Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

7. Verruiming werkkostenregeling

Op de internetconsultatie van de per 1 januari 2011 in te voeren Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (URLB 2011) zijn veel reacties ontvangen (62) die met name zien op de werkkostenregeling. De internetconsultatie heeft een positieve bijdrage geleverd aan het verkrijgen van een breder beeld van de effecten van de werkkostenregeling. Dit heeft geleid tot een aantal verbeteringen van de URLB 2011. Daarnaast hebben bepaalde groepen aangegeven dat zij door de forfaitaire benadering minder mogelijkheden krijgen voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Het gaat met name over werkkleding met een bedrijfslogo, over vakliteratuur en kosten van inschrijving in een beroepsregister. Gelet op de brede roep uit de praktijk en mede op verzoek van VNO-NCW en MKB-Nederland is besloten de werkkostenregeling op deze punten te verruimen. Daarbij wordt gestreefd naar een evenwicht tussen de met de werkkostenregeling beoogde administratieve lastenverlichting en de praktische uitvoerbaarheid en vereenvoudiging bij werkgevers. Het robuuste karakter van de werkkostenregeling wordt door de voorgestelde verruimingen onderstreept. In de eerste plaats brengt het kabinet vergoedingen of verstrekkingen ter zake of in de vorm van vakliteratuur en kosten van inschrijving in een beroepsregister onder een gerichte vrijstelling. In de tweede plaats gaat een nihilwaardering gelden voor ter beschikking gestelde werkkleding met een logo van ten minste 70 cm2. De laatstgenoemde wijziging is niet in dit belastingplan opgenomen, maar zal voor het einde van het jaar worden opgenomen in de nieuwe Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011. Het gevolg van beide verruimingen is dat dergelijke verstrekkingen niet langer ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling komen. Deze verruimingen hebben wel tot gevolg dat de te realiseren administratieve lastenreductie van de werkkostenregeling minder wordt.

Licence