat zij recht kunnen blijven doen aan ouders en kinderen.

In 2024 worden de aanbevelingen uitgevoerd.

De mensen: vinden, binden, boeien & iedereen voelt zich welkom en gewaardeerd (inclusiviteit)

Verhogen van werkplezier en versterken leidinggevenden

Om goed en tijdig te kunnen blijven rechtspreken en waar mogelijk werkdruk te verminderen, wordt de personele capaciteit uitgebreid, onder andere met een continuering van de opschaling van de opleidingscapaciteit naar 130 rechters en/of raadsheren in opleiding per jaar en het aantrekken van extra gerechtsjuristen en ondersteunend personeel. Ook wisselt de Rechtspraak onderling best practices uit op het terrein van werkdrukvermindering. In 2024 en daarna werkt de Rechtspraak aan het verhogen van het werkplezier en de vitaliteit van haar medewerkers.

Voorts wordt er een analyse gemaakt van de ontwikkelingen die op de Rechtspraak afkomen alsmede de gewenste organisatieontwikkelingen (2030) zodat de Rechtspraak toekomstbestendig is en kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Ook wordt er verder geïnvesteerd in de leidinggevenden, de wijze waarop zij zijn gepositioneerd en hoe zij worden ondersteund. Leidinggevend talent wordt in kaart gebracht en samenwerking en uitwisseling worden gestimuleerd.

Binden en boeien

Om de kwaliteit van het rechtspreken hoog te houden, alle rechtszaken de komende jaren te kunnen blijven behandelen en de organisatie goed te laten functioneren, is het essentieel om betrokken en vakbekwame medewerkers aan te trekken, hen te behouden en hen in staat te stellen om zich te ontwikkelen. In 2024 gaat de Rechtspraak door met diverse projecten op het gebied van arbeidsmarktbeleid en -communicatie, loopbaanbeleid en een traineeship voor jonge juristen. Daarnaast zal er verder worden geïnvesteerd in de HR-functie binnen de Rechtspraak. Dit zodat medewerkers én potentiële sollicitanten de Rechtspraak ervaren als een aantrekkelijke en goede werkgever, vacatures snel worden vervuld en medewerkers zich langdurig aan de Rechtspraak verbinden. Ook wordt er verder gewerkt aan het vergroten van de diversiteit en inclusie binnen de organisatie, van bewustwording naar concrete doelen en realisatie.

6.2 Financiën

Bekostiging

De bekostiging van de Rechtspraak wordt gebaseerd op een productiegerelateerde bijdrage, naast een bijdrage voor de vaste kosten.

Tabel 100 Meerjarige begroting van baten en lasten (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Baten

       

Bijdrage Ministerie van JenV

1.229.945

1.323.789

1.364.075

1.409.943

1.396.532

1.356.181

1.355.056

Overige bijdrage van Ministerie van JenV

30.218

30.218

30.218

30.218

30.218

30.218

30.218

Overige opbrengsten

7.264

11.297

11.297

11.297

11.297

11.297

11.297

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

NCC

 

1.000

1.000

1000

1.000

1.000

1.000

Toevoeging uit egalisatierekening

       

Bijdrage meer/minder werk

‒ 20.043

      
        

Totaal baten

1.247.384

1.366.304

1.406.590

1.452.458

1.439.047

1.398.696

1.397.571

        

Lasten

       

Personele kosten

1.004.439

1.076.207

1.134.240

1.171.753

1.160.746

1.127.656

1.126.729

Materiële kosten

220.778

232.048

249.309

257.554

255.135

247.861

247.658

Afschrijvingskosten

20.139

20.139

20.139

20.139

20.139

20.139

20.139

Gerechtskosten

2.743

2.910

2.902

3.012

3.027

3.039

3.045

        

Totale lasten

1.248.099

1.331.304

1.406.590

1.452.458

1.439.047

1.398.696

1.397.571

        

Saldo van baten en lasten

‒ 715

35.000

0

0

0

0

0

Baten

Bijdrage Ministerie van Justitie en Veiligheid

De bijdrage bestaat uit een productie gerelateerde bijdrage, een bijdrage voor de vaste kosten, een bijdrage voor gerechtskosten en een bijdrage voor overige taken. Daarnaast bevat de bijdrage middelen voor taken die niet voortvloeien uit de Wet op de rechterlijke organisatie zoals tuchtrecht en de secretariaten van de commissies van toezicht voor het gevangeniswezen.

Overige bijdragen van het ministerie van JenV en overige opbrengsten

Deze posten betreffen bijdragen van het Openbaar Ministerie voor IVO en SSR en bijdragen aan de Rechtspraak van andere departementen.

