Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 2: VERTICALE TOELICHTING NAJAARSNOTA 2017

De Verticale Toelichting geeft voor alle begrotingen een overzicht van- en een toelichting op de belangrijkste mutaties sinds Miljoenennota 2018. Naast de mutaties bij Najaarsnota, zitten ook enkele mutaties die hebben plaatsgevonden bij Startnota en die zien op 2017 in dit overzicht. Voor een meer gedetailleerde toelichting van de mutaties bij Najaarsnota wordt verwezen naar de tweede suppletoire begrotingswetten.

Leeswijzer

De mutaties zijn gesplitst in drie categorieën:

  • 1) Mee- en tegenvallers;

  • 2) Beleidsmatige mutaties;

  • 3) Technische mutaties.

De laatste categorie omvat alle overboekingen tussen begrotingen, desalderingen (waarbij een ontvangst direct aan een uitgave is gekoppeld), mutaties tussen verschillende uitgavenplafonds of met het lastenkader. Mutaties worden toegelicht indien ze een bepaalde ondergrens overschrijden. De post diversen bevat de mutaties die onder de ondergrens vallen.

De totalen per begroting worden in eerste instantie gepresenteerd exclusief de bedragen die onder de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) vallen. In een aparte regel wordt het deel van de begroting dat onder de HGIS valt zichtbaar gemaakt en de laatste regel geeft per begroting de totaalstand inclusief HGIS aan. De mutaties die optreden binnen het HGIS-deel van de begroting worden gepresenteerd en toegelicht in de Verticale Toelichting van alle HGIS uitgaven.

De bedragen in de tabellen zijn in miljoenen euro’s. Door afrondingen kan het totaal afwijken van de som der onderdelen.

Samenvattend overzicht mutaties per Najaarsnota 2017
 

Bedragen in miljoenen euro’s

Mutaties uitgaven

Mutaties ontvangsten

Departementale begrotingen

I

De Koning

0,0

0,0

IIA

Staten Generaal

– 1,4

0,0

IIB

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs

– 4,8

0,2

III

Algemene Zaken

– 0,5

– 0,5

IV

Koninkrijksrelaties

109,2

1,4

V

Buitenlandse Zaken

– 64,5

0,0

VI

Veiligheid en Justitie

– 46,5

– 22,8

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

1,4

– 0,6

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

– 78,5

15,8

IXA

Nationale Schuld

– 11

366,1

IXB

Financiën

52,7

3.071,1

X

Defensie

– 251,7

– 67,9

XII

Infrastructuur en Milieu

– 159,2

– 57,7

XIII

Economische Zaken

– 6,7

50,7

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

– 225,2

– 17,5

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

– 9,5

8,3

XVII

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

0,0

0,0

XVIII

Wonen en Rijksdienst

0,3

13,3

Overig

 

Sociale Zekerheid

– 155,7

– 63,5

 

Budgettair kader Zorg

– 716,6

0,0

 

Gemeentefonds

187

0,0

 

Provinciefonds

159,5

0,0

 

Infrastructuurfonds

– 83,6

– 80,8

 

Diergezondheidsfonds

– 0,2

0,0

 

Accres Gemeentefonds

– 159

0,0

 

Accres Provinciefonds

– 21,4

0,0

 

BES fonds

0,0

0,0

 

Deltafonds

– 5,4

– 5,4

 

Prijsbijstelling

0,0

0,0

 

Arbeidsvoorwaarden

0,0

0,0

 

Koppeling Uitkeringen

0,0

0,0

 

Aanvullende Post Algemeen

2.352,8

0,0

 

Homogene Groep Internationale Samenwerking

– 5,9

16,3

Licence