Base description which applies to whole site

11 VERTICALE TOELICHTING

De Verticale Toelichting bevat voor iedere begroting een cijfermatig overzicht van budgettaire veranderingen die zich hebben voorgedaan in de uitgaven en niet-belastingontvangsten sinds de Miljoenennota 2021. Per begroting wordt een cijfermatig overzicht gepresenteerd van de voornaamste mutaties, gevolgd door een toelichting hierop.

De Verticale Toelichting onderscheidt drie categorieën mutaties:

  • mee- en tegenvallers;

  • beleidsmatige mutaties;

  • technische mutaties.

Alle overboekingen, desalderingen, statistische correcties en mutaties die niet tot een ijklijn (deelplafond) behoren, zijn in de laatste categorie «technische mutaties» geclusterd. Overigens hebben sommige overboekingen en desalderingen wél een beleidsmatig karakter. Dit komt tot uitdrukking in de toelichtingen. Ingeval samenhangende mutaties in meerdere categorieën voorkomen, worden deze eenmaal toegelicht.

De totalen per begroting worden in eerste instantie gepresenteerd exclusief de bedragen die onder de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) vallen. Door middel van een aansluitregel wordt het deel van de begroting dat onder HGIS valt, zichtbaar gemaakt. De veranderingen die optreden binnen het HGIS-deel van de begroting worden gepresenteerd en toegelicht in de verticale toelichting van alle HGIS-uitgaven. De laatste regel geeft per begroting de totaalstand inclusief HGIS.

De ondergrens voor mutaties die apart zichtbaar worden in de tabellen is afhankelijk van de omvang van de begroting en verschilt voor de verschillende categorieën mutaties. De post diversen bevat de mutaties die onder de ondergrens vallen en wordt in beginsel alleen toegelicht indien zich bijzonderheden voordoen. Als samenhangende mutaties in meerdere categorieën voorkomