Base description which applies to whole site

6.10 Bijlage 10: Afkortingenlijst

Tabel 206 Afkortingenlijst
  

A.

 

ACM

Autoriteit Consument & Markt

AMvB

Algemene Maatregel van Bestuur

ANVS

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

AO

Algemeen Overleg

APK

Algemene Periodieke Keuring

AR

Algemene Rekenkamer

ASA

Algemeen Strategisch Advies

AVVN

Algemene Vergadering van de VN

AWACS

Airborne Warning And Control Station

AWB

Algemene Wet Bestuursrecht

AZ

Ministerie van Algemene Zaken

  

B.

 

BAW

Bestuursakkoord Water

BBP

Bruto Binnenlands Product

BDU

Brede Doeluitkering

BES

Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Bevb

Besluit externe veiligheid buisleidingen

Bevt

Besluit externe veiligheid transportroutes

BHOS

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

BIRK

Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit

BIT(-toets)

Bureau ICT-Toetsing

BNP

Bruto Nationaal Product

BO

Bestuurlijk Overleg

BOA

Beleidsondersteuning en Advies

Brzo

Besluit risico’s zware ongevallen

BSV

Bureau Sanering Verkeerslawaai

BVOV

Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar Vervoer

BZ

Ministerie van Buitenlandse Zaken

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  

C.

 

CBR

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CCR

Centrale Commissie voor de Rijnvaart

CDM

Clean Development Mechanism

CE

Circulaire Economie

CE(-label)

Conformité Européenne

CLH

Classification and Labelling Harmonisation

CLP

Classification, Labeling and Packaging

CLRTAP

Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution

CLSK

Commando Luchtstrijdkrachten

CLU

Complete Lijn Uitschakeling

CN

Caribisch Nederland

CO2

Koolstofdioxide

COGEM

Commissie Genetische Modificatie

COP

Conference of the Parties

CORSIA

Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation

CPB

Centraal Planbureau

CROS

Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol

Ctgb

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

  

D.

 

DAW

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

dB(A)

Decibel (audio)

DBFM

Design-Build-Finance-Maintenance

DCC

Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing

DEF

Ministerie van Defensie

DF

Deltafonds

DGLM

Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritiem

DGMo

Directoraat-Generaal Mobiliteit

DIL

Digitale Infrastructuur Logistiek

DMS

Documentmanagementsysteem

DOVA

Decentrale Openbaar Vervoer Autoriteiten

DTS

Digitale Transport Strategie

DuMo

Duurzame Mobiliteit

  

E.

 

EASA

European Aviation Safety Agency

EC

Europese Commissie

ECAC

European Civil Aviation Conference

ECHA

European Chemicals Agency

ECMWF

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts/Europees Centrum voor Weersverwachting en op Middellang Termijn

ECN

Energieonderzoek Centrum Nederland

EEA

European Environment Agency

EETS

European Electronic Toll Service/ Europese elektronische tolheffingsdienst

EICB

Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart

EK

Eerste Kamer der Staten-Generaal

EMSA

European Maritime Safety Agency / Europese Maritieme Veiligheidsagentschap

EMV

(Meerjarige onderzoeksprogramma) elektromagnetische velden

ERTMS

European Rail Traffic Management System

ESA

European Space Agency

ESO

Ernstige Scheepsongevallen

EU

Europese Unie

EU ETS

EU Emissions Trading System / Europees CO2 emissiehandelssysteem

EZK

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

EY

Ernst & Young

  

F.

 

FABEC

Functional Airspace Block Europe Central

FQD

Fuel Quality Directive

Fin

Ministerie van Financiën

FLO

Functioneel leeftijdsontslag

fte

Fulltime Equivalent

  

G.

 

GA

General Aviation

GEMS

Global Environment Monitoring System

GGO

Genetisch Gemodificeerd Organisme

GIS

Geluidsisolatie Schiphol

GNSBI

Greater North Sea Basin Initiative

GPWT

Groeiplan Water Technologie

GT

Gross tonnage / bruto tonnage

GVKA

Geïntegreerde Verplichtingen-Kasadministratie

  

H.

 

HCS

Hoge Colleges van Staat

HDA

Hoofd Dienst Aanbieder

HGIS

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HLPW

High Level Panel on Water

HRN

Hoofdrailnetwerk

HSL

Hogesnelheidslijn

HVP

Herstel- en Veerkrachtplan

HVWN

Hoofdvaarwegennet

HWBP

Hoogwaterbeschermingsprogramma

HWN

Hoofdwegennet

HWS

Hoofdwatersystemen

  

I.

