Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaten inzake de baten-lastendiensten:

  • Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf;

  • Domeinen Roerende Zaken;

van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2012 worden vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

In afwijking van de Wet op het BTW-compensatiefonds geldt voor het jaar 2012 dat:

  • a. het BTW-compensatiefonds geen begrotingsfonds is als bedoeld in artikel 9 van de Comptabiliteitswet 2001;

  • b. het BTW-compensatiefonds in de departementale begroting van het Ministerie van Financiën wordt opgenomen op een afzonderlijk beleidsartikel;

  • c. artikel 2, achtste lid van die wet niet wordt toegepast.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012
Departementale begrotingsstaat (IXB) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...
Begroting 2012
Ministerie van Financiën
(x € 1000)
   

(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

 

10 773 073

129 887 160

         
 

Beleidsartikelen

 

10 769 687

129 887 160

01

Belastingen

3 544 852

3 544 852

118 134 875

02

Financiële markten

64 244

64 244

242 739

03

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

296 620

2 377 720

7 891 115

04

Internationale financiële betrekkingen

344 086

1 249 472

183 036

05

Exportkredietverzekering en investeringsgaranties

10 616 386

133 106

104 550

06

BTW-Compensatiefonds

3 123 921

3 123 921

3 123 921

07

Beheer materiële activa

88 111

88 111

179 859

08

Centraal Apparaat

188 261

188 261

27 065

         
 

Niet-beleidsartikelen

 

3 386

0

09

Algemeen

0

0

0

10

Nominaal en onvoorzien

3 386

3 386

0

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten behorende bij de Wet van .........., Stb. ...
Begroting 2012
Ministerie van Financiën
(x € 1000)

Naam Baten-lastendienst

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Domeinen Roerende Zaken

500

0

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

140 018

139 000

Totaal

140 518

139 000

Naam Baten-lastendienst

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Domeinen Roerende Zaken

19 673

19 672

1

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

23 779

23 682

97

Totaal

43 452

43 354

98

Licence