Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 1: BUDGETTAIRE KERNGEGEVENS

Tabel 1 Budgettaire kerngegevens

(in miljarden euro, tenzij anders aangegeven)

2017

Inkomsten (belastingen en sociale premies)

270,2

   

Netto-uitgaven onder het uitgavenkader

254,1

Rijksbegroting in enge zin

108,7

Sociale Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid

77,3

Budgettair Kader Zorg

68,1

Overige netto-uitgaven buiten het uitgavenkader

11,3

Gasbaten

– 2,1

Rentelasten

6,4

Zorgtoeslag

4,6

Overig

2,3

Totale netto-uitgaven

265,4

   

EMU-saldo centrale overheid

4,8

EMU-saldo decentrale overheden

– 1,8

   

Feitelijk EMU-saldo

3,0

Feitelijk EMU-saldo (in procenten bbp)

0,4%

   

Bruto binnenlands product (bbp)

733

Tabel 2 Opbouw overheidsschuld

(in miljarden euro; + is schuldverhogend)

2017

1

EMU-schuld begin jaar

434,2

2

 

EMU-saldo centrale overheid

– 4,8

3

 

EMU-saldo sociale fondsen

– 4,6

4

 

EMU-saldo Rijk (2–3)

– 0,2

5

   

Kas-transverschillen en financiële transacties

– 16,3

6

   

Mutatie begrotingsreserves

0,3

7

   

Mutatie derdenrekeningen

1,1

8

Financieringstekort Rijk (4+5+6+7)

– 15,0

9

Overige exogene mutaties schuld

– 0,9

10

EMU-saldo decentrale overheden

1,8

11

EMU-schuld einde jaar (1+8+9+10)

420,1

12

EMU-schuldquote (in procenten bbp)

57,3%

Licence