Base description which applies to whole site

Bijlage 4: Verticale Toelichting Najaarsnota 2013

De Verticale Toelichting geeft voor alle begrotingen een overzicht van en een toelichting op de belangrijkste mutaties. Voor een meer gedetailleerde toelichting op wordt verwezen naar de suppletoire begrotingswetten.

Leeswijzer

De mutaties zijn gesplitst in drie categorieën:

 • 1) Mee- en tegenvallers;

 • 2) Beleidsmatige mutaties;

 • 3) Technische mutaties.

De laatste categorie omvat alle overboekingen, desalderingen, statistische correcties en mutaties die niet onder een ijklijn vallen. Mutaties worden toegelicht indien ze een bepaalde ondergrens overschrijden. De ondergrens is afhankelijk van de omvang van de begroting en verschilt voor de verschillende categorieën mutaties. De post diversen bevat de mutaties die onder de ondergrens vallen en wordt in principe alleen toegelicht indien zich bijzonderheden voordoen.

De totalen per begroting worden in eerste instantie gepresenteerd exclusief de bedragen die onder de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) vallen. Door middel van een aansluitregel wordt het deel van de begroting dat onder de HGIS valt zichtbaar gemaakt. De laatste regel geeft per begroting de totaalstand inclusief HGIS aan. De mutaties die optreden binnen het HGIS-deel van de begroting worden gepresenteerd en toegelicht in de Verticale Toelichting van alle HGIS uitgaven.

De bedragen in de tabellen zijn in miljoenen euro’s. Door afrondingen kan het totaal afwijken van de som der onderdelen.

Samenvattend overzicht mutaties per Najaarsnota 2013
 

Bedragen in miljoenen euro’s

Mutaties uitgaven

Mutaties ontvangsten

Departementale begrotingen

I

De koning

0,2

0,0

IIA

Staten Generaal

– 0,9

0,0

IIB

Hoge Colleges van Staat

– 1,8

0,5

III

Algemene Zaken

– 3,5

0,2

IV

Koninkrijksrelaties

0,0

0,0

V

Buitenlandse Zaken

– 296,6

– 74,1

VI

Veiligheid en Justitie

148,3

13,7

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

– 29,5

17,9

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

671,6

80,0

IXA

Nationale Schuld

– 3.645,1

114,9

IXB

Financiën

190,6

520,9

X

Defensie

– 43,1

– 24,8

XII

Infrastructuur en Milieu

– 42,3

– 2,4

XIII

Economische Zaken

20,6

– 4,5

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

– 290,6

29,1

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

– 76,5

– 93,4

XVII

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

0,0

0,0

XVIII

Wonen en Rijksdienst

4,0

5,1

Overig

 

Sociale Zekerheid

– 328,7

– 22,2

 

Budgettair kader Zorg

– 98,9

– 127,0

 

Gemeentefonds

109,7

0,1

 

Provinciefonds

23,3

0,0

 

Infrastructuurfonds

7,6

3,3

 

Diergezondheidsfonds

– 2,9

– 2,9

 

Accres Gemeentefonds

0,0

0,0

 

Accres Provinciefonds

0,0

0,0

 

BES fonds

0,3

0,0

 

Deltafonds

– 26,0

– 5,9

 

Prijsbijstelling

0,0

0,0

 

Arbeidsvoorwaarden

0,0

0,0

 

Koppeling Uitkeringen

0,0

0,0

 

Wet Indexering Studiefinanciering

0,0

0,0

 

Aanvullende Post Algemeen

245,1

0,0

 

Homogene Groep Internationale Samenwerking

– 101,8

33,7

De Koning

I DE KONING: UITGAVEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

40,2

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

0,2

     

0,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

0,2

       

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

40,4

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

40,4

I DE KONING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

0,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

0,0

   

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

0,4

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

0,4

Staten-Generaal

IIA STATEN-GENERAAL: UITGAVEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

142,5

Mee- en tegenvallers

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 1,4

     

– 1,4

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

0,5

     

0,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 0,9

       

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

141,6

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

141,6

IIA STATEN-GENERAAL: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

5,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

0,0

   

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

5,2

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

5,2

Diversen – technische mutaties (uitgaven)

Meerdere projecten van de Tweede Kamer zijn vertraagd. Het externe advies over de inrichting van de netwerkbeveiliging van de Tweede Kamer wordt later opgeleverd en geplande werkzaamheden aan de commissiezalen zijn uitgesteld. De budgetten voor deze posten worden daarom meegenomen naar 2014.

Diversen – beleidsmatige mutaties (uitgaven)

De Tweede Kamer doet in 2013 onvoorziene uitgaven ter voorbereiding op de parlementaire enquêtes naar Woningcorporaties en de Fyra in 2014.

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN: UITGAVEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

120,0

Mee- en tegenvallers

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 3,0

     

– 3,0

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

0,6

     

0,6

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

0,5

     

0,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 1,8

       

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

118,2

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

118,2

IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

6,0

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

0,5

     

0,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

0,5

       

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

6,6

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

6,6

Diversen – mee- en tegenvallers (uitgaven)

De Vreemdelingenkamer van de Raad van State doet in 2013 minder dan geraamde hoger beroepszaken af dan in het voorjaar voorzien.

Diversen – beleidsmatige mutaties (uitgaven)

Periodiek wordt de bekostigingssystematiek van de Vreemdelingenkamer van de Raad van State herijkt. Stijgingen in de instroom, productie en complexiteit van de hoger beroepszaken leiden tot een intensivering in de personele capaciteit.

Algemene Zaken

III ALGEMENE ZAKEN: UITGAVEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

63,7

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 3,5

     

– 3,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 3,5

       

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

60,2

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

60,2

III ALGEMENE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

8,8

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

0,2

     

0,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

0,2

       

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

9,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

9,0

Koninkrijksrelaties

IV KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN
 

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

291,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

0,0

   

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

291,1

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

291,1

IV KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

38,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

0,0

   

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

38,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

38,0

Buitenlandse Zaken

V BUITENLANDSE ZAKEN: UITGAVEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

7.700,6

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Eu-afdrachten

– 296,6

     

– 296,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 296,6

       

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

7.404,0

Totaal Internationale samenwerking

1.339,1

Stand Najaarsnota 2013

8.743,1

V BUITENLANDSE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

647,6

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Perceptiekostenvergoedingen

– 74,1

     

– 74,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 74,1

       

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

573,5

Totaal Internationale samenwerking

111,5

Stand Najaarsnota 2013

685,0

EU-afdrachten

De Nederlandse afdrachten van douaneontvangsten vallen dit jaar 297 mln. lager uit dan eerder geraamd. Dit komt door zowel een lagere volumegroei van importen van buiten de EU als door een lager gemiddeld invoertarief dan voorzien. De lagere douaneontvangsten aan de EU worden in principe gecompenseerd door hogere bni-afdrachten aangezien de EU-begroting altijd in evenwicht moet zijn. Tegenover dit compensatie-effect staat het feit dat de bni-ontwikkeling van Nederland achterblijft bij de rest van de EU. Hierdoor daalt het Nederlandse aandeel in de bni-afdrachten aan de EU en blijven de Nederlandse bni-afdrachten gelijk aan eerdere ramingen. Per saldo leiden de lagere afdracht van douaneontvangsten en gelijke bni-afdracht tot een lagere afdracht aan de EU van 297 mln. in 2013.

Perceptiekostenvergoedingen

Nederland ontvangt 25 procent van de afgedragen douaneontvangsten als perceptiekostenvergoeding. Doordat de afdracht van douaneontvangsten neerwaarts is bijgesteld, zijn ook de perceptiekostenvergoedingen met 74 mln. neerwaarts bijgesteld.

Veiligheid en Justitie

VI VEILIGHEID EN JUSTITIE: UITGAVEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

12.114,2

Mee- en tegenvallers

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

5,2

     

5,2

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Frictiekosten door sluiting justitiële inrichtingen

106,0

   

Hogere oda-toerekening door stijgende asielinstroom

29,2

   

Diversen

1,4

     

136,6

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

6,4

     

6,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

148,3

       

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

12.262,5

Totaal Internationale samenwerking

39,7

Stand Najaarsnota 2013

12.302,2

VI VEILIGHEID EN JUSTITIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

1.296,9

Mee- en tegenvallers

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

3,9

     

3,9

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

3,4

     

3,4

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

6,4

     

6,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

13,7

       

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

1.310,6

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

1.310,6

Diversen – mee- en tegenvallers (uitgaven)

De post diversen bestaat uit het saldo van verschillende mee- en tegenvallers. Het betreft onder andere een meevaller bij de nieuwbouw van het departement VenJ in Den Haag van circa 6 mln. vanwege lagere kosten voor de ICT. Daarnaast doet zich bij de jeugdbescherming een stijging van het aantal voogdijzaken voor, wat resulteert in een tegenvaller van circa 8 mln. Tevens is er bij de Raad voor de Kinderbescherming een tegenvaller te zien van circa 8 mln. als gevolg van onjuist gebleken aannames in de raming.

