Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) en de begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen Defensie Telematica Organisatie, Dienst Vastgoed Defensie en Defensie Horecabedrijf Paresto, alle voor het jaar 2015, en vastgesteld bij de wetten van 10 december 2014, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 september 2015;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2015 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Defensie,

Departementale suppletoire begrotingsstaat behorende bij de Wet van 10 december 2014, Kamerstuk 34 000 X

Ministerie van Defensie (X)

Bedragen in EUR 1.000

 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Omschrijving

Begroting na nota van wijziging

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Standen 1e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

8.147.966

8.000.363

323.062

– 80.752

– 6.552

35.798

8.067.214

7.993.811

358.860

                   

Beleidsartikelen

6.413.059

6.265.456

316.251

– 142.703

– 68.503

35.791

6.270.356

6.196.953

352.042

                   

1. Inzet

404.026

404.026

6.707

– 76.049

– 76.049

0

327.977

327.977

6.707

2. Taakuitvoering zeestrijdkrachten

696.160

696.160

19.951

11.944

11.944

0

708.104

708.104

19.951

3. Taakuitvoering landstrijdkrachten

1.121.002

1.121.002

20.523

42.170

42.170

0

1.163.172

1.163.172

20.523

4. Taakuitvoering luchtstrijdkrachten

644.308

644.308

15.227

47.517

47.517

532

691.825

691.825

15.759

5. Taakuitvoering koninklijke marechaussee

311.472

311.472

4.590

10.419

10.419

0

321.891

321.891

4.590

6. Investeringen krijgsmacht

1.456.041

1.308.438

152.556

– 177.657

– 103.457

37.163

1.278.384

1.204.981

189.719

7. Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieelorganisatie

742.400

742.400

42.933

– 16.394

– 16.394

0

726.006

726.006

42.933

8. Ondersteuning krijgsmacht door Commando Dienstencentra

1.037.650

1.037.650

53.764

15.347

15.347

– 1.904

1.052.997

1.052.997

51.860

                   

Niet-beleidsartikelen

1.734.907

1.734.907

6.811

61.951

61.951

7

1.796.858

1.796.858

6.818

                   

9 Algemeen

102.460

102.460

0

– 5.644

– 5.644

0

96.816

96.816

0

10 Centraal apparaat

1.599.771

1.599.771

6.811

15.073

15.073

7

1.614.844

1.614.844

6.818

11 Geheime uitgaven

5.339

5.339

0

0

0

0

5.339

5.339

0

12 Nominaal en onvoorzien

27.337

27.337

0

52.522

52.522

0

79.859

79.859

Bedragen in EUR 1.000

 

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Omschrijving

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

(+ = tekortschietend geraamd)

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

614.228

– 235.693

53.142

8.681.442

7.758.118

412.002

9.053.101

7.815.843

434.967

371.762

57.828

22.965

                         

Beleidsartikelen

684.534

– 106.047

32.383

6.954.890

6.090.906

384.425

7.414.721

6.198.342

406.712

459.831

107.436

22.287

                         

1. Inzet

– 36.681

– 36.681

14.200

291.296

291.296

20.907

268.240

272.617

35.300

– 23.056

– 18.679

14.393

2. Taakuitvoering zeestrijdkrachten

25.366

25.366

– 3.563

733.470

733.470

16.388

790.537

744.365

14.387

57.067

10.895

– 2.001

3. Taakuitvoering landstrijdkrachten

44.498

44.498

– 3.977

1.207.670

1.207.670

16.546

1.146.024

1.221.224

13.672

– 61.646

13.554

– 2.874

4. Taakuitvoering luchtstrijdkrachten

5.362

5.362

– 193

697.187

697.187

15.566

801.969

711.856

14.037

104.782

14.669

– 1.529

5. Taakuitvoering koninklijke marechaussee

15.980

15.980

918

337.871

337.871

5.508

336.732

337.157

5.540

– 1.139

– 714

32

6. Investeringen krijgsmacht

616.150

– 165.550

22.076

1.894.534

1.039.431

211.795

2.162.332

1.101.504

222.796

267.798

62.073

11.001

7. Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieelorganisatie

10.040

10.040

– 24

736.046

736.046

42.909

830.487

758.507

44.077

94.441

22.461

1.168

8. Ondersteuning krijgsmacht door Commando Dienstencentra

3.819

– 5.062

2.946

1.056.816

1.047.935

54.806

1.078.400

1.051.112

56.903

21.584

3.177

2.097

                         

Niet-beleidsartikelen

– 70.306

– 129.646

20.759

1.726.552

1.667.212

27.577

1.638.380

1.617.501

28.255

– 88.069

– 49.608

678

                         

9 Algemeen

8.297

6.897

0

105.113

103.713

0

103.254

84.447

 

– 1.859

– 19.266

 

10 Centraal apparaat

1.137

– 56.803

20.759

1.615.981

1.558.041

27.577

1.529.741

1.527.669

28.255

– 86.240

– 30.372

678

11 Geheime uitgaven

16

16

0

5.355

5.355

0

5.385

5.385

30

30

0

12 Nominaal en onvoorzien

– 79.756

– 79.756

0

103

103

0

0

0

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen (Slotwet) behorende bij de Wet van 10 december 2014, Stb

Bedragen in € 1.000

1

2

3=2–1

 
 

Omschrijving

Oorspronkelijke vastgestelde begroting 2015

Realisatie 2015

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2014

1

Baten-lastendienst Defensie Telematica Organisatie

       
 

Totale baten

254.722

301.621

46.899

333.063

 

Totale lasten

254.722

306.414

51.692

324.354

 

Saldo van baten en lasten

0

– 4.793

– 4.793

8.709

         

 

Totale kapitaalontvangsten

11.000

28.198

17.198

11.789

 

Totale kapitaaluitgaven

25.000

37.148

12.148

26.548

         

         

2

Baten-lastendienst Dienst Vastgoed Defensie

       
 

Totale baten

200.455

0

– 200.455

222.377

 

Totale lasten

200.455

0

– 200.455

216.800

 

Saldo van baten en lasten

0

0

0

5.577

           
 

Totale kapitaalontvangsten

12.564

0

– 12.564

161.446

 

Totale kapitaaluitgaven

16.704

0

– 16.704

164.367

           

3

Baten-lastendienst Paresto

       
 

Totale baten

71.306

72.445

1.139

80.060

 

Totale lasten

71.306

72.847

1.541

78.033

 

Saldo van baten en lasten

0

– 402

– 402

2.027

         

 

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

 

Totale kapitaaluitgaven

365

2.170

1.805

674

Licence