Base description which applies to whole site

BIJLAGE 3: VERTICALE TOELICHTING

De verticale toelichting bevat een cijfermatig overzicht voor alle begrotingen van budgettaire veranderingen die zich hebben voorgedaan in de uitgaven en niet-belastingontvangsten sinds de Ontwerpbegroting 2013, zodoende inclusief alle mutaties die hebben plaatsgevonden n.a.v. het regeerakkoord en de herverkaveling van de begrotingen. Dit sluit aan op de mutaties zoals gepresenteerd in de suppletoire begrotingen van de departementen. Onderstaande tabel geeft inzicht in het totaal van mutaties per begroting. Verder wordt per begroting een cijfermatig overzicht gepresenteerd van de voornaamste mutaties, gevolgd door een toelichting hierop. Voor een meer gedetailleerde toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de afzonderlijke suppletoire begrotingen.

De verticale toelichting onderscheidt drie categorieën mutaties:

  • 1. mee- en tegenvallers;

  • 2. beleidsmatige mutaties;

  • 3. technische mutaties.

Alle overboekingen, desalderingen, statistische correcties en mutaties die niet tot een ijklijn behoren, zijn in de laatste categorie technische mutaties geclusterd. Overigens hebben vrijwel alle overboekingen en desalderingen wél een beleidsmatig karakter. Dit komt tot uitdrukking in de toelichtingen. Ingeval samenhangende mutaties in meerdere categorieën voorkomen, worden deze eenmaal toegelicht.

De totalen per begroting worden in eerste instantie gepresenteerd exclusief de bedragen die onder de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) vallen. Door middel van een aansluitregel wordt het deel van de begroting dat onder HGIS valt, zichtbaar gemaakt. De veranderingen die optreden binnen het HGIS-deel van de begroting worden gepresenteerd en toegelicht in de verticale toelichting van alle HGIS-uitgaven.

De laatste regel geeft per begroting de totaalstand inclusief HGIS aan.

De ondergrens is afhankelijk van de omvang van de begroting en verschilt voor de verschillende categorieën mutaties. De post diversen bevat de mutaties die onder de ondergrens vallen en wordt in principe alleen toegelicht, indien zich bijzonderheden voordoen.

Samenvattend overzicht mutaties per begroting

 

Bedragen in miljoenen euro’s

Mutaties uitgaven

Mutaties ontvangsten

Mutaties totaal 2013

Departementale begrotingen

I

De koning

0

0

0

IIA

Staten Generaal

5

2

3

IIB

Hoge Colleges van Staat

8

1

7

III

Algemene Zaken

2

2

– 1

IV

Koninkrijksrelaties

14

0

14

V

Buitenlandse Zaken

474

– 33

508

VI

Veiligheid en Justitie

905

– 113

1.018

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

– 3.954

– 617

– 3.337

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

449

– 32

481

IXA

Nationale Schuld

654

241

413

IXB

Financiën

3.930

761

3.169

X

Defensie

– 26

– 24

– 2

XII

Infrastructuur en Milieu

93

1

92

XIII

Economische Zaken

– 132

4.406

– 4.537

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

331

96

235

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

25

73

– 48

XVII

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

0

33

– 33

XVIII

Wonen en Rijksdienst

3.171

626

2.545

Overig

 

Sociale Zekerheid

581

143

438

 

Budgettair kader Zorg

– 226

– 105

– 121

 

Gemeentefonds

– 74

0

– 74

 

Provinciefonds

390

0

390

 

Infrastructuurfonds

66

66

0

 

Diergezondheidsfonds

5

5

0

 

Accres Gemeentefonds

0

0

0

 

Accres Provinciefonds

0

0

0

 

BES fonds

2

0

2

 

Deltafonds

67

67

0

 

Prijsbijstelling

– 911

0

– 911

 

Arbeidsvoorwaarden

– 427

0

– 427

 

Koppeling Uitkeringen

4

0

4

 

Wet Indexering Studiefinanciering

– 81

0

– 81

 

Aanvullende Post Algemeen

– 1.423

0

– 1.423

Homogene Groep Internationale Samenwerking

94

0

94

Licence