Frictiekosten door sluiting justitiële inrichtingen

In het Masterplan DJI zijn middelen gereserveerd voor incidentele frictiekosten huisvesting. Deze frictiekosten hebben betrekking op het afstoten van leegstaand vastgoed. Deze middelen worden ter beschikking gesteld aan het Ministerie van VenJ en in latere jaren door datzelfde ministerie terugbetaald. De benodigde middelen zijn in afwachting van de exacte uitwerking van het Masterplan DJI toegevoegd aan de aanvullende post. De middelen voor 2013 ter grootte van 106 mln. worden nu vrijgegeven aan het Ministerie van VenJ.

Hogere ODA-toerekening door stijgende asielinstroom

De verwachte asielinstroom 2013 is naar boven bijgesteld: er is met name sprake van een verhoogde instroom van asielzoekers met de Syrische en Somalische nationaliteit. De verwachte hogere instroom leidt tot een hogere ODA-toerekening: De kosten voor eerstejaarsopvang van asielzoekers van circa 29 mln. uit de zogenaamde DAC-landen worden toegerekend aan het budget voor ontwikkelingssamenwerking (ODA-budget).

Binnenlandse Zaken

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

850,8

Mee- en tegenvallers

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

0,9

     

0,9

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 8,0

     

– 8,0

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

17,6

 

Niet tot een ijklijn behorend

 
   

Vut fonds

– 40,0

     

– 22,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 29,5

       

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

821,3

Totaal Internationale samenwerking

0,7

Stand Najaarsnota 2013

822,0

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

122,0

Mee- en tegenvallers

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

2,5

     

2,5

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

15,4

     

15,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

17,9

       

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

140,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

140,0

Diversen – mee- en tegenvallers (uitgaven)

De Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) loopt vertraging op in het regelgevingtraject en in de in gebruik name door gemeenten, dit leidt tot hogere uitgaven in 2013. De invoering is nu voorzien op 1 december 2013.

Diversen – beleidsmatige mutaties (uitgaven)

De voortgang van het programma modernisering Gemeentelijke Basisadministratie (mGBA) ondervindt vertraging in de planning en een overschrijding van het budget door problemen in de bouw van het stelsel Basisregistratie Personen (BRP). Na overleg met afnemers en op basis van onderzoek wordt de koers richting de realisatie van de BRP voortgezet met nieuwe keuzes in het programma mGBA (zie Kamerstuk 27 859, nr. 68). De realisatie van BRP is voorzien in 2018 en de aanvullende kosten voor ontwikkeling worden volledig gedekt binnen de BZK-begroting.

Diversen – technische mutaties (uitgaven)

De Rijksgebouwendienst is per 2013 ingetrokken in het pand aan het Korte Voorhout. De huurkosten zijn bij Najaarsnota opgenomen in de uitgavenramingen.

VUT fonds

Steeds meer mensen besluiten later gebruik te maken van de regeling Flexibel Pensioen en Uittreden, waardoor de leenbehoefte van het VUT-fonds wijzigt. Dit leidt tot lagere uitgaven in 2013.

Onderwijs, Cultuur en wetenschap

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: UITGAVEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

34.436,0

Mee- en tegenvallers

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen bijstelling autonome raming

– 69,0

   

Diversen

– 27,3

     

– 96,3

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Begrotingsakkoord 2014 lumpsum

650,0

   

Noa aanvullende middelen po

85,0

   

Noa aanvullende middelen vo

65,0

   

Noa inzet eindejaarsmarge

– 112,1

   

Diversen

– 9,1

     

678,8

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 1,0

 

Niet tot een ijklijn behorend

 
   

Niet relevant bijstelling autonome raming

90,0

     

89,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

671,6

       

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

35.107,6

Totaal Internationale samenwerking

69,1

Stand Najaarsnota 2013

35.176,7

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

1.159,3

Mee- en tegenvallers

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Afrekeningen diversen

40,0

   

Diversen

4,4

     

44,4

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

19,7

     

19,7

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

15,8

     

15,8

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

80,0

       

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

1.239,3

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

1.239,3

Diversen bijstelling autonome raming

Dit is het saldo van verschillende mee- en tegenvallers bij studiefinanciering ten opzichte van de raming. Realisatiecijfers laten een lager aantal deelnemers in het mbo (beroepsopleidende leerweg) met studiefinanciering zien en een hoger aantal deelnemers aan het ho met recht op aanvullende beurs. Daarnaast ontvangen minder studenten dan geraamd de ov-studentenkaart als gift.

Begrotingsakkoord 2014 lumpsum

Zoals afgesproken in de Begrotingsafspraken 2014 wordt dit bedrag toegevoegd aan de lumpsum in 2013 voor het po, vo, bve en ho.

Noa aanvullende middelen po

Zoals afgesproken in het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA) wordt dit bedrag eenmalig beschikbaar gesteld voor het behoud van werkgelegenheid in het primair onderwijs. Hiermee worden instellingen in de gelegenheid gesteld om jonge leraren in dienst te nemen en te houden.

Noa aanvullende middelen vo

Zoals afgesproken in het NOA wordt dit bedrag eenmalig beschikbaar gesteld voor het behoud van werkgelegenheid in het voortgezet onderwijs. Hiermee worden instellingen in de gelegenheid gesteld om jonge leraren in dienst te nemen en te houden.

Noa inzet eindejaarsmarge

Dit deel van de eindejaarsmarge is ingezet als dekking voor de incidentele middelen uit het NOA.

Niet relevant bijstelling autonome raming

Hogere uitgaven worden onder andere veroorzaakt door een hoger aantal studenten met prestatiebeurs. Voor de ov-studentenkaart waren er minder omzettingen in het ho maar wel meer toekenningen van de ov-studentenkaart door een hoger aantal studenten. Daarnaast is er een (procentueel beperkte) stijging van het aantal studenten dat leent en ligt het gemiddelde leenbedrag hoger dan geraamd.

Afrekeningen diversen

De budgetten van verschillende regelingen en subsidies zijn niet volledig uitgegeven. OCW heeft 5 mln. van de Regeling Brede School en 12 mln. van de Regeling Binnenmilieu van de gemeenten teruggevorderd. Door de scholen is 13 mln. van de prestatiesubsidie uit het vroegtijdigschoolverlatersconvenant (vsv) terugbetaald. Ook is er 10 mln. over na de afrekening van verschillende projecten en subsidies.

Nationale Schuld

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): UITGAVEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

21.451,7

Technische mutaties

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

 
   

Mutatie in rekening-courant en deposito

– 3.659,5

   

Rente vaste schuld

– 103,7

   

Verstrekte leningen

111,7

   

Diversen

6,4

     

– 3.645,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 3.645,1

       

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

17.806,6

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

17.806,6

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

2.185,5

Technische mutaties

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

 
   

Rentebaten

120,7

   

Diversen

– 5,8

     

114,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

114,9

       

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

2.300,4

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

2.300,4

Mutatie in rekening-courant en deposito

Deze mutatie wordt grotendeels veroorzaakt doordat in de raming is meegenomen dat decentrale overheden vanaf december gaan schatkistbankieren. De inleg van de sociale fondsen is gewijzigd als gevolg van mutaties in de premieontvangsten en de premiegefinancierde uitgaven.

Rente vaste schuld

De raming van de rentelasten vaste schuld wijzigt als gevolg van bijstellingen van de rentetarieven en de financieringsbehoefte.

Verstrekte leningen

Gewijzigde inzichten in het leengedrag van baten-lastendiensten en RWT’s (rechtspersonen met een wettelijke taak) leiden tot een aanpassing van de voorziene uitgaven.

Rentebaten

Er zijn hogere rentebaten, voornamelijk vanwege vervroegde aflossingen op leningen door de RGD voor een leasecontract.

