Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2012, vastgesteld bij de wet van 26 januari, stb.136 laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 september, stb. 538;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

Wijziging van de begrotingsstaat Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij Wet van ... 2012, Stb. ...

Begroting 2012 Nationale Schuld (IXA)

Bedragen x € 1 000

   

(1)

   

(2)

   

(3)

   
 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+of –) 1ste suppletore begroting

Mutaties (+of –) 2de suppletore begroting

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

 

45 729 003

44 534 851

11 356 147

11 356 147

17 779 163

2 998 707

2 998 707

5 335 690

                     
 

Beleidsartikelen

                 

01

Financiering Staatsschuld

41 071 481

41 071 481

42 468 082

8 385 298

8 385 298

17 704 193

3 875 154

3 875 154

5 357 375

02

Kasbeheer

4 657 522

4 657 522

2 066 769

2 970 849

2 970 849

74 970

– 876 447

– 876 447

– 21 685

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

03

Nominaal en onvoorzien

                 
Licence