 

IBP

Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel

ICAO

International Civil Aviation Organization

ICT

Informatie- en communicatie Technologie

IenM

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

IenW

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IF

Infrastructuurfonds, nu het Mobiliteitsfonds (MF)

IGRAC

International Groundwater Resources Assessment Centre

ILT

Inspectie Leefomgeving en Transport

IMF

Internationaal Monetair Fonds

IMO

International Maritime Organisation

Inspire

Europese Richtlijn voor harmonisatie van geo-informatie

Interreg

Programma voor transnationale samenwerking op het gebied van innovatieve en ruimtelijke gebiedsontwikkeling

IOV

Impuls Omgevingsveiligheid

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change

IPDC

International Panel for Deltas and Coasts/Internationaal Panel voor Delta's en Kustgebieden

IPO

Interprovinciaal Overleg

IRM

Integraal Riviermanagement

ITS

Intelligente Transportsystemen

IWA

Internationale Wateraanpak

  

J.

 

JenV

Ministerie van Justitie en Veiligheid

  

K.

 

KBF

Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen

KDC

Knowledge & Development Center

KEV

Klimaat- en Energieverkenning

KF

Klimaatfonds. Zie ook KTF.

KiM

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

KLM

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.

KNMI

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

KpVV

Kennisplatform Verkeer en Vervoer

KRM

Kaderrichtlijn mariene strategie

KRW

(Europese) Kaderrichtlijn Water

KTF

Klimaat- en Transitiefonds. Zie ook KF.

Kton

Kiloton (miljoen kilo)

KWIV

kwaliteitsraamwerk voor functies in de informatievoorziening

  

L.

 

LAP

Landelijk Afvalbeheerplan

LAVS

Landelijk Asbestvolgsysteem

Lden

Level day-evening-night

LIB

Luchthavenindelingbesluit

Lnight

Night Level

LNV

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

LSNed

Leidingenstraat Nederland

LTSA

Lange Termijn Spooragenda

LVB

Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

LVNL

Luchtverkeersleiding Nederland

LVO

Landelijk Verbeterprogramma Overwegen

  

M.

 

MER

Milieueffectrapportage

MF

Mobiliteitsfonds, voorheen het Infrastructuurfonds (IF)

MIA

Milieu investeringsaftrek

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MJPG

Meerjarenprogramma Geluidsanering

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

MKBA

Maatschappelijke kosten-batenanalyse

MMP

Maritiem Masterplan

MOU

Memorandum of Understanding

MRS

Maatschappelijke Raad Schiphol

MSP

Maritieme Ruimtelijke Planning

MS1

Mariene Strategie 1

Mton

Megaton (1 miljard kilo)

MVI

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

  

N.

 

NABO

Niet Actief Beveiligde Overweg

NAL

Nationale Agenda Laadinfra

NALV

Nederlands Actieplan voor Luchtvaartveiligheid

NAS

Nationale Adoptie Strategie/Klimaatadaptatiestrategie

NCAP

New Car Assessment Programme

NDOV

Nationale Data Openbaar Vervoer

NDW

Nationaal Dataportaal Wegverkeer

NEa

Nederlandse Emissieautoriteit

NEC

National Emission Ceiling

NFI

Niet-Financiële Instrumenten

NGF

Nationaal Groeifonds

NGO

Non-gouvernementele organisatie

NH3

Ammoniak

NIB

Netwerk en Informatie Beveiligingsrichtlijn

NIWA

Nederlandse Internationale Waterambitie

NIWO

Nationale en Internationale Wegvervoerorganisatie

NKWK

Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat

NLC

Nederlandse Loodsencorporatie

NLVP

Nederlands luchtvaartveiligheidsprogramma

NMCA

Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse

NMK

Nationaal Milieubeleidskader

NMP

Nationaal Milieuprogramma

NMVOS

Niet-methaan vluchtige organische stoffen

NO2

Stikstofdioxide

NOx

Stikstofoxiden

NOVB

Nationaal Openbaar Vervoer Beraad

NOVEX

Nationale Omgevingsvisie Extra

NOVI

Nationale Omgevingsvisie

NPCE

Nationaal Programma Circulaire Economie

NPLG

Nationaal Programma Landelijk Gebied

NPRA

Nationaal Programma Radioactief Afval

NRV

National Reference Value

NS

Nederlandse Spoorwegen

NSL

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

NWO

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

  

O.

