Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

8. Verhoging tabaksaccijns

Het kabinet heeft in het aanvullend beleidsakkoord4 onder meer een besparing van € 3,2 miljard verondersteld. Omdat deze besparing niet in de veronderstelde mate is opgetreden kiest het kabinet voor een alternatieve invulling. Er is onder andere gekozen voor een verhoging van de accijns op sigaretten en rooktabak (shag) met ingang van 1 maart 2011 met respectievelijk € 11,68 per 1 000 stuks sigaretten en € 4,93 per 1 000 gram shag. Per pakje sigaretten van 19 stuks leidt dit tot een accijnsverhoging van 22,2 cent. Op basis van deze accijnsverhoging mag een prijsverhoging van iets meer dan 26 cent inclusief btw worden verondersteld. Voor shag betekent dit een accijnsverhoging van 22,2 cent per pakje van 45 gram, met een veronderstelde prijsverhoging inclusief btw, van eveneens iets meer dan 26 cent. Tevens wordt de zogenoemde minimumaccijns, zijnde het absolute bedrag dat ten minste per 1 000 sigaretten of 1 000 gram shag wordt geheven, met ingang van 1 maart 2011 zodanig verhoogd dat deze te allen tijde gelijk is aan het bedrag dat als accijns wordt geheven op de meest gevraagde prijsklasse. De aanpassing van de tarieven vindt plaats bij ministeriële regeling. De accijnsverhoging treedt in werking met ingang van 1 maart 2011. Zo blijft een periode van ten minste twee maanden bestaan tussen de publicatiedatum van de nieuwe accijnstarieven en de daadwerkelijke ingangsdatum van deze tarieven. Deze (gebruikelijke) termijn is noodzakelijk zodat de sector de accijnsverhoging kan verwerken. Tevens wordt geregeld dat indien eind 2010 wordt geconstateerd dat de meest gevraagde prijsklasse is gewijzigd, de hiermee samenhangende wijziging van de accijnzen niet per 1 april 2011 maar ook per 1 maart 2011 ingaat. Hiermee wordt voorkomen dat de uitvoering geconfronteerd wordt met twee kort opeenvolgende tariefswijzigingen.

Licence