Netherlands Commercial Court (NCC)

De jaarlijkse lumpsumbijdrage aan de Rechtspraak voor de kosten in de aanloop- en opstartfase van de Netherlands Commercial Court (NCC) wordt als een vordering op het ministerie opgenomen. Het ministerie zal deze vordering betalen uit de toekomstige ontvangsten van de griffierechten van de NCC-zaken.

Bijdrage meer- en minderwerk

De bijdrage meer- en minderwerk (egalisatierekening van de Rechtspraak) betreft het saldo van meer- en minder- productie ten opzichte van de productie zoals wordt gefinancierd door de Minister van Justitie en Veiligheid. Het meer- en minderwerk wordt afgerekend tegen 70% van de afgesproken productgroepprijzen.

Lasten

Personele kosten

De personele kosten stijgen doordat er extra middelen beschikbaar komen uit de prijsafspraken met de Rechtspraak (zie hierboven) en door indexatie van de lonen.

Materiële kosten

De materiële kosten stijgen doordat er extra middelen beschikbaar komen uit de prijsafspraken met de Rechtspraak (zie hierboven) en door indexatie van de prijzen.

Tabel 101 Afschrijvingstermijn materiële vaste activa

Materiële vaste activa

Afschrijvingstermijn

Hard- en software

3 jaar

Vervoersmiddelen, inventaris, meubilair kort en kantoormachines

5 jaar

Audio- en visuele middelen en stoffering

8 jaar

Verbouwingen, installaties, bekabeling en meubilair lang

10 jaar

Gerechtskosten

Het gaat hier om de kosten die het gerecht in civiele- en bestuurszaken maakt gedurende of als gevolg van een aan de rechter voorgelegde zaak zoals advertentiekosten bij faillissementen, tolken en vertalers en deskundigen.

Bijdrage Ministerie van Justitie en Veiligheid

In de onderstaande tabel is de bijdrage van het Ministerie van Justitie en Veiligheid gespecificeerd.

Tabel 102 bijdrage van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Productiegerelateerde bijdrage

664.450

671.796

696.546

734.810

722.408

689.924

690.794

Bijdrage vaste kosten

504.780

580.120

594.448

603.393

602.575

595.121

595.121

        

Bijdrage voor overige uitgaven

       

Bijzondere kamers rechtspraak

13.459

13.775

13.888

13.905

13.905

13.905

13.905

College van Beroep v/h bedrijfsleven

10.390

12.557

13.303

11.635

11.385

10.933

8.933

Megazaken

23.843

32.426

32.700

32.887

32.931

32.956

32.956

Gerechtskosten

3.287

2.910

2.902

3.012

3.027

3.039

3.045

        

Bijdrage Niet-BFR 2005 taken

       

Tuchtrecht

3.491

3.659

3.689

3.693

3.693

3.693

3.693

Cie. van toezicht

6.191

6.489

6.542

6.550

6.550

6.550

6.550

Overige

54

57

58

58

58

58

58

        

Bijdrage JenV-begroting

1.229.945

1.323.789

1.364.075

1.409.943

1.396.532

1.356.181

1.355.056

De productiegerelateerde bijdrage is het meest omvangrijke deel van de bijdrage van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze bijdrage komt tot stand door de productieafspraken tussen Raad en minister te vermenigvuldigen met de afgesproken prijzen. In onderstaande tabel zijn de gefinancierde productieaantallen opgenomen, daarbij uitgaand van de prijzen zoals deze zijn vastgelegd in het Prijsakkoord 2023-2025.

Tabel 103 Productieaantallen (absolute aantallen)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Gerechtshoven

       

Handel

6.452

6.125

5.979

6.055

6.123

5.763

5.708

Familie

5.074

4.683

5.213

5.251

5.371

5.080

5.124

Straf

26.368

34.144

34.149

34.151

28.712

28.714

28.716

Belasting

6.234

8.930

8.963

8.877

8.999

8.324

8.377

        

Rechtbanken

       

Handel

51.605

49.314

49.569

51.318

52.131

48.696

48.498

Familie

174.705

175.084

176.960

178.846

184.658

176.380

179.929

Straf

153.060

174.604

173.834

173.736

161.942

162.090

162.265

Bestuur (excl. Vreemdelingenkamers)

33.920

32.717

32.064

32.280

32.745

30.666

30.610

Bestuur (Vreemdelingenkamers)

27.771

39.530

48.027

56.242

56.537

40.280

40.280

Kanton

851.168

883.878

899.925

927.582

940.307

883.201

877.247

Belasting

28.737

28.733

28.705

30.786

30.961

29.172

29.278

        