Financiën

IXB FINANCIEN: UITGAVEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

14.665,5

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Belasting- en invorderingsrente

– 175,0

   

Bijstelling intensivering toezicht en invordering

– 20,0

   

Diversen

– 18,6

     

– 213,6

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

5,8

 

Niet tot een ijklijn behorend

 
   

Iabf

395,0

   

Diversen

3,4

     

404,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

190,6

       

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

14.856,1

Totaal Internationale samenwerking

185,6

Stand Najaarsnota 2013

15.041,7

IXB FINANCIEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

7.813,6

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Belasting- en invorderingsrente

– 175,0

   

Dividend staatdeelnemingen

45,1

   

Premies ekv

45,0

   

Schaderestituties ekv

27,7

   

Diversen

1,4

     

– 55,8

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

6,6

 

Niet tot een ijklijn behorend

 
   

Dividend abn amro

94,4

   

Iabf

395,0

   

Ontvangsten ijsland

77,1

   

Diversen

3,6

     

576,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

520,9

       

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

8.334,5

Totaal Internationale samenwerking

7,8

Stand Najaarsnota 2013

8.342,3

Belasting- en invorderingsrente (uitgaven en ontvangsten)

De raming van de belasting- en invorderingsrente is zowel aan de uitgaven- als aan de ontvangstenkant met 175 mln. naar beneden bijgesteld. Deze mutatie ziet voor het grootste deel (circa 150 mln.) op een technische verdeling van een in het verleden gesaldeerde mutatie naar respectievelijk de uitgaven- en ontvangstenkant. In het voorjaar van 2014 wordt de raming meerjarig herzien.

Bijstelling Intensivering Toezicht en Invordering

De toegekende middelen in het kader van de intensivering toezicht en invordering bij de Belastingdienst (ITI) worden dit jaar naar verwachting niet geheel uitgeput vanwege vertragingen in het werven en aannemen van personeel.

IABF (uitgaven en ontvangsten)

De overeenkomst met ING over de beëindiging van de IABF leidt tot extra te ontvangen fees in het jaar 2013. Het betreft de claw back fee, afkoop van de additionele garantie fee (EC) en afkoop van de garantie fee (in totaal 395 mln.) Met deze extra ontvangsten wordt de lening van ING versneld afgebouwd wat leidt tot even hoge uitgaven.

Dividend Staatsdeelnemingen

De mutatie bij het dividend staatsdeelnemingen doet zich voor bij de aandelen URENCO die gedeeltelijk in handen zijn van staatsdeelneming UCN. Bij URENCO is eind 2012 een nieuw dividendbeleid vastgesteld. In 2013 wordt daardoor een groter gedeelte van het nettoresultaat uitgekeerd als dividend, wat leidt tot een opwaartse bijstelling van 45 mln.

Premies EKV en schaderestituties EKV

De raming van premieontvangsten en provenuen is naar boven bijgesteld. Reden hiervoor is respectievelijk een aantal relatief grote verzekeringstransacties en hogere dan verwachte schaderestituties.

Dividend ABN Amro

In 2013 is er van ABN AMRO in totaal 400 mln. dividend ontvangen, 250 mln. als slotdividend over boekjaar 2012 en 150 mln. als interimdividend over 2013. ASR heeft 88,4 mln. uitgekeerd als slotdividend over boekjaar 2012. Hierdoor is een meevaller ontstaan van 94,4 mln.

Ontvangsten IJsland

Betreft de vierde boedeluitkering uit de failliete IJslandse bank Landsbanki.

Defensie

X DEFENSIE: UITGAVEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

7.539,9

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Doorwerking verkoopopbrengsten

– 17,0

   

Diversen

– 7,8

     

– 24,8

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

4,9

 

Niet tot een ijklijn behorend

 
   

Diversen

– 23,2

     

– 18,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 43,1

       

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

7.496,8

Totaal Internationale samenwerking

213,4

Stand Najaarsnota 2013

7.710,2

X DEFENSIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

348,0

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Bijstelling verkoopopbrengsten

– 17,0

   

Diversen

– 7,8

     

– 24,8

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 24,8

       

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

323,2

Totaal Internationale samenwerking

1,4

Stand Najaarsnota 2013

324,6

Bijstelling verkoopopbrengsten

De wijzigingen in de ontvangsten betreffen een andere fasering van de opbrengsten uit verkoop van materieel en onroerende zaken (totaal 17,0 mln.). Voor de onroerende zaken (10 mln.) zijn dit diverse kleine verkoopopbrengsten zoals reservedelen van de Lynxhelikopter en van de geplande afstoting van een aantal kazernecomplexen wordt naar verwachting de verkoop niet meer in 2013 gerealiseerd.

Infrastructuur en Milieu

XII INFRASTRUCTUUR EN MILIEU: UITGAVEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

9.870,1

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diverse lagere uitgaven

– 18,2

   

Diversen

– 9,9

     

– 28,1

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 14,1

     

– 14,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 42,3

       

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

9.827,8

Totaal Internationale samenwerking

52,4

Stand Najaarsnota 2013

9.880,3

XII INFRASTRUCTUUR EN MILIEU: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

216,0

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 2,0

     

– 2,0

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 0,2

 

Niet tot een ijklijn behorend

 
   

Diversen

– 0,2

     

– 0,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 2,4

       

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

213,5

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

213,5

Diverse lagere uitgaven

Deze mutatie bestaat uit lagere apparaatsuitgaven. De onderuitputting wordt voor een deel veroorzaakt door een versnelde invulling van de taakstelling en lagere uitgaven voor postactieven. Daarnaast is er sprake van onderuitputting door de efficiencyvoordelen van de samenvoeging van het Ministerie van VROM en het Ministerie van VenW en het achterblijven van uitgaven voor het Nieuwe Werken.

Diversen – Beleidsmatige mutaties (uitgaven)

De post Diversen is het saldo van verschillende mutaties. Diverse lagere uitgaven worden veroorzaakt door vertraging in de voortgang van projecten zoals die van de Nota Ruimte en door de wijziging van projectplannen. Ook is er sprake van onderuitputting door minder onderzoeken door het Planbureau voor de Leefomgeving (die in latere jaren alsnog zullen worden uitgevoerd). De lagere uitgaven worden gedeeltelijk gecompenseerd door een versnelling in te zetten voor de bodemprojecten Kempen (5 mln.) en Amsterdam Diemerzeedijk (10,3 mln.).

Diversen – Technische mutaties (uitgaven)

De post Diversen bestaat onder andere uit overboekingen naar het Gemeente- en provinciefonds. De provincie Noord-Brabant ontvangt in 2013 5 mln. via de decentralisatie-uitkering bodemsanering voor actief bodembeheer in Kempen. De gemeente Amsterdam ontvangt in 2013 10,3 mln. via de decentralisatie-uitkering bodemsanering voor de zogenaamde nazorgkosten, de beheerskosten van de sanering van de Diemerzeedijk. Daarnaast is er sprake van een saldo van overboekingen tussen verschillende departementen. Zo heeft IenM een bijdrage ontvangen voor de marker Wadden van EZ van 15 mln. en heeft IenM 4,8 mln. overgeboekt naar EZ voor de Kernfysische dienst.

Economische Zaken

XIII ECONOMISCHE ZAKEN: UITGAVEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

5.105,7

Mee- en tegenvallers

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Agentschap dlg

15,0

   

Overig

– 36,8

   

Diversen

8,4

     

– 13,4

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Aw: subsidies overige

– 45,8

   

Kapitaalverstrekking rom's

17,0

   

Diversen

18,4

     

– 10,4

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

44,3

     

44,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

20,6

       

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

5.126,3

Totaal Internationale samenwerking

71,1

Stand Najaarsnota 2013

5.197,4

XIII ECONOMISCHE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

17.916,8

Mee- en tegenvallers

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Lagere verkoopopbrengsten natuurgronden

– 20,0

   

Diversen

– 15,2

     

– 35,2

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Kapitaalverstrekking rom's

17,0

   

Diversen

– 5,1

     

11,9

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

37,8

 

Niet tot een ijklijn behorend

 
   

Diversen

– 10,0

     

27,8

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

4,5

       

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

17.921,3

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

17.921,3

Baten-lastendiensten dlg

De Dienst Landelijk Gebied (DLG) wordt opgesplitst waarbij in 2015 400 fte’s naar de provincies zullen overgaan. Om de te verwachten reorganisatiekosten in de komende periode te kunnen financieren, wordt een reorganisatievoorziening getroffen. Bij de 2e suppletoire begroting 2013 vindt een eerste storting in deze reorganisatievoorziening plaats van 15 mln.

Overige

De post bestaat uit verschillende mutaties. Het geraamde budget voor het Technologisch Top Instituut (TTI) Water valt vrij. Vanwege de tragere uitbetalingen op de aangegane verplichtingen TKI-toeslag valt er in 2013 17 mln. kas vrij. Dit budget is in latere jaren nodig voor de reeds aangegane verplichtingen.

