Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2 BUDGETTAIR OVERZICHT INTERVENTIES

Tabel 1a. Budgettair overzicht interventies kredietcrisis (in miljoenen euro)

Sinds het najaar van 2008 heeft het kabinet interventies gepleegd om het financiële stelsel gezond te houden en de rust te helpen herstellen in de financiële wereld. Deze gebruikelijke bijlage geeft middels een aantal tabellen een overzicht van de verschillende interventies gerelateerd aan de kredietcrisis en eurocrisis. Het overzicht geeft de kasstromen die met de interventies gepaard gaan integraal weer. De gevolgen van de maatregelen op het EMU saldo en schuld blijven buiten beschouwing. De cijfers komen voort uit begroting (hoofdstuk IX) per stand Voorjaarsnota.

Voorjaarsnota 2013

2008–2011

2012

2013

A. Verwerving Fortis/RFS/AA

     

1. ABN AMRO Group – ASR Verzekeringen

27.971

27.955

27.955

– RFS Holdings (incl. Z-share en residual N-share)

     

2. Overbruggingskrediet (voormalig) Fortis

3.750

3.750

3.750

3. Aflossingen overbruggingskredieten Fortis

 

0

0

4. Renteontvangsten overbruggingskredieten Fortis

– 1.543

– 152

– 107

5. Dividend ABN Amro Group

– 200

– 50

– 394

6. Dividend ASR Verzekeringen

0

– 71

0

7. Dividend RFS Holdings

– 22

0

0

       

Capital Relief Instrument ABN-AMRO (CRI)

     

8. Garantieverlening (geëffectueerd)

32.611

   

9. Afname voorwaardelijke verplichting (zonder uitgaven)

– 32.611

   

10. Premieontvangsten Capital Relief Instrument

– 193

   
       

Counter Indemnity ABN-AMRO (garantie)

     

11. Garantieverlening (geëffectueerd)

950

   

12. Premieontvangsten counter indemnity

– 52

– 26

– 26

       

B. Verwerving SNS Reaal

     

13. SNS Reaal (kapitalisatie holding en bank)

   

2.200

14. Overbruggingskrediet SNS Reaal

   

1.100

15. Aflossingen overbruggingskredieten SNS Reaal

     

16. Renteontvangsten overbruggingskredieten SNS Reaal

   

– 7

17. Dividend SNS Reaal N.V.

   

0

       

Vastgoedbeheerorganisatie (VBO)

     

18. Vastgoedbeheerorganisatie

   

500

19. Garantieverlening

   

5.000

20. Afname voorwaardelijke verplichting (zonder uitgaven)

     

21. Premieontvangsten garantie vastgoedbeheerorganisatie

     
       

∆ Staatsschuld (2013: 3 t/m 7 + 12 t/m 18 + 21)

29.608

– 299

3.266

       

C. Kapitaalverstrekkingsfaciliteit (€ 20 mld.)

     

22. Verstrekt kapitaal ING

10.000

   

23. Verstrekt kapitaal Aegon

3.000

   

24. Verstrekt kapitaal SNS Reaal

750

   

25. Aflossing ING

– 7.000

– 750

– 750

26. Aflossing Aegon

– 3.000

   

27. Aflossing SNS Reaal

– 185

   

28. Afboeking securities SNS Reaal

 

– 565

 

29. Couponrente ING

– 684

– 34

 

30. Couponrente Aegon

– 177

   

31. Couponrente SNS Reaal

– 39

   

32. Repurchase fee ING

– 1.347

– 341

– 375

33. Repurchase fee Aegon

– 910

   

34. Repurchase fee SNS Reaal

0

   
       

∆ Staatsschuld (2013: 22 t/m 27 + 29 t/m 34)

408

– 1.125

– 1.125

       

D. Back-up faciliteit ING EUR/USD wisselkoers:

 

1,32

1,31

35. Funding fee (rente + aflossing)

11.490

2.644

1.859

36. Management fee

145

33

29

37. Portefeuille ontvangsten (rente + aflossing)

– 10.889

– 2.434

– 1.667

38. Garantiefee

– 317

– 73

– 64

39. Additionele garantiefee

– 282

– 110

– 97

40. Additionele fee

– 146

– 46

– 42

41. Verhandelbaarheidsfee

– 

– 15

– 18

42. Saldo Back-up faciliteit

0

0

0

43. Meerjarenverplichting aan ING

10.264

7.655

6.130

44. Alt-A portefeuille

13.934

11.140

10.082

       

