Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII), van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2014;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2014 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden

Gegeven

De Minister van Economische Zaken,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 (Tweede suppletoire begroting)

Bedragen x € 1.000
   

(1)

(2)

(3)

Art

Omschrijving

Oorspronkelijke vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

5.032.290

12.733.810

 

79.264

– 389.720

 

48.736

– 552.339

                     
 

Beleidsartikelen

 

4.664.459

12.718.867

 

61.554

– 406.459

 

40.995

– 560.186

11

Goed functionerende economie en markten

196.702

197.794

52.265

18.380

18.382

756

– 17.841

– 19.264

1.015

12

Een sterk innovatievermogen

589.198

814.790

49.968

146.748

32.992

23.527

78.883

33.825

– 17.189

13

Een excellent ondernemingsklimaat

2.377.631

319.466

72.087

22.066

32.383

– 5.500

– 518.983

62.422

– 8.343

14

Een doelmatige en duurzame energievoorziening

3.899.850

1.538.633

12.165.411

77.771

– 35.112

– 504.000

234.476

– 47.474

– 586.902

16

Concurrerende, duurzame, veilige

agro-, visserij- en voedselketens

659.135

565.726

292.779

108.354

104.692

73.243

39.266

– 4.191

26.941

17

Groen onderwijs van hoge kwaliteit

847.506

795.701

75

21.688

21.688

 

– 476

– 10.655

7

18

Natuur en Regio

402.156

432.349

86.282

28.104

– 113.471

5.515

– 29.199

26.332

24.285

                     
 

Niet-beleidsartikelen

 

367.831

14.943

 

17.710

16.739

7.935

7.741

7.847

40

Apparaat

368.972

367.581

14.943

7.595

9.180

16.739

16.715

16.521

7.847

41

Nominaal en Onvoorzien

250

250

 

8.530

8.530

 

– 8.780

– 8.780

 

Wijziging van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 (Tweede suppletoire begroting)

Bedragen x € 1.000
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Agentschap NL1

207.345

207.345

 

– 207.345

– 207.345

0

     

Agentschap Telecom

31.303

32.944

– 1.641

           

Dienst ICT Uitvoering

162.644

162.644

       

28.015

28.015

0

Dienst Landelijk Gebied

82.414

82.414

 

– 12.951

6.049

– 19.000

     

Dienst Regelingen1

168.640

168.640

0

– 168.640

– 168.640

       

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

233.690

233.690

0

52.935

55.069

– 2.134

     

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland1

     

375.985

375.985

0

51.921

52.445

– 524

Totaal

886.036

887.677

– 1.641

39.984

61.118

– 21.134

79.277

79.801

– 524

1

Agentschap NL en Dienst Regelingen zijn met ingang van 1 januari 2014 samengevoegd tot de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Bedragen x € 1.000
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontangsten

Agentschap NL1

2.250

0

– 2.250

0

   

Agentschap Telecom

3.896

2.125

       

Dienst ICT Uitvoering

20.774

10.387

   

0

0

Dienst Landelijk Gebied

3.003

2.100

– 2.100

– 2.100

   

Dienst Regelingen1

15.116

0

– 15.116

0

   

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

26.794

16.054

– 953

2.000

   

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland1

   

17.366

0

2.805

0

Totaal

71.833

30.666

– 3.053

– 100

2.805

0

1

Agentschap NL en Dienst Regelingen zijn met ingang van 1 januari 2014 samengevoegd tot de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Licence