Diversen- mee en tegenvallers (uitgaven)

Deze post bestaat uit meerdere mutaties waaronder het niet onttrekken aan de interne begrotingsreserve van de BMKB. Op deze manier blijft de BMKB-reserve op niveau voor eventuele toekomstige tegenvallende schades op de BMKB.

Aw: Subsidie overig

De onderuitputting doet zich met name voor op de Green Deals (9,3 mln.) en het Rotterdam Opvang en Afvang Demonstratieproject (ROAD) (37,5 mln.), omdat de finale investeringsbeslissing nog niet genomen is. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat dit project later alsnog wordt gestart.

Kapitaalverstrekking rom's (uitgaven & niet-belastingontvangsten)

Met deze mutatie worden de middelen voor de Regionale ontwikkelingsmaatschappijen herschikt.

Diversen – beleidsmatige mutaties (uitgaven)

Deze post bestaat uit meerdere mutaties, waaronder de betaling aan ESA voor ESA-General budget en Kourou. Verder wordt er minder budget aan de COVA besteed, door de mindere inkomsten van de COVA.

Diversen – technische mutaties (uitgaven)

Deze post bestaat voornamelijk uit overboekingen met andere departementen, zoals de bijdragen aan IenM voor de Markerwadden, en de bijdrage van VWS in de voorziening voor afkoop huurcontracten van niet langer benodigde huisvesting van de NVWA.

Lagere verkoopopbrengsten natuurgronden

Van de geraamde verkoopopbrengsten van natuurgronden wordt 20 mln. niet in 2013 gerealiseerd. Dit bedrag zal in latere jaren worden ontvangen.

Diversen – mee en tegenvallers (ontvangsten)

Deze post bestaat uit meerdere ontvangsten mutaties, waaronder lagere premie-ontvangsten voor de BMKB omdat de benutting achter is gebleven bij de raming.

Diversen – beleidsmatige mutaties (ontvangsten)

Op de ontvangsten met betrekking tot het High Trust boetebeleid doet zich een tegenvaller voor.

Dit wordt veroorzaakt doordat het College van Beroep in een aantal gevallen de in het verleden opgelegde en reeds ontvangen boetes heeft verlaagd. Hierdoor heeft in 2013 een terugbetaling plaatsgevonden van 6,1 mln. Daarnaast verlopen de (hoger) beroepsprocedures en overeengekomen betalingsregelingen trager dan verwacht.

Diversen – technische mutaties – Rijksbegroting in enge zin (ontvangsten)

Ten behoeve van de hoger dan geraamde schades op de Garantie Ondernemingsfinanciering wordt er 12 mln. aan de interne begrotingsreserve GO onttrokken.

Diversen – technische mutaties – Niet tot een ijklijn behorend (ontvangsten)

De tariefsverhoging COVA is ingegaan op 1 april in plaats van 1 januari. Dit heeft voor 2013 lagere opbrengsten ten gevolg.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: UITGAVEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

29.773,4

Mee- en tegenvallers

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 5,0

 

Sociale zekerheid

 
   

Re-integratie ao

– 31,2

   

Reservering kindregelingen

– 150,0

   

Diversen

0,9

     

– 185,3

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 2,1

 

Sociale zekerheid

 
   

Neutrale schuif uwv uitvoeringskosten

– 21,7

   

Diversen

6,5

     

– 17,3

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 18,8

 

Sociale zekerheid

 
   

Diversen

– 43,1

 

Niet tot een ijklijn behorend

 
   

Diversen

– 26,1

     

– 88,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 290,6

       

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

29.482,8

Totaal Internationale samenwerking

0,5

Stand Najaarsnota 2013

29.483,3

XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

1.995,3

Mee- en tegenvallers

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

0,2

 

Sociale zekerheid

 
   

Diversen

– 2,2

     

– 2,0

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Afsluiten rbb's oud esf

24,9

 

Sociale zekerheid

 
   

Diversen

– 3,9

     

21,0

Technische mutaties

 
 

Sociale zekerheid

 
   

Diversen

10,0

 

Niet tot een ijklijn behorend

 
   

Diversen

0,1

     

10,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

29,1

       

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

2.024,4

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

2.024,4

Re-integratie Arbeidsongeschiktheid

De meevaller op de re-integratiemiddelen wordt veroorzaakt doordat er zowel bij de trajecten als voorzieningen sprake is van dalende volumes en prijzen. Bovendien houdt het UWV met de inzet van trajecten en voorzieningen rekening met de realiseren taakstelling in 2014/2015. Trajecten en voorzieningen lopen meerjarig door, waardoor in 2013 reeds rekening gehouden moet worden met het lagere budget in 2014.

Reservering kindregelingen

Dit betreft een vrijval van de reservering kindregelingen. Voor 2014 en verder zijn deze middelen ingezet voor een intensivering in de kinderopvangtoeslag met de Begrotingsafspraken 2014.

Neutrale schuif UWV uitvoeringskosten

Dit betreft een budgettair neutrale herschikking met betrekking tot de uitvoeringskosten van de verschillende regelingen die het UWV uitvoert. Tegenover deze daling van 21,7 mln. staat een zelfde stijging in de premiegefinancierde uitvoeringskosten bij het UWV.

Afsluiten rekeningen buiten begrotingsverband (RBB’s) oud Europees Sociaal Fonds (ESF)

De ESF-programmaperiodes 1994–1999 en 2000–2006 zijn dit jaar administratief volledig afgerond. De einddeclaraties leveren een voordelig saldo op van in totaal 24,9 mln. Dit valt vrij van de desbetreffende rekeningen buiten begrotingsverband. Met deze vrijval van het saldo op de beide RBB’s wordt voor 14,4 mln. aan ESF gerelateerde kosten betaald, zoals de afwikkeling van de problematiek bij de Stichting Opleidingsfonds Groothandel (SOG).

Sociale Zekerheid

SOCIALE ZEKERHEID: UITGAVEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014

75.373,4

Mee- en tegenvallers

 
 

Sociale zekerheid

 
   

Re-integratie ao

– 46,8

   

Reservering kindregelingen

– 150,0

   

Ww

– 54,4

   

Zw

– 29,3

   

Diversen

– 45,1

     

– 325,6

Beleidsmatige mutaties

 
 

Sociale zekerheid

 
   

Invulling in=uit-taakstelling

33,6

   

Diversen

6,4

     

40,0

Technische mutaties

 
 

Sociale zekerheid

 
   

Diversen

– 43,1

     

– 43,1

       

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 328,7

Stand Najaarsnota 2013

75.044,7

SOCIALE ZEKERHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014

1.257,0

Mee- en tegenvallers

 
 

Sociale zekerheid

 
   

Ww

– 26,1

   

Diversen

– 2,2

     

– 28,3

Beleidsmatige mutaties

 
 

Sociale zekerheid

 
   

Diversen

– 3,9

     

– 3,9

Technische mutaties

 
 

Sociale zekerheid

 
   

Diversen

10,0

     

10,0

       

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 22,2

Stand Najaarsnota 2013

1.234,8

Re-integratie Arbeidsongeschiktheid

De meevaller op de re-integratiemiddelen wordt veroorzaakt doordat er zowel bij de trajecten als voorzieningen sprake is van dalende volumes en prijzen. Bovendien houdt het UWV met de inzet van trajecten en voorzieningen rekening met de realiseren taakstelling in 2014/2015. Trajecten en voorzieningen lopen meerjarig door, waardoor in 2013 reeds rekening gehouden moet worden met het lagere budget in 2014.

Reservering kindregelingen

Dit betreft een vrijval van de reservering kindregelingen. Voor 2014 en verder zijn deze middelen ingezet voor een intensivering in de kinderopvangtoeslag met de Begrotingsafspraken 2014.

WW (uitgaven en ontvangsten)

Op basis van realisatiegegevens van het UWV worden de uitgaven aan de WW naar beneden bijgesteld. Zowel het aantal mensen met een WW-uitkering als de gemiddelde hoogte van de uitkering is lager dan eerder verwacht. Het aantal faillissementsuitkeringen ligt juist hoger dan verwacht.

ZW

De uitgaven aan de ZW worden op basis van realisatiecijfers van het UWV neerwaarts aangepast. Het aantal mensen dat ziek wordt tijdens zwangerschap en het aantal zieke werklozen is lager dan eerder gedacht.

