Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het jaar 2018 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2018 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Vastgestelde begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2018 (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichting

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

8.357.969

8.430.659

247.502

         
 

Beleidsartikelen

     
         

11

Integraal waterbeleid

32.273

44.986

0

13

Ruimtelijke ontwikkeling

119.225

131.496

8.824

14

Wegen en verkeersveiligheid

27.319

36.725

6.782

15

OV-keten

0

0

0

16

Openbaar vervoer en Spoor

7.846

18.622

0

17

Luchtvaart

38.305

15.162

1.115

18

Scheepvaart en havens

4.576

25.396

0

19

Klimaat

67.226

66.915

224.000

20

Lucht en geluid

20.729

34.729

0

21

Duurzaamheid

18.571

19.719

0

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico’s

28.439

34.937

250

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

49.568

50.508

0

24

Handhaving en toezicht

103.314

103.314

0

25

Brede doeluitkering

881.534

881.588

0

26

Bijdrage investeringsfondsen

6.595.335

6.595.335

0

         
 

Niet-beleidsartikelen

     
         

97

Algemeen departement

54.487

57.813

1.101

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

309.114

313.306

5.430

99

Nominaal en onvoorzien

108

108

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2018 (Bedragen x € 1.000)

Naam

Baten

Lasten

Saldo van baten en lasten

Rijkswaterstaat

2.489.737

2.480.737

9.000

Inspectie Leefomgeving en Transport

140.338

140.338

0

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

79.312

79.312

0

Nederlandse Emissieautoriteit

6.973

6.973

0

Naam

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Rijkswaterstaat

 

92.000

40.000

Inspectie Leefomgeving en Transport

 

200

0

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

 

1.458

510

Nederlandse Emissieautoriteit

 

290

0

Procentuele verdeling geraamde uitgaven IenM 2018 (totaal € 8.430,7 miljoen)

Procentuele verdeling geraamde uitgaven IenM 2018 (totaal € 8.430,7 miljoen)

Geraamde uitgaven IenM 2018 verdeeld over de beleidsartikelen1 en de niet-beleidsartikelen (totaal € 953,7 miljoen)

Geraamde uitgaven IenM 2018 verdeeld over de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (totaal € 953,7 miljoen)

1 Artikel 25 en artikel 26 zijn uitgezonderd, zie daarvoor de Procentuele verdeling geraamde uitgaven IenM 2018.

Geraamde ontvangsten IenM 2018 verdeeld over beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (totaal € 247,5 miljoen)

Geraamde ontvangsten IenM 2018 verdeeld over beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (totaal € 247,5 miljoen)
Licence