∆ Staatsschuld (2013: 42)

0

0

0

       

E. Garantiefaciliteit bancaire leningen (€ 200 mld.)

     

45. Garantieverlening (geëffectueerd)

50.275

   

46. Afname voorwaardelijke verplichting

– 

17.100

– 15.933

0

47. Stand openstaande garanties (cumulatief 45–46)

33.175

17.242

17.242

48. Premieontvangsten garanties bancaire leningen (saldo)

– 884

– 230

– 169

49. Schade-uitkeringen

0

0

0

       

∆ Staatsschuld (2013: 48+49)

– 884

– 230

– 169

       

F. IJsland

     

50. Uitkeringen depositogarantiestelsel Icesave

1.428

   

51. Uitvoeringskosten IJslandse DGS door DNB

7

   

52. Vordering op IJsland (oorspronkelijke hoofdsom)

919

649

649

Tussenrekening «recovery oude topping up'

33

21

 

53. Opbouw rente op vordering

93

27

25

Totale vordering (52 + cumulatief 53)

1.012

769

794

54. Ontvangsten lening IJsland (i.) aflossing

– 443

– 291

 

55. Ontvangsten lening IJsland (ii.) rente

0

0

 
       

∆ Staatsschuld (2013: 50+51+54+55)

992

– 291

0

       

∆ Staatsschuld (excl. rentelasten)

30.124

– 1.945

1.972

Staatsschuld cumulatief (excl rentelasten)

30.124

28.180

30.152

Toerekenbare rentelasten

5.173

1.040

1.061

Toelichting:

posten 13 en 14 kapitalisatie SNS Reaal N.V. en overbruggingskrediet:

In het kader van de nationalisatie van SNS Reaal N.V. zal de Staat een bedrag van 2,2 miljard aan kapitaal injecteren. Verder verstrekt de Staat een overbruggingskrediet van 1,1 miljard aan de holding.

post 18. kapitalisatie vastgoedbeheerorganisatie:

Voor het beheer van de uit te plaatsen vastgoedportefeuille zal de Staat een zelfstandige beheerorganisatie oprichten. Aan deze organisatie zal de Staat 500 miljoen aandelenkapitaal verstrekken.

post 19. garantieverstrekking vastgoedbeheerorganisatie:

De Staat garandeert de schulden van de vastgoedbeheerorganisatie voor een totaal van 5 miljard. Hiervoor zal de Staat een marktconforme premie ontvangen welke op moment van verstrekking zal worden vastgesteld.

posten 25 en 32 aflossing securities ING

ING zal in 2013 750 miljoen aan securities aflossen. Hiervoor betaalt ING de Staat een «repurchase fee» ter waarde van 375 miljoen.

post 28. Afboeking securities SNS Reaal N.V.

In navolging van de nationalisatie van SNS Reaal N.V. (1 februari 2013) boekt de Staat de in bezit zijnde securities met een nominale waarde van 565 miljoen af. De afboeking is reeds verantwoord in het departementaal jaarverslag IXB 2012.

post 43. Meerjarenverplichting aan ING Group N.V. (IABF)

De verplichting uit hoofde van de IABF luidt in dollar. De omvang van de verplichting uit hoofde van de IABF per ultimo 2013 in euro is onder andere afgenomen door de stijging van de eurodollar wisselkoers die gebruikt wordt voor de omrekening (appreciatie van de euro ten opzichte van de dollar).

Tabel 1b: Budgettair overzicht interventies Europa (in miljoenen euro)

Voorjaarsnota 2013

2008–2011

2012

2013

G. Griekenland

     

56. Lening Griekenland

3.194

5

0

57. Vordering op Griekenland

3.194

3.199

3.199

58. Ontvangsten lening Griekenland (i.) aflossing

0

0

0

59. Ontvangsten lening Griekenland (i.) premie incl. servicefee

– 145

– 41

– 32

60. Rentevergoeding Griekenland (ANFA)

 

13

13

61. Teruggave winsten SMP

   

126

       

∆ Staatsschuld (2013: 56+58 t/m 61)

 

– 23

107

       

H. Europese instrumenten

     