Invulling in=uit-taakstelling

Departementen mogen onderuitputting tot maximaal 1 procent van hun gecorrigeerde begrotingstotaal meenemen naar volgend jaar (via de zogenoemde eindejaarsmarge). Daarbij wordt de technische veronderstelling gehanteerd dat in het volgende jaar een gelijk bedrag aan onderuitputting zal optreden (in=uit taakstelling). Hiermee leidt de systematiek van de eindejaarsmarge niet tot EMU-saldobelasting. Bij Najaarsnota is een deel van de in=uittaakstelling voor 2013 ingevuld.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: UITGAVEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

15.783,1

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Afwikkeling faillissement zonnehuizen

15,0

   

Lagere uitgaven antivirale middelen en hpv-vaccin

– 16,7

   

Reservering verkoop antonie van leeuwenhoek-terrein

50,0

   

Taakstellende onderuitputting

33,5

   

Transitie jeugdzorgplus-instellingen

– 17,0

   

Diversen

– 41,8

 

Zorg

 
   

Knelpunt subsidie vaststelling zorgopleidingen

15,0

   

Diversen

13,7

     

51,7

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 0,5

 

Zorg

 
   

Desaldering subsidie vaststelling zorgopleidingen

– 152,0

   

Diversen

24,4

     

– 128,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 76,5

       

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

15.706,6

Totaal Internationale samenwerking

5,9

Stand Najaarsnota 2013

15.712,5

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

300,2

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Ruimte ontvangsten wanbetalers

18,9

   

Diversen

3,7

     

22,6

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

16,4

 

Zorg

 
   

Desaldering subsidie vaststelling zorgopleidingen

– 152,0

   

Diversen

25,0

 

Niet tot een ijklijn behorend

 
   

Diversen

– 5,4

     

– 116,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 93,4

       

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

206,8

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

206,8

Afwikkeling faillissement Zonnehuizen

Vanwege in het verleden verstrekte garanties op leningen aan zorginstellingen staat VWS garant voor een deel van de schuld van Stichting Zonnehuizen. VWS heeft middelen gereserveerd voor de afwikkeling van de financiële verplichtingen.

Lagere uitgaven antivirale middelen en HPV-vaccin

Het betreft lagere uitgaven doordat de voorraad antivirale middelen langer houdbaar is dan verwacht. De voor de vervanging gereserveerde middelen (15,8 mln.) komen hierdoor niet tot besteding. Verder zijn de uitvoeringskosten voor de HPV-vaccinatie lager dan verwacht (0,9 mln.) doordat de inkoop van HPV-vaccin voortaan vanuit de premiemiddelen (RVP) wordt gefinancierd.

Reservering verkoop Antonie van Leeuwenhoek-terrein

Er wordt een reservering gemaakt voor het VWS-aandeel in een verwacht boekwaardeverlies bij de verkoop van het Antonie van Leeuwenhoek-terrein in Bilthoven. De verkoop van dit terrein vindt naar verwachting in 2013 plaats.

Taakstellende onderuitputting

In de ontwerpbegroting was voor 2013 nog sprake van een oningevulde taakstelling op de begroting van VWS. Deze wordt nu ingevuld met de bij de 2e suppletoire begrotingswet gepresenteerde onderuitputting.

Transitie Jeugdzorgplus-instellingen

De voorgenomen privatisering van de Jeugdzorgplus-instellingen Almata en De Lindenhorst heeft vertraging opgelopen. Hierdoor worden de voor de transitie gereserveerde middelen niet besteed in 2013. De privatisering zal in 2014 tot stand komen.

Diversen – Beleidsmatige mutaties – Rijksbegroting in enge zin (uitgaven)

Het betreft het saldo van een aantal kleine mutaties waaronder ruimte binnen het budget voor opdrachtverlening aan ZonMw (6,9 mln.), een reservering voor een knelpunt op het gebied van huisvestingskosten bij de NVWA (10,0 mln.) en ruimte als gevolg van het niet doorgaan van diverse activiteiten op het gebied van paliatieve terminale zorg (8,4 mln.).

Knelpunt subsidie vaststelling zorgopleidingen

Bij het vaststellen van de subsidies voor zorgopleidingen over het subsidiejaar 2012 is een aantal subsidies lager vastgesteld dan het bedrag dat in 2012 is bevoorschot. Aan de betreffende instellingen zijn vorderingen opgelegd die tot ontvangsten leiden. Verder leidt de afrekening van de subsidieronde 2012 in 2013 tot nabetalingen bij de zorgopleidingen 1e en 2e tranche. Hierdoor ontstaat in 2013 eenmalig een knelpunt aangezien het budget voor deze opleidingen is overgeheveld naar de beschikbaarheidsbijdrage binnen het Budgettair Kader Zorg (BKZ). Per saldo is sprake van een knelpunt van 15,0 mln. bij de subsidies voor zorgopleidingen.

Desaldering subsidie vaststelling zorgopleidingen (uitgaven & niet-belastingontvangsten)

Deze desaldering is spiegelbeeldig aan de bij Miljoenennota 2014 verwerkte desaldering waarmee de afrekening van opleidingssubsidies 2012 mogelijk gemaakt is.

Ruimte ontvangsten wanbetalers

De ontvangsten in het kader van de wanbetalersregeling zijn hoger dan geraamd (18,9 mln.).

Budgettair Kader Zorg

ZORG: UITGAVEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014

70.231,6

Beleidsmatige mutaties

 
 

Zorg

 
   

Diversen

28,7

     

28,7

Technische mutaties

 
 

Zorg

 
   

Desaldering subsidie vaststelling zorgopleidingen

– 152,0

   

Diversen

24,4

     

– 127,6

       

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 98,9

Stand Najaarsnota 2013

70.132,7

ZORG: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014

4.717,4

Technische mutaties

 
 

Zorg

 
   

Desaldering subsidie vaststelling zorgopleidingen

– 152,0

   

Diversen

25,0

     

– 127,0

       

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 127,0

Stand Najaarsnota 2013

4.590,4

Desaldering subsidie vaststelling zorgopleidingen (uitgaven & niet-belastingontvangsten)

Deze desaldering is spiegelbeeldig aan de bij Miljoenennota 2014 verwerkte desaldering waarmee de afrekening van opleidingssubsidies 2012 mogelijk gemaakt is.

Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking

XVII BUITENLANDSE HANDEL & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: UITGAVEN
 

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

0,0

   

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

2.941,3

Stand Najaarsnota 2013

2.941,3

XVII BUITENLANDSE HANDEL & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

33,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

0,0

   

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

33,2

Totaal Internationale samenwerking

62,6

Stand Najaarsnota 2013

95,8

Wonen & Rijksdienst

XVIII WONEN & RIJKSDIENST: UITGAVEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

3.162,1

Mee- en tegenvallers

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

3,2

     

3,2

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

0,7

     

0,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

4,0

       

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

3.166,1

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

3.166,1

XVIII WONEN & RIJKSDIENST: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

625,6

Mee- en tegenvallers

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

4,1

     

4,1

Technische mutaties

     
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

1,0

     

1,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

5,1

       

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

630,7

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

630,7

Diversen – mee- en tegenvallers (uitgaven)

De verkoop van het pand aan de Anna Paulownastraat leidt tot een meevaller voor de Rijksgebouwendienst (RGD). De meevaller is ingezet ter dekking van verschillende vertraagde projecten binnen de RGD.

Diversen – technische mutaties (uitgaven)

Beschikbare ruimte binnen de begroting van Wonen en Rijksdienst wordt ingezet om achterstanden op het gebied van huisvesting op Caribisch Nederland aan te pakken.

Gemeentefonds

B GEMEENTEFONDS: UITGAVEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

17.836,2

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Wijziging betalingsverloop

– 75,0

     

– 75,0

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Accres tranche 2013

79,6

   

Diversen

91,4

 

Zorg

 
   

Diversen

13,7

     

184,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

109,7

       

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

17.945,9

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

17.945,9

B GEMEENTEFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

0,0

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

0,1

     

0,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

0,1

       

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

0,1

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

0,1

Wijziging betalingsverloop

De uitbetalingen aan de gemeenten in 2013 zijn lager dan eerder geraamd. Volgens het huidige inzicht gaat het om een verschil van 75 mln. De oorzaak is gelegen in het feit dat nog niet voor alle verdeelmaatstaven de definitieve gegevens beschikbaar zijn. In dat geval worden bij de uitbetalingen aan gemeenten gegevens van het vorige jaar gebruikt. Op het moment dat de definitieve gegevens beschikbaar komen, wordt het verschil tussen begroting en uitbetalingen weggenomen. De algemene uitkering zal daartoe bij de eerste suppletoire begroting 2014 gemeentefonds met dit bedrag opwaarts worden bijgesteld.

Accres tranche 2013

Het begrotingsakkoord 2014 leidt als gevolg van de intensivering onderwijs tot een opwaartse bijstelling van het accres 2013. Dit effect wordt enigszins gedempt door onderuitputting op departementale begrotingen. Per saldo resteert een positieve bijstelling van het accres 2013 van circa 80 mln.

