Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Vaststellen kaders

Het uitgavenkader en het inkomstenkader worden na verwerking van de begrotingsafspraken 2014 herijkt. Deze werkwijze is aangekondigd in de brief voor het aanbieden van de begrotingsafspraken 20141 aan de Tweede Kamer en bevestigd tijdens het debat hierover in de Tweede kamer.

Onderstaand worden de nieuwe standen voor het uitgavenkader en de deelkaders gepresenteerd. Ook de aansluiting met de in de Miljoenennota 2014 gepresenteerde kaders wordt toegelicht. Hetzelfde geldt voor het inkomstenkader.

Uitgavenkader

Tabel 1 geeft een overzicht van de aansluiting van de deelkaders bij Miljoenennota 2014 en de stand van de kaders na verwerking van de begrotingsafspraken 2014.

Tabel 1: Verwerking begrotingsafspraken 2014 (in miljoenen euro)1
 

2014

2015

2016

2017

Rijksbegroting in enge zin

       

Stand Miljoenennota 2014

105.545

106.596

107.865

108.875

Maatregelen begrotingsafspraken 2014

– 532

708

689

734

Stand begrotingsafspraken 2014

105.013

107.304

108.554

109.610

         

Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt

       

Stand Miljoenennota 2014

77.842

83.278

84.281

84.614

Maatregelen begrotingsafspraken 2014

39

– 126

– 30

123

Stand begrotingsafspraken 2014

77.880

83.152

84.251

84.737

         

Budgettair Kader Zorg

       

Stand Miljoenennota 2014

67.826

69.018

70.960

72.917

Maatregelen begrotingsafspraken 2014

0

– 824

– 855

– 888

Stand begrotingsafspraken 2014

67.826

68.194

70.105

72.029

1

Vanwege afronding wijkt de som der delen af van het totaal

Tabel 2 geeft een overzicht van de maatregelen uit de begrotingsafspraken 2014, die onder het deelkader RBG-eng zijn verwerkt. Hetzelfde geldt voor de tabellen 3 en 4 voor de deelkaders SZA en Zorg. Maatregelen met een omvang kleiner dan 50 miljoen euro in 2017 zijn samengevoegd in «overige maatregelen». Verschillende maatregelen zijn relevant voor de ontwikkeling van het accres voor het Gemeente- en Provinciefonds; het budgettaire effect van deze maatregelen op het accres is eveneens opgenomen in «overige maatregelen». Voor een toelichting bij de verschillende maatregelen wordt verwezen naar de Begrotingsafspraken 2014.

Tabel 2: Begrotingsafspraken onder Rijksbegroting in enge zin (in miljoenen euro)
 

2014

2015

2016

2017

Onderwijs

0

650

600

600

Behoud gratis schoolboeken

0

277

277

277

Publieke omroep

0

0

50

50

Defensie

50

90

90

90

Regionale werkgelegenheid

0

50

50

50

Herschikking subsidies

0

– 55

– 110

– 110

Korting prijsbijstelling 2014

– 477

– 477

– 477

– 477

Overig (inclusief doorwerking accres)

– 105

173

209

254

Totale mutatie

– 532

708

689

734

Tabel 3: Begrotingsafspraken onder Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt (in miljoenen euro)
 

2014

2015

2016

2017

Kinderbijslag (handhaven leeftijdsdifferentiatie)

47

236

422

560

Kindgebonden budget (halveren voorgenomen verhoging eerste en tweede kind)

– 18

– 149

– 150

– 149

Kindgebonden budget (behoud gratis schoolboeken)

0

– 30

– 90

– 90

Steiler afbouwen huishoudentoeslag (overige opbrengsten onder zorgtoeslag)

0

– 45

– 48

– 50

Prikkelwerking inkomensdeel WWB/aanscherpen alimentatie

0

– 140

– 180

– 180

Overig

10

2

16

32

Totaal

39

– 126

– 30

123

Tabel 4: Begrotingsafspraken onder Budgettair Kader Zorg (in miljoenen euro)
 

2014

2015

2016

2017

Beperken maatwerkvoorziening

0

– 438

– 438

– 438

Ramingsbijstelling geneesmiddelen

0

– 75

– 75

– 75

Plafond academische component

0

– 36

– 57

– 80

Tariefstelling hulpmiddelen

0

– 145

– 145

– 145

Transitie hervorming Langdurige Zorg

0

– 75

– 85

– 95

Overig

0

– 55

– 55

– 55

Totaal

0

– 824

– 855

– 888

Onderstaande tabellen 5 tot en met 8 geven een overzicht van de nieuwe uitgavenkaders. Deze tabellen komen overeen met de tabellen uit bijlage 3 van de Miljoenennota 2014 (of met de tabellen uit de Startnota 2012).

Tabel 5: Kader Rijksbegroting in enge zin (in miljoenen euro)
 

2014

2015

2016

2017

1. Raming uitgaven bij begrotingsafspraken 2014

105.013

107.304

108.554

109.610

2. pNB ten tijde van Miljoenennota 2014

1,0350

1,0533

1,0680

1,0811

3. Reëele ijklijn

101.465

101.877

101.642

101.385

4. Actuele raming NB-deflator

1,0350

1,0533

1,0680

1,0811

5. Overboekingen

0

0

0

0

6. Statistisch

0

0

0

0

7. Uitgavenkader RBG-eng in lopende prijzen

105.013

107.304

108.554

109.610

8. Actuele raming uitgaven

105.013

107.304

108.554

109.610

9. Over/onderschrijding kader RBG-eng (9=8–7)

0

0

0

0

Tabel 6: Kader Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt (in miljoenen euro)
 

2014

2015

2016

2017

1. Raming uitgaven bij begrotingsafspraken 2014

77.880

83.152

84.251

84.737

2. pNB ten tijde van Miljoenennota 2014

1,0350

1,0533

1,0680

1,0811

3. Reëele ijklijn

75.249

78.947

78.886

78.379

4. Actuele raming NB-deflator

1,0350

1,0533

1,0680

1,0811

5. Overboekingen

0

0

0

0

6. Statistisch

0

0

0

0

7. Uitgavenkader SZA in lopende prijzen

77.880

83.152

84.251

84.737

8. Actuele raming uitgaven

77.880

83.152

84.251

84.737

wv. begrotingsgefinancierd

21.357

21.087

21.246

21.385

wv. premiegefinancierd

56.523

62.066

63.005

63.352

9. Over/onderschrijding kader SZA (9=8–7)

0

0

0

0

Tabel 7: Budgettair Kader Zorg (in miljoenen euro)
 

2014

2015

2016

2017

1. Raming uitgaven bij Begrotingsafspraken 2014

67.826

68.194

70.105

72.029

2. pNB ten tijde van Miljoenennota 2014

1,0350

1,0533

1,0680

1,0811

3. Reëele ijklijn

65.534

64.745

65.641

66.624

4. Actuele raming NB-deflator

1,0350

1,0533

1,0680

1,0811

5. Overboekingen

0

0

0

0

6. Statistisch

0

0

0

0

7. Uitgavenkader BKZ in lopende prijzen

67.826

68.194

70.105

72.029

8. Actuele raming uitgaven

67.826

68.194

70.105

72.029

wv. begrotingsgefinancierd

2.222

1.776

1.725

2.016

wv. premiegefinancierd

65.605

66.418

68.380

70.012

9. Over/onderschrijding kader BKZ (9=8–7)

0

0

0

0

Tabel 8: Uitgavenkader totaal (in miljoenen euro)
 

2014

2015

2016

2017

1. Raming uitgaven bij begrotingsafspraken 2014

250.720

258.650

262.911

266.375

2. pNB ten tijde van Miljoenennota 2014

1,0350

1,0533

1,0680

1,0811

3. Reëele ijklijn

242.247

245.569

246.170

246.389

4. Actuele raming NB-deflator

1,0350

1,0533

1,0680

1,0811

5. Overboekingen

0

0

0

0

6. Statistisch

0

0

0

0

7. Uitgavenkader in lopende prijzen

250.720

258.650

262.911

266.375

8. Actuele raming uitgaven

250.720

258.650

262.911

266.375

9. Over/onderschrijding uitgavenkader (9=8–7)

0

0

0

0

Inkomstenkader

Tabel geeft de herijking van het inkomstenkader weer.

Tabel 9: Vaststellen inkomstenkader (in miljoenen euro, + is lastenverzwaring)
 

2014

2015

2016

2017

cumulatief 2013–2017

Stand Miljoenennota 2014

6.888

5.538

1.399

544

21.290

Maatregelen begrotingsafspraken 2014

– 1.954

1.496

238

320

100

Stand Begrotingsafspraken 2014

4.934

7.034

1.637

864

21.390

De herijking van het inkomstenkader als gevolg van de maatregelen uit de begrotingsafspraken 2014 is weergegeven in tabel 9. Voor de verwerking van de lastenmaatregelen wordt uitgegaan van de definities voor het inkomstenkader. Dit zorgt voor een aantal afwijkingen ten opzichte van de lasten zoals gepresenteerd bij de begrotingsafspraken.2

Het steiler afbouwen van de huishoudentoeslag slaat voor een deel neer bij de zorgtoeslag. Dit wordt geboekt onder het inkomstenkader vanwege de directe samenhang met de zorgpremies.

Bij de verlaging van het tarief in de box 2 is bij de presentatie van de begrotingsafspraken uitgegaan van de effecten op het EMU-saldo van deze maatregel. Voor de boeking in het inkomstenkader is alleen de incidentele derving van de tijdelijke verlaging van het tarief relevant.

Tot slot was de koopkrachtenvelop technisch geboekt aan de lastenkant en de inzet ervan in de begrotingafspraken 2014 wordt daarom verwerkt in het inkomstenkader.

Licence