62. Garantieverlening NL-aandeel EU-begroting

2.826

6

 

63. Garantieverlening NL-aandeel EFSF (hoofdsom en rente)

97.782

   

64. Garantieverlening NL-aandeel ESM

0

35.445

 

65. Garantie aan DNB

0

 

5.700

66. Garantieverlening aan DNB i.v.m. ophoging middelen IMF

13.610

   

67. Stand openstaande garanties (cumulatief 62 t/m 66)

114.218

149.669

155.369

68. Stortingen EFSF

2

   

69. Stortingen ESM

0

1.829

1.829

70. Crisisgerelateerde winst DNB

0

 

– 1.034

       

∆ Staatsschuld (2013: 68 t/m 70)

2

1.829

795

       

∆ Staatsschuld (excl. rentelasten)

3.052

1.806

902

Staatsschuld cumulatief (excl rentelasten)

3.052

4.858

5.760

Toerekenbare rentelasten

86

120

173

Tabel 2: Overzicht uitstaande interventies (in miljoenen euro)

In de onderstaande tabel staan de vorderingen en verplichtingen welke vanwege de crisis (kredietcrisis en Europa) zijn aangegaan.

Balansonderdelen zijn hierbij opgenomen tegen historische aankoopprijs, conform de bepalingen van de RBV die van toepassing zijn op het onderliggende departementale jaarverslag IX.

Omschrijving:

t/m 2012

2013

Omschrijving:

t/m 2012

2013

A. Verwerving Fortis/RFS/AA

             

ABN AMRO Group N.V. – ASR Nederland N.V. – RFS Holdings B.V. (incl. Z-share en residual N-share)

27.955

 

27.955

Financiering staatsschuld (ex. rentelasten)

33.038

2.874

35.912

       

Financiering uit resultaat (tabel 3)

169

784

953

       

Uitvoeringskosten

42

12

54

Overbruggingskrediet Fortis

3.750

 

3.750

       
       

Toerekenbare rente (cumulatief)

6.419

1.234

7.653

B. Verwerving SNS Reaal

             

SNS Reaal N.V.

– 

2.200

2.200

       

Overbruggingskrediet SNS

– 

1.100

1.100

C. Back-up faciliteit ING

     

Vastgoedbeheerorganisatie (VBO)

– 

500

500

Meerjarenverplichting aan ING

7.655

– 1.525

6.130

               

C.Kapitaalverstrekkingsfaciliteit (€ 20 mld.)

     

Voorziening incl. onverdeeld resultaat en transitorische posten

3.485

467

3.952

Uitstaand kapitaal ING

2.250

– 750

1.500

       

Uitstaand kapitaal SNS Reaal

– 

– 

– 

       
               

D. Back-up faciliteit ING

             

Alt-A portefeuille

11.140

– 1.058

10.082

       

Te ontvangen rente

             
               

F. IJsland

             

Oorspronkelijke vordering op IJsland

1.329

 

1.329

       

Opgebouwde rente op vordering

120

25

145

       

Ontvangsten lening IJsland

– 734

 

– 734

       

Recovery topping up

54

 

54

       

Totale vordering op IJsland

770

 

794

       
               

G. Griekenland

             

Vordering op Griekenland

3.199

– 

3.199

       
               

H. Europese instrumenten

             

Deelneming EFSF / ESM

1.831

1.829

3.660

       
       

Technische correcties

     
       

Aansluiting incl. afronding

87

– 

87

Totaal uitstaande activa:

50.895

3.846

54.740

Totaal uitstaande passiva:

50.895

3.846

54.740

Door tussentijdse afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Toelichting op balansmutaties:

De totaal uitstaande activa nemen in 2013 toe met 3,8 miljard tot een totaal van 54,7 miljard.

De toename wordt verklaard uit: de verstrekking van kapitaal aan: SNS Reaal N.V. en SNS bank N.V. (2,2 mld.), de vastgoedbeheerorganisatie (0,5 mld.) en het ESM (1,8 mld.).

Aan leningen verstrekt de Staat 1,1 miljard aan SNS Reaal N.V. Op de securities betaalt ING de Staat dit jaar 750 miljoen terug. Na terugbetaling resteert een bedrag van 1,5 miljard aan hoofdsom.

