Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII), alle voor het jaar 2014;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat voor het jaar 2014 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2014 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 (1e suppletoire begroting)

Bedragen x € 1.000

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

5.032.290

12.733.810

 

79.264

– 389.720

               
 

Beleidsartikelen

 

4.664.459

12.718.867

 

61.554

– 406.459

11

Goed functionerende economie en markten

196.702

197.794

52.265

18.380

18.382

756

12

Een sterk innovatievermogen

589.198

814.790

49.968

146.748

32.992

23.527

13

Een excellent ondernemingsklimaat

2.377.631

319.466

72.087

22.066

32.383

– 5.500

14

Een doelmatige en duurzame energievoorziening

3.899.850

1.538.633

12.165.411

77.771

– 35.112

– 504.000

16

Concurrerende, duurzame, veilige

agro-, visserij- en voedselketens

659.135

565.726

292.779

108.354

104.692

73.243

17

Groen onderwijs van hoge kwaliteit

847.506

795.701

75

21.688

21.688

 

18

Natuur en Regio

402.156

432.349

86.282

28.104

– 113.471

5.515

               
 

Niet-beleidsartikelen

367.831

14.943

 

17.710

16.739

40

Apparaat

368.972

367.581

14.943

7.595

9.180

16.739

41

Nominaal en Onvoorzien

250

250

 

8.530

8.530

 

Wijziging van de begrotingsstaat agentschappen van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 (1e suppletoire begroting)

Bedragen x € 1.000
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Agentschap NL1

207.345

207.345

0

– 207.345

– 207.345

0

Agentschap Telecom

31.303

32.944

– 1.641

     

Dienst ICT Uitvoering

162.644

162.644

0

     

Dienst Landelijk Gebied

82.414

82.414

0

– 12.951

6.049

– 19.000

Dienst Regelingen1

168.640

168.640

0

– 168.640

– 168.640

 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

233.690

233.690

0

52.935

55.069

– 2.134

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland1

     

375.985

375.985

0

Totaal

886.036

887.677

– 1.641

39.984

61.118

– 21.134

1

Agentschap NL en Dienst Regelingen zijn met ingang van 1 januari 2014 samengevoegd tot de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bedragen x € 1.000
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Agentschap NL1

2.250

0

– 2.250

0

Agentschap Telecom

3.896

2.125

   

Dienst ICT Uitvoering

20.774

10.387

   

Dienst Landelijk Gebied

3.003

2.100

– 2.100

– 2.100

Dienst Regelingen1

15.116

0

– 15.116

0

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

26.794

16.054

– 953

2.000

Rijksdienst voor Ondernemend

Nederland1

   

17.366

0

Totaal

71.833

30.666

– 3.053

– 100

1

Agentschap NL en Dienst Regelingen zijn met ingang van 1 januari 2014 samengevoegd tot de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Licence