 

OBW

Omgevingsberaad Waddengebied

OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OD

Omgevingsdiensten

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OLO

Omgevingsloket Online

ORS

Omgevingsraad Schiphol

OSPAR

Oslo-Parijs (verdrag)

OTIF

Organisation pour les Transports Internationaux Ferroviaires

OV

Openbaar Vervoer

OVV

Onderzoeksraad voor Veiligheid

  

P.

 

PACE

Platform for Accelerating the Circular Economy

PAGW

Programmatische Aanpak Grote Wateren

PAS

Programma Aanpak Stikstof

PBL

Planbureau voor de Leefomgeving

PFAS

Poly- en perfluoralkylstoffen

PGS (15)

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

PHS

Partiële Herziening

PHS

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

PM2,5

Particular Matter met een aerodynamische diameter kleiner dan 2,5 µm

PNZ

Programma Noordzee

POW

Programma onder de omgevingswet

PRTR

(Kiev Protocol on) Pollutant Release and Transfer Registers

PSR

Projectstimuleringsregeling

PvW

Partners voor Water

  

R.

 

RAC

Risk Assessment Committee

RBV

Rijksbegrotingsvoorschriften

RCW

Regiecollege Waddengebied

RDW

Rijksdienst voor het Wegverkeer

REACH

Registratie, Evaluatie en Autorisatie Chemische Stoffen

RED

Renewable Energy Directive

RHB

Rijkshoofdboekhouding

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RMO

Risk Management Options

RMRG

Regeling Maatregelen Rijvaardigheid en Geschiktheid

ROR

Richtlijn overstromingsrisico’s

RPE

Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek

RVO

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

RvS

Raad van State

RWS

Rijkswaterstaat

RWT

Rechtspersoon met een wettelijke taak

RWZI

Rioolwaterzuiveringsinstallaties

  

S.

 

SACN

Stichting Airport Coordination Netherlands

SADC

Schiphol Area Development Company

SCR

Selective Catalytic Reduction

SDG

Sustainable Development Goal

SEA

Strategische Evaluatieagenda

SEB

Schoon en Emissieloos Bouwen

SES

Single European Sky

SG

Staten-Generaal

SGBP's

Stroomgebiedbeheerplannen

SIWI

Stockholm International Water Institute

SLA

Schone Lucht Akkoord

SO2

Zwaveldioxide

SPI

Safety Performance Indicators

SPUk

Speciale Uitkering

SPV

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

SSO

Shared Services Organisatie

SSP

State Safety Programme

StAB

State Safety Programme

SURF

Smart Urban Regions in the Future

SVHC

Substance of Very High Concern

SVIR

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

SW

Stoffen en Waterketen

SWOV

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

SWUNG

Samen Werken aan de Uitvoering van Nieuw Geluidsbeleid

SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  

T.

 

TEN-T

Trans-European Transport Network

TK

Tweede Kamer der Staten-Generaal

TRG

Totaal Risicogewicht Grenswaarde

TVG

Totaal Volume Geluid

TVOV

Transitievangnet OV

  

U.

 

UBR

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

UNISDR

United Nations International Strategy for Disaster Reduction

UNEP

United Nations Environment Programme

UNECE

United Nations Economic Commission for Europe

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNFCCC

United Nations Framework Convention on Climate Change

UPV

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

UvW

Unie van Waterschappen

  

V.

 

VAMEX

Vaarbewijzen- en Marifoon Examens

Vamil

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

VANG

Van Afval Naar Grondstof

VGS

Vervoer Gevaarlijke Stoffen

VN

Verenigde Naties

VNAC

Verkenning Nationaal Actieprogramma Cybersecurity

VNECE

Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (United Nations Economic Commission for Europe, UNECE)

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VOS

Vluchtige Organische Stoffen

VROM

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

VTH

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

VVN

Veilig Verkeer Nederland

VWH

Vrachtwagenheffing

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  

W.

 

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WaU

Werken aan Uitvoering

Wbb

Wet bodembescherming

WCEF

World Circular Economy Forum

WGO

Wetgevingsoverleg

WKK

Water Kwaliteit en Kwantiteit

WHO

World Health Organisation

WMO

Wereld Meteorologische Organisatie

Woo

Wet open overheid

WUR

Wageningen University & Research

  

Z.

 

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

ZESO’s

Zeer Ernstige Scheepvaartongevallen

ZZS

Zeer Zorgwekkende Stoffen

Licence