Bijzondere colleges

       

Centrale Raad van Beroep

5.072

4.523

4.000

3.799

3.766

3.564

3.590

        

Totaal

1.370.166

1.442.263

1.467.390

1.508.924

1.512.253

1.421.930

1.419.621

Eigen vermogen

Tabel 104 Ontwikkeling eigen vermogen (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

Eigen vermogen per 1-1

35.000

Prognose resultaat

35.000

Eigen vermogen per 31-12

‒ 715

35.000

35.000

Aanzuivering eigen vermogen (vordering)

715

Kasstroomoverzicht

Tabel 105 Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Rekening courant RHB 1 januari

47.362

64.806

98.358

96.410

94.212

91.814

       

Totaal operationele kasstroom

39.518

54.139

19.139

19.139

19.139

19.139

       

-/- totaal investeringen

‒ 20.790

‒ 30.000

‒ 24.000

‒ 24.000

‒ 24.000

‒ 24.000

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

329

     

Totaal investeringskasstroom

‒ 20.461

‒ 30.000

‒ 24.000

‒ 24.000

‒ 24.000

‒ 24.000

       

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

      

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

      

-/- aflossingen op leningen

‒ 19.766

‒ 20.587

‒ 21.087

‒ 21.337

‒ 21.537

‒ 21.637

+/+ beroep op de leenfaciliteit

18.487

30.000

24.000

24.000

24.000

24.000

Totaal financieringskasstroom

‒ 1.279

9.413

2.913

2.663

2.463

2.363

       

Rekening courant RHB 31 december1

64.806

98.358

96.410

94.212

91.814

89.316

1

incl. rekening-courantstand egalisatierekening € 0,334 mln. per jaareinde 2022

De operationele kasstroom bestaat uit het saldo van baten en lasten gecorrigeerd voor afschrijvingen, mutaties in eventuele voorzieningen en in mutaties in het netto werkkapitaal.

Investeringen

Tabel 106 Investeringen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Hard- en software

18.130

14.260

13.450

13.330

13.640

13.640

Vervoersmiddelen, inventaris, meubilair kort en kantoormachines

4.060

3.200

2.770

3.420

3.360

3.360

Audio- en visuele middelen en stoffering

3.300

2.710

3.820

3.630

3.410

3.410

Verbouwingen, installaties en meubilair lang

4.510

3.830

3.960

3.620

3.590

3.590

Totaal

30.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

   

Investeringen verdeeld naar vervanging en uitbreiding

  

Vervanging

29.100

22.800

22.560

23.040

22.800

22.800

Uitbreiding

900

1.200

1.440

960

1.200

1.200

Doorlooptijden

De doorlooptijd is gedefinieerd als de totale tijd in dagen die verstrijkt tussen het instromen en het uitstromen van een zaak bij een gerechtelijke instantie. De Rechtspraak heeft in 2020 nieuwe (maximum)normen ontwikkeld voor doorlooptijden, dit worden «de standaarden» genoemd. De methodiek van normpercentages (X procent van de zaken binnen X dagen) is verlaten. Er wordt nu voor het overgrote deel gewerkt met een maximum voor het aantal dagen per zaakstroom. Het streven is dat alle zaken binnen deze standaard worden afgehandeld. De nieuwe methodiek maakt interne sturing eenvoudiger en maakt duidelijker wat rechtszoekenden kunnen verwachten.

Voor de interne sturing worden inmiddels zo’n 70 standaarden voor (hoofd)zaakstromen onderscheiden. De verantwoording in het jaarverslag vindt plaats per rechtsgebied, met nadere specificatie voor een tweetal zaakstroomgroepen onder bestuur. In de onderstaande tabel wordt het percentage zaken weergegeven dat is uitgestroomd binnen de genormeerde doorlooptijd in 2022. Het streven is om over de hele linie elk jaar vooruitgang te boeken in het percentage zaken dat binnen de normtijd wordt afgehandeld.

Tabel 107 Doorlooptijden

Bestuur

Standaard

Rechtbanken

23%

waarvan belastingzaken

14%

waarvan vreemdelingenkamer

47%

Gerechtshoven

24%

waarvan belastingzaken

24%

CBb

12%

CRvB

9%

  

Familie- en jeugdrecht

 

Rechtbanken

67%

Gerechtshoven

37%

  

Handel/kanton

 

Rechtbanken

76%

Gerechtshoven

27%

  

Strafrecht

 

Rechtbanken

34%

Gerechtshoven

25%

  

Toezicht

 

Rechtbanken

52%

Licence