Diversen – Technische mutaties – Rijksbegroting in enge zin (uitgaven)

De post diversen bestaat uit een aantal overhevelingen van middelen uit departementale begrotingen, die via het gemeentefonds aan gemeenten worden uitgekeerd. Het betreft onder meer een tegemoetkoming aan gemeenten voor het overgangsrecht inburgering (20 mln.), middelen voor armoedebeleid (19 mln.), de regionale aanpak van de jeugdwerkloosheid in de 35 arbeidsmarktregio’s (24,5 mln.) en 10 mln. voor de gemeente Amsterdam voor de nazorg- en beheerskosten van de sanering van de Diemerzeedijk.

Provinciefonds

C PROVINCIEFONDS: UITGAVEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

1.529,8

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Accres 2013

10,6

   

Diversen

12,7

     

23,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

23,3

       

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

1.553,1

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

1.553,1

C PROVINCIEFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

0,0

   

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

0,0

Accres 2013

Het begrotingsakkoord 2014 leidt als gevolg van de intensivering onderwijs tot een opwaartse bijstelling van het accres 2013. Dit effect wordt enigszins gedempt door onderuitputting op departementale begrotingen. Per saldo resteert een positieve bijstelling van het accres 2013 van circa 10 mln.

Infrastructuurfonds

A INFRASTRUCTUURFONDS: UITGAVEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

6.275,0

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Saldo uitgaven hoofdvaarwegennet

– 30,3

   

Saldo uitgaven megaprojecten verkeer en vervoer

– 31,6

   

Saldo uitgaven regionaal, lokale infra

67,0

   

Saldo uitgaven spoorwegen

17,7

   

Diversen

– 9,2

     

13,6

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 6,1

     

– 6,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

7,6

       

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

6.282,6

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

6.282,6

A INFRASTRUCTUURFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

6.275,0

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Saldo ontvangsten hoofdvaarwegennet

– 18,3

   

Saldo ontvangsten hoofdwegennet

38,0

   

Diversen

– 10,4

     

9,3

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

   

Diversen

– 6,1

     

– 6,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

3,3

       

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

6.278,3

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

6.278,3

Saldo uitgaven hoofdvaarwegennet

Deze post bestaat uit verschillende mutaties. De belangrijkste worden hieronder toegelicht.

 • Er wordt een kasoverschot verwacht van 26 mln., met name doordat het project MOBZ (Modernisering Objectbediening Zeeland) is vertraagd als gevolg van de grote complexiteit van het te implementeren systeem zelf, de vele raakvlakken met onder andere het areaal en beveiligingsaspecten en de kwaliteit van de opdrachtnemer;

 • Er is sprake van onderuitputting van 35 mln. voor de projecten «Dynamische verkeersmanagement vaarwegen» (11 mln.), «Vaarweg Meppel-Ramspol» (keersluis Zwartsluis: 9 mln.) en de op het programma verwerkte onderprogrammering (14 mln.);

 • Hier tegenover staat verder het opheffen van de minregel op de investeringsruimte door het niet uitkeren van de prijsbijstelling 2013 (tekort: 12 mln.);

 • Eind 2011 is een convenant gesloten met de provincies Friesland en Groningen waarbij RWS de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl in beheer en eigendom krijgt en de zijtakken bij de provincies blijven. Voor de afkoop van de zijtakken is aan de provincies destijds 186 mln. betaald. Met betrekking tot het achterstallig onderhoud Harinxmakanaal is in dit kader destijds afgesproken om hier de RINK/RIO systematiek (Risico inventarisatie Natte Kunstwerken/Regionaal Indicatie Orgaan) toe te passen zodat het achterstallig onderhoud conform RWS normen kan worden berekend. RWS en provincie Friesland hebben op basis van de uit deze systematiek voortkomende inspectieresultaten inmiddels een voorstel uitgewerkt. De totale omvang van het uitgewerkte voorstel t.b.v. de afkoop van het achterstallig onderhoud bedraagt 21,75 mln. (exclusief 15% BTW).

Saldo uitgaven megaprojecten verkeer en vervoer

 • Op nazorg van de aanlegprojecten Betuweroute en HSL-Zuid zal naar verwachting ca. 10 mln. doorschuiven naar volgend jaar;

 • Op het Project Mainport Rotterdam worden voor 2013 geen onvoorziene uitgaven (22 mln.) meer verwacht.

 • Tussen eind 2012 en medio 2013 is de pilot Geluid Lansingerland (HSL-Zuid, fase 1) uitgevoerd. De kosten hiervoor bedragen 6,6 mln.;

 • Er is een reservering (2013: 16 mln. en 2014: 8 mln.) getroffen voor het niet binnenkomen van de Vlaamse bijdrage van 24 mln. aan het project Sluiskil. Het Rijk staat garant voor de Vlaamse bijdrage. De Provincie Zeeland voert het project uit en de betalingen lopen via het Regionaal Mobiliteitsfonds. Omdat de bijdrage aan Zeeland vaststaat, wordt de (gehele) bijdrage nog dit jaar overgemaakt aan de Provincie Zeeland. Er is een Commissie van Wijzen ingesteld om een bindende uitspraak over de hoogte van de bijdrage van Vlaanderen te doen. De commissie heeft op 20 september 2013 uitspraak gedaan. Deze uitkomst kent een lager bedrag dan eerder verwacht. Vlaanderen zal deze uitspraak nakomen.

Saldo uitgaven regionaal, lokale infra

 • Er is een overschot (37 mln.) op RSP/ZZL gelden (concrete bereikbaarheidsprojecten: 20 mln. en Ruimtelijk economisch programma: 17 mln.);

 • Eind 2009 is het Regionale Mobiliteitsfonds RSP (RMF) opgericht als uitvloeisel van het RSP Convenant van 23 juni 2008. De belangrijkste afspraak hierbij is dat zodra de regio Noord Nederland stort, het rijk zijn deel stort. De regio heeft de wens uitgesproken ook in 2013 en 2014 de in het convenant opgenomen jaartranche van 50 mln. (prijspeil 2007) te willen storten. Door dit nu in 1 keer te doen geeft dit voor zowel regio als rijk een behoorlijke besparing op administratieve lasten. Het gaat in totaal om 109 mln.;

 • Het restant van beperkt overschot wordt met name veroorzaakt door de actuele planning van HOV-NET Zuid-Holland Noord (voorheen Rijn-Gouwelijn).

Saldo uitgaven spoorwegen

 • Voor het jaar 2013 verwacht ProRail circa 35 mln. extra middelen nodig te hebben ten opzichte van het ingediende Beheerplan. Hiervan kan 25 mln. worden opgevangen binnen het budget vanwege het overschot op de voor het actieplan gereserveerde middelen voor 2013;

 • Er is sprake van het doorschuiven van de betaling van de zogenaamde «tax adjustments» (aanpassingen van de beschikbaarheidsvergoeding in verband met belastingwijzigingen) naar 2014. Van de geraamde ontvangsten voor 2013 met betrekking tot rekeningen en doorbelastingen van MIRT-projecten, wordt naar verwachting 10 mln. doorgeschoven naar 2014;

 • Daartegenover staan hogere uitgaven voor de projecten Spoortunnel Delft, het Programma Hoogfrequent Spoor, en de aanleg van het Spoor 2e Maasvlakte;

 • De uitgaven voor de Pilot ERTMS Amsterdam-Utrecht worden niet op Infrastructuurfonds maar op de Begroting van I&M verantwoord. Voor de voorziene uitgaven ERTMS wordt 10 mln. overgeboekt naar artikel 16 (Spoor).

Diversen – Beleidsmatige mutaties (uitgaven)

Dit betreft het saldo van uitgaven dat op artikel 12 Wegen wordt voorzien. De belangrijkste oorzaken zijn de volgende:

 • Op het aanlegprogramma is sprake van lagere uitgaven dan voorzien. Belangrijkste veroorzakers zijn: A4/9 Badhoevedorp, Beter Benutten, Programma 130 km/uur, ZSM Spoedwet Wegverbreding, N35 Combiplan Nijverdal, A15 Maasvlakte Vaanplein en GVO: Vervanging en renovatie;

 • Omdat wordt gewerkt met overprogrammering (63 mln.) en er sprake is van een minregel op de investeringsruimte door het niet-uitkeren van de prijsbijstelling 2013 (38 mln.), leidt dit tot een budgettair beperkt overschot op Aanleg (28 mln.).

 • De uitgaven voor de Pilot ERTMS Amsterdam-Utrecht worden op het artikel IF13.03 (Aanleg) geraamd, maar op de begroting van I&M verantwoord. Ten opzichte van het beschikbare budget is een budgetoverheveling nodig vanuit het IF. We hebben voor de uitgaven voor ERTMS 10 mln. overgeboekt naar de begroting van IenM op artikel 16 (spoor).

Diversen – Technische mutaties (uitgaven)

Deze mutatie bevat verschillende overboekingen, de belangrijkste betreft de verwerking van de regiobijdrage (provincie, gemeente Hellendoorn, SBNS vastgoed) aan de N35 Zwolle-Almelo voor de afgesproken scope en voor het Actieplan groei op het spoor.

Saldo ontvangsten hoofdvaarwegennet

Diverse ontvangsten – met name bij de Zuidwillemsvaart – schuiven door naar volgend jaar (18 mln.).

Saldo ontvangsten Hoofdwegennet

De hogere ontvangsten (12.09) ontstaan door het versneld verkrijgen van de bijdragen A4 Delft-Schiedam en A12/A15 Ressen-Oudbroeken (totaal 35 mln.), door bijgestelde bestuursovereenkomsten.

Diversen – Technische mutaties (niet-belastingontvangsten)

Deze mutatie bevat verschillende overboekingen. De belangrijkste zijn de overboeking door EZ via de begroting van IenM, artikel 26.01 (bijdrage investeringsfondsen) naar het Infrafonds voor Deltaris (1,1 mln.), een overboeking van de Douane naar RWS van 1,5 mln. in 2013 ten behoeve van de samenwerking tussen de Douane en RWS waarbij wordt gewerkt aan de bouw van een Maritiem Single Window ter implementatie van de Richtlijn 2010/65/EU.

Daarnaast is er sprake van de Brede Doel Uitkering (BDU) uitgekeerde loonbijstelling voor het jaar 2013 (2,3 mln.). Dit is eerder dit jaar gecompenseerd vanuit het Infrafonds artikel 14 (Regionaal, lokale infrastructuur) wordt derhalve weer worden toegevoegd aan Infrafonds in 2014.

Diergezondheidsfonds

F DIERGEZONDHEIDSFONDS: UITGAVEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

15,8

Technische mutaties

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

 
   

Diversen

– 2,9

     

– 2,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 2,9

       

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

12,9

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

12,9

F DIERGEZONDHEIDSFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

15,8

Technische mutaties

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

 
   

Diversen

– 2,9

     

– 2,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 2,9

       

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

12,9

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

12,9

Accres Gemeentefonds

ACCRES GEMEENTEFONDS: UITGAVEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

0,0

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Accres tranche 2013

79,6

     

79,6

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Accres tranche 2013

– 79,6

     

– 79,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

0,0

       

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

0,0

ACCRES GEMEENTEFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

0,0

   

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

0,0

Accres tranche 2013

Het begrotingsakkoord 2014 leidt tot een opwaartse bijstelling van het accres 2013 voor het Gemeentefonds, als gevolg van de intensivering onderwijs. Dit effect wordt enigszins gedempt door onderuitputting op departementale begrotingen. Per saldo resteert een positieve bijstelling van het accres 2013 van ongeveer 80 mln. voor het Gemeentefonds. Dit bedrag is overgeboekt naar het Gemeentefonds.

Accres Provinciefonds

ACCRES PROVINCIEFONDS: UITGAVEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

0,0

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

10,6

     

10,6

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 10,6

     

– 10,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

0,0

       

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

0,0

ACCRES PROVINCIEFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

0,0

   

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

0,0

Diversen – Beleidsmatige mutaties & Technische mutaties (uitgaven)

Het begrotingsakkoord 2014 leidt tot een opwaartse bijstelling van het accres 2013 voor het Provinciefonds, als gevolg van de intensivering onderwijs. Dit effect wordt enigszins gedempt door onderuitputting op departementale begrotingen. Per saldo resteert een positieve bijstelling van het accres 2013 van ongeveer 10 mln. voor het Provinciefonds. Dit bedrag is overgeboekt naar het Provinciefonds.

BES-fonds

H BES-FONDS: UITGAVEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

33,8

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

0,3

     

0,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

0,3

       

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

34,1

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

34,1

H BES-FONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

0,0

   

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

0,0

Deltafonds

J DELTAFONDS: UITGAVEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

1.065,8

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Hwbp-2/project ruimte voor de rivier

66,7

   

Marker wadden

– 15,0

   

O.a. ijsselsprong-zutphen/hoogheemraadschap delfland

– 94,3

   

Diversen

2,2

     

– 40,4

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

14,3

     

14,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 26,0

       

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

1.039,8

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

1.039,8

J DELTAFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

1.065,8

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 20,2

     

– 20,2

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

14,3

     

14,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 5,9

       

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

1.059,9

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

1.059,9

Hwbp-2/project ruimte voor de rivier

De verhoging met circa 67 mln. bestaat uit een versnelling van 28 mln. op Hoogwaterbeschermingsprogramma-2 als gevolg van versnelling van grondaankopen door de beheerder het deelproject Lekdijk Nieuw Lekkerland en de werkzaamheden ten behoeve van het project kustversterking Katwijk. Deze kunnen in 1 jaar worden gerealiseerd in plaats van de door de beheerder eerdere aangegeven meerjarige planning. Daarnaast treedt, zoals in de ontwerpbegroting 2014 is aangekondigd, een overschrijding van 45 mln. op ten laste van het project Ruimte voor de rivier. Ten aanzien van het project grensmaas wordt een onderuitputting van circa 6 mln. verwacht.

Marker wadden

Het project Marker wadden zal voor het eerst in 2014 tot betalingen leiden. Daarom wordt de bijdrage van EZ overgeboekt naar 2014.

O.a. ijsselsprong-zutphen/hoogheemraadschap Deflfland

Naast de in de ontwerpbegroting 2014 aangemelde onderuitputting van 65 mln., worden aanvullende overschotten verwacht op de projecten:

 • IJsselsprong Zutphen (– 17 mln.): Doordat de besluitvorming in gemeenteraad in 2014 plaats zal vinden, wordt 17 mln. doorgeschoven naar 2014;

 • Overige onderzoeken en kleine projecten (– 7 mln.): Door dat het opleveringsbesluit eerst in 2014 wordt genomen, wordt circa 7 mln. met betrekking tot het project werkzaamheden voor derden Hoogheemraadschap Delfland doorgeschoven naar 2014;

 • Nadere uitwerking rivierengebied (– 2 mln.): bestaat uit een aantal deelprojecten. Ten aanzien van het project «Hemelrijkse Waard» wordt minder uitgevoerd dan voorzien. De reden hiervoor is dat er meer voorbereidingstijd nodig is in het overleg met Natuurmonumenten. Bij het project «Heesseltsche Uiterwaarden» is in de voorbereidingsfase vertraging ontstaan in verband met nieuwe rivierkundige berekeningen. Bij het project «Afferdense en Deestse Waarden» veroorzaken bestuurlijke discussies over het bestemmingsplan vertraging;

 • Zandmotor (– 4 mln.): Het realisatie gedeelte van het project is aflopend. De aanvraag decharge van het project stagneert in verband met de bepaling van de afkoopsom met waterleidingbedrijf Dunea, waarbij RWS onderhandelt met Provincie en Hoogheemraadschap.

Diversen – Beleidsmatige mutaties (uitgaven en niet-belastingontvangsten)

 • Provincie Zeeland: Dit jaar worden geen ontvangsten van de Provincie Zeeland verwacht. De ontvangstenraming wordt verschoven naar latere jaren (– 10,3 mln.).

 • De geraamde ontvangst van het Hoogheemraadschap Delfland (– 9,9 mln.) ten behoeve van het project Versterking Delflandse Kunst wordt doorgeschoven naar 2014.

Diversen – Technische mutaties (uitgaven en niet-belastingontvangsten)

 • Marker wadden: Het project Marker wadden zal voor het eerst in 2014 tot betalingen leiden. Daarom wordt de bijdrage van EZ overgeboekt naar 2014.

 • «Pilot spuistroom en testfaciliteit Den Oever»: Ten behoeve van het project «Pilot spuistroom en testfaciliteit Den Oever» wordt een bedrag van 0,7 mln. overgeboekt naar het provinciefonds.

Prijsbijstelling

PRIJSBIJSTELLING: UITGAVEN
 

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

0,0

   

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

0,0

PRIJSBIJSTELLING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

0,0

   

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

0,0

Arbeidsvoorwaarden

ARBEIDSVOORWAARDEN: UITGAVEN
 

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

0,0

   

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

0,0

ARBEIDSVOORWAARDEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

0,0

   

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

0,0

Koppeling Uitkeringen

KOPPELING UITKERINGEN: UITGAVEN
 

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

0,0

   

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

0,0

KOPPELING UITKERINGEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

0,0

   

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

0,0

Indexering Wet Studiefinanciering

INDEXERING WSF: UITGAVEN
 

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

0,0

   

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

0,0

INDEXERING WSF: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

0,0

   

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

0,0

Aanvullende Post Algemeen

ALGEMEEN: UITGAVEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

– 885,1

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Invulling in=uit-taakstelling

326,4

   

Uitkering reservering vastgoed dji

– 106,0

   

Diversen

– 8,7

 

Sociale zekerheid

 
   

Invulling in=uit-taakstelling

33,6

   

Diversen

– 0,1

     

245,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

245,1

       

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

– 640,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

– 640,0

ALGEMEEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2013

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

0,0

   

Stand Najaarsnota 2013 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2013

0,0

Invulling in=uit-taakstelling (Rijksbegroting in enge zin & Sociale zekerheid)

Departementen mogen onderuitputting tot maximaal 1 procent van hun gecorrigeerde begrotingstotaal meenemen naar volgend jaar (via de zogenoemde eindejaarsmarge). Daarbij wordt de technische veronderstelling gehanteerd dat in het volgende jaar een gelijk bedrag aan onderuitputting zal optreden (in=uit taakstelling). Hiermee leidt de systematiek van de eindejaarsmarge niet tot EMU-saldobelasting. Bij Najaarsnota is een deel van de in=uittaakstelling voor 2013 ingevuld.

Uitkering reservering vastgoed DJI

In het kader van het Masterplan DJI is sprake van incidentele frictiekosten huisvesting. Deze frictiekosten hebben betrekking op het afstoten van leegstaand vastgoed. Deze kosten worden ter beschikking gesteld aan het Ministerie van V&J en in latere jaren door datzelfde ministerie terugbetaald. De benodigde middelen zijn in afwachting van de exacte uitwerking van het Masterplan DJI toegevoegd aan de aanvullende post. De middelen voor 2013 ter grootte van 106 mln. worden nu vrijgegeven aan het Ministerie van V&J.

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: UITGAVEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014

5.020,7

Mee- en tegenvallers

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 7,0

     

– 7,0

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Aantrekkelijk vestigingsklimaat voor int.org. in nl

17,6

   

Apparaat (ejm)

– 27,5

   

Asielzoekers

– 29,2

   

Duurzaam milieugebruik wereldwijd

– 30,0

   

Effectief armoedebeleid in ontwikkelingslanden

85,4

   

Eof

– 21,1

   

Humanitaire hulp

15,0

   

Nominaal en onvoorzien (ejm)

– 17,4

   

Private sector en investeringsklimaat

– 41,7

   

Veiligheid, goed bestuur en rechtsorde

– 18,0

   

Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie

– 17,8

   

Vrijval budget voorziening cbo

– 35,0

   

Diversen

5,9

     

– 113,8

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Koerswinsten

34,0

   

Diversen

– 15,1

     

18,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 101,8

Stand Najaarsnota 2013

4.918,9

HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2013

Stand Miljoenennota 2014

149,5

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

14,8

     

14,8

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Koerswinsten

34,0

   

Diversen

– 15,1

     

18,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

33,7

Stand Najaarsnota 2013

183,2

Aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland

Het budget voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland stijgt als gevolg van een éénmalige betaling aan het Internationaal Strafhof voor de opleverkosten van de Haagse Arc (de huidige locatie). Daarnaast wordt het budget verhoogd omdat de Nederlandse bijdrage aan de nieuwbouw van het ICC-gebouw in één keer wordt voldaan.

Apparaat (ejm)

De apparaatsuitgaven dalen per saldo als gevolg van een afname van het personeelsbestand op de posten waardoor de loonkosten dalen, lagere uitgaven voor planmatig onderhoud en investeringen in huisvesting in het buitenland. Een deel van de uitgaven (de hierboven opgenomen 27,5 mln.) zal worden doorgeschoven naar 2014 en worden aangemeld als eindejaarsmarge.

Asielzoekers

Als gevolg van een toename van het aantal asielzoekers uit Syrië, Somalië en Irak stijgen de uitgaven aan eerstejaarsopvangkosten asiel op de begroting van V&J met 29 mln. Deze uitgaven worden toegerekend aan ODA, met als gevolg dat het ODA-budget op de begroting van BH&OS met hetzelfde bedrag neerwaarts wordt bijgesteld.

Duurzaam milieugebruik wereldwijd

Het budget voor duurzaam milieugebruik wereldwijd daalt onder meer als gevolg van vertraging in de uitvoering van het Green Climate and Business Fund en het Access to Energy Fund.

Effectief armoedebeleid in ontwikkelingslanden

De stijging van de uitgaven is het gevolg van het gebruikelijke karakter van dit subartikel. Wijzigingen in het totale ODA-budget als gevolg van bijstellingen van de BNP-cijfers worden op dit artikel opgevangen.

Eof

De verlaging is het gevolg van een lagere liquiditeitsbehoefte op de totale EOF begroting voor 2013. Het Nederlands aandeel daalt daarmee evenredig.

Humanitaire hulp

De stijging van het budget voor effectieve humanitaire hulp stijgt omdat als gevolg van de humanitaire crisis in Syrië, door Nederland een extra bijdrage is toegezegd van 15 mln.

Nominaal en onvoorzien (ejm)

Het betreft ongebruikte middelen voor loon-, prijs- en koersontwikkelingen die worden aangemeld als eindejaarsmarge.

Private sector en investeringsklimaat

De lagere uitgaven voor private sector ontwikkeling bestaan uit een saldo van stijgingen en dalingen. De uitgaven voor marktontwikkeling stijgen vanwege de financiering van doorlopende (World Bank Trade Facility) en nieuwe verplichtingen (WTO en Trade Mark). Daarnaast stijgt het budget voor het bedrijfsleven instrumentarium omdat een aantal verwachte realisaties op programma’s hoger uitvalt (PSOM/PSI, FOM-OS en 2g@there). Ook is er een toevoeging ten behoeve van de contributies internationaal ondernemen en een storting in de begrotingsreserve voor de FOM en ten slotte stijgt het budget voor het CBI omdat zij activiteiten gaan ontplooien in Bangladesh en Myanmar. Hier staat een verlaging van het budget tegenover voor bijdragen aan de financiële sector, het programma ORET-ORIO, PUM en infrastructuur algemeen als gevolg van een lagere liquiditeitsbehoefte op de lopende programma’s. Ook wordt de uitgaven- en ontvangstenraming van het programma Finance for International Business (FIB) aangepast middels een desaldering. Het budget voor de FIB wordt in 2013 verlaagd. Bij voorjaarsnota 2014 wordt dit budget weer toegevoegd. Ten slotte wordt het budget voor innovatieve financiering geschrapt. Onderdelen hiervan worden in 2014 opgenomen in het Dutch Good Growth Fund.

Veiligheid, goed bestuur en rechtsorde

De daling van de uitgaven voor veiligheid, goed bestuur en rechtsorde in prioritaire gebieden wordt veroorzaakt doordat de uitgaven voor het Stabiliteitsfonds zijn verlaagd. Dit als gevolg van de daling van het BNP en het hieraan gekoppelde budget voor ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast is het budget voor VN-contributies voor crisisbeheersingsoperaties verlaagd omdat de VN tot op heden minder heeft uitgegeven voor crises en de liquiditeitsbehoefte daardoor minder is.

Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie

Het budget daalt onder andere omdat het programma UNICEF Wash in Kenia vertraging heeft opgelopen nadat vermeende malversaties zijn gemeld. Deze malversaties zijn niet aangetoond maar beheersmatig worden er een aantal zaken aangepast waardoor de uitvoering vertraagd is. Daarnaast is bij de start van het WASH programma in Ghana een quality at entry exercitie uitgevoerd. Dit leidde tot de aanbeveling eerst een ex-ante evaluatie uit te voeren voordat het programma van start kon gaan. Hierdoor is het programma later van start gegaan.

Vrijval budget voorziening CBO

De uitgaven voor verschillende missies zijn neerwaarts bijgesteld. Het saldo op de voorziening voor crisisbeheersingsoperaties wordt vrijgegeven.

Koerswinsten (uitgaven & niet-belastingontvangsten)

Dit betreft een desaldering van meerontvangsten welke is ontstaan doordat voor betalingen in buitenlandse valuta om administratieve redenen het gehele jaar wordt gewerkt met een vaste wisselkoers. Deze wijkt af van de werkelijke dagkoers waardoor een koerswinst ontstaat.

Licence