Base description which applies to whole site
+

LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

Afkortingenlijst

ADR

Auditdienst Rijk

AIO

Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen

aios

arts in opleiding tot specialist

AIVD

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

AMIF

Asiel-, Migratie-, en Integratiefonds

AOW

Algemene Ouderdomswet

AZ

Algemene Zaken

bbp

Bruto Binnenlands Product

Bbz

Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen

BCF

BTW-compensatiefonds

BES-

Bonaire, Sint Eustatius & Saba

BMH

Brede maatschappelijke heroverwegingen

Bni

Bruto nationaal inkomen

btw

Omzetbelasting

bv

besloten vennootschap

BZ

Buitenlandse Zaken

BZK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CIBG

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

CPB

Centraal Planbureau

CPI

consumentenprijsindex

CRvB

Centrale Raad van Beroep

c.s.

Cum suis

CW

Comptabiliteitswet

DAC-

Development Assistance Committee

DAO

Digitale Auteursomgeving

DBFM

Design, Build, Finance en Maintain

DEF

Defensie

DF

Deltafonds

dga’s

Directeur-grootaandeelhouders

DGF

Diergezondheidsfonds

DLP

Defensie Life Cycle Plan

DMF

Defensiematerieelbegrotingsfonds

DNB

De Nederlandsche Bank

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

EC

Europese Commissie

EFMB

Europees Fonds voor Meest Behoeftigden

EFMZV

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

ekv

exportkredietverzekering

ELFPO

Europees Landbouw Fonds voor Plattelands Ontwikkeling

ELGF

Europees Landbouw Garantie Fonds

EMU-

Economische en Monetaire Unie

ESF

Europees Sociaal Fonds

ESI

Europese structuur- en investeringsfondsen

EU

Europese Unie

EZK

Economische Zaken en Klimaat

FEZ

Financieel Economische Zaken

FJR

Financieel Jaarverslag Rijk

FMH

FMHaaglanden

GCE

Global Centre on Adaptation

GF

Gemeentefonds

GFCE

Global Forum on Cyber Expertise

ggz

geestelijke gezondheidszorg

GLB

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

HGIS

Homogene Groep Internationale Samenwerking

IBO

Interdepartementaal Beleidsonderzoek

IBOS

Interdepartementaal Budgettair Overleg Systeem

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

IDA

International Development Association

IF

Infrastructuurfonds

IKZ

Informatie Knooppunt Zorgfraude

IND

Immigratie- en Naturalisatiedienst

IOAW

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

IOW

Inkomensvoorziening Oudere Werklozen

ISF

Fonds voor Interne Veiligheid

I&W

Infrastructuur en Waterstaat

JBR

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk

JenV

Justitie en Veiligheid

KOT

kinderopvangtoeslag

KR

Koninkrijksrelaties

LKV

Loonkostenvoordeel

LNV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

MCU

Ministeriële Commissie Uitvoering

MFK

Meerjarig Financieel Kader

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MIVD

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

M&O

Misbruik en oneigenlijk gebruik

MTO

Medium Term Objective

NV

Nationale Verklaring

NZa

Nederlandse Zorgautoriteit

OCW

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

ODA

Official Development Assistance (Officieel erkende financiering ontwikkelingssamenwerking)

ODE

Opslag Duurzame Energie

OM

Openbaar Ministerie

PF

Provinciefonds

RVO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

RWT

Rechtspersoon met een wettelijke taak

SDG

Social Development Goal

SEA

Strategische evaluatie- en onderzoeksagenda

SG

Staten-Generaal

SGP

Stabiliteits- en Groeipact

SVB

Sociale Verzekeringsbank

SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

UWV

Uitvoeringsinstituut voor Werknemersverzekeringen

vpb

vennootschapsbelasting

VROM

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WKB

Wet op het kindgebonden budget

Wlz

Wet langdurige zorg

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

WOZ

Wet waardering onroerende zaken

W&R

Wonen en Rijksdienst

WW

Werkloosheidswet

zbo

zelfstandig bestuursorgaan

Zvw

Zorgverzekeringswet

ZW

Ziektewet

zzp

Zelfstandigden zonder personeel

Licence