Base description which applies to whole site

10 REGEERAKKOORDMIDDELEN OP DE AANVULLENDE POST

In deze bijlage zijn de mutaties van de regeerakkoordmiddelen op de aanvullende post algemeen opgenomen. Het betreft de mutaties die na Najaarsnota 2021 zijn verwerkt voor het jaar 2021. De mutaties betreffen overhevelingen naar begrotingen en kasschuiven.

Daarnaast bevat deze bijlage de nieuwe stand bij Financieel Jaarverslag Rijk 2021 (tabel 10.2). Daar waar een 0 in de reeksen staat, is de mutatie en/of de stand kleiner dan 0,5 miljoen euro. De reserveringen Regeerakkoord die volledig zijn uitgeput, worden niet meer in tabel 10.2 weergegeven. De toelichtingen bij de mutaties staan in de verticale toelichting aanvullende post algemeen.

Tabel 10.1. Mutaties Regeerakkoordmiddelen aanvullende post (in mln. euro)
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Ontvangende begroting

 

Openbaar bestuur

       

A4

Reservering transitie werkgevers zorg en overheid a.g.v. afschaffing doorsneesystematiek pensioenen

‒ 19

     

Onderuitputting doorgeschoven naar 2022

A4

Reservering transitie werkgevers zorg en overheid a.g.v. afschaffing doorsneesystematiek pensioenen

 

‒ 157

‒ 150

‒ 150

‒ 200

 

Vrijval middelen

E23

Enveleop Klimaat

‒ 4

     

Vrijval middelen

L105

Reservering regionale knelpunten

‒ 40

     

Onderuitputting doorgeschoven naar 2022

L108

Gasfonds Groningen

‒ 72

     

Onderuitputting doorgeschoven naar 2022

Tabel 10.2. Resterende RA-reserveringen op de aanvullende post bij Miljoenennota 2021 (in mln. euro)
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

 

Openbaar bestuur

      

A4

Reservering transitie werkgevers zorg en overheid a.g.v. afschaffing doorsneesystematiek pensioenen

 

9

   

200

 

Milieu

      

E23

Envelop klimaat

 

11

9

15

31

27

 

Overige uitgaven

      

L105

Reservering regionale knelpunten (waaronder BES, Rotterdam-Zuid, nucleair, Eindhoven, ESTEC, Zeeland)

 

40

    

L107

Stimulering ombouw laagcalorisch naar hoogcalorisch

 

20

55

   

L108

Gasfonds Groningen

 

122

    
Licence