Verder neemt de omvang van de Alt-A portefeuille (IABF) naar verwachting af met ca. 1 miljard. Omdat de Staat alle inkomende kasstromen benut om af te lossen op zijn verplichting aan ING, daalt de verplichting (passivazijde) eveneens.

Tot slot neemt als gevolg van renteaangroei de vordering op IJsland dit jaar toe met 25 miljoen.

Tabel 3: Overzicht toerekenbare kosten en opbrengsten (in miljoenen euro)

In deze tabel geeft een overzicht van kosten en opbrengsten van interventies. Het resultaat betreft het jaarlijkse saldo van de baten en de lasten die op kasbasis gerealiseerd worden en vallen toe te schrijven aan de crisismaatregelen. Eventuele afwaarderingen van activa (tabel 2.) worden eveneens in het resultaat meegenomen maar pas op het moment dat deze daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Deze behandeling wijkt af van de systematiek van het EMU saldo.

(toerekenbare) Kosten

2008–2012

2013

(toerekenbare) Opbrengsten

2008–2012

2013

Omschrijving:

   

Omschrijving:

   
     

A. Verwerving Fortis/RFS/AA

   

Toerekenbare rentelasten

6.419

1.234

Renteontvangsten overbruggingskredieten Fortis

1.695

107

     

Dividend RFS Holdings B.V.

22

– 

F. IJsland

   

Premieontvangsten Capital Relief Instrument

193

– 

Kosten i.v.m. topping up

52

 

Premieontvangsten counter indemnity

78

26

     

Dividend ABN Amro Group N.V. / ASR Nederland N.V.

321

394

           
     

B. SNS Reaal

   
     

Rente overbruggingskrediet

– 

7

     

Premie garantie VBO

– 

 

Overige

         

Uitvoeringskosten

42

12

C. Kapitaalverstrekkingsfacili-teit (€ 20 mld.)

   
     

Ontvangen couponrente

934

 
     

Ontvangen repurchase fees

2.598

375

G. Griekenland

         

Rentevergoeding Griekenland

13

13

D. Back-up faciliteit ING

   

Teruggave winsten SMP

 

126

Resultaat IABF (na vorming voorziening)

0

 
           

C. Kapitaalverstrekkingsfaciliteit (€ 20 mld.)

   

E. Garantiefaciliteit bancaire leningen (€ 200 mld.)

   

Afboeking SNS Reaal securities

565

 

Premieontvangsten garanties bancaire leningen (saldo)

1.114

169

           
     

F. IJsland

   
     

Opbouw rente op vordering

120

25

           
     

G. Griekenland

   
     

Ontvangsten lening Griekenland (premie & servicefee)

186

32

           
     

H. Europese instrumenten

   
     

Crisisgerelateerde winst DNB

 

1.034

           

Totale kosten:

7.091

1.385

Totale opbrengsten:

7.260

2.169

           

Saldo:

169

784

     

Door tussentijdse afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Toelichting:

Het saldo van toerekenbare kosten en opbrengsten in 2013 bedraagt 784 miljoen positief. Dit saldo is niet vergelijkbaar met het EMU saldo. Van de 784 miljoen valt 30 miljoen te relateren aan de kredietcrisis en 754 miljoen aan Europese maatregelen. De Europese maatregelen zijn positief vanwege de crisisgerelateerde winst, die DNB dit jaar aan de Staat zal afdragen. De reguliere DNB winstafdracht valt buiten het kader van dit overzicht.

Tabel 4: Overzicht uitstaande garanties (in miljoenen euro)

In onderstaand overzicht staan de uitstaande garanties die in het kader van de kredietcrisis en Europa verstrekt zijn.

Omschrijving:

2008–2012

2013

A. Verwerving Fortis/RFS/AA

     

Counter indemnity

950

 

950

       

B. Verwerving SNS Reaal

     

Garantie Vastgoedbeheerorganisatie

 

5.000

5.000

       

E. Garantiefaciliteit bancaire leningen (€ 200 mld.)

     

Garantieloket

17.242

– 

17.242

       

H. Europa

     

Garantie EU-begroting

2.832

– 

2.832

Garantie EFSF

97.782

– 

97.782

Garantie ESM

35.445

– 

35.445

Garanties aan DNB

13.610

5.700

19.310

       

Saldo openstaande garanties:

167.861

10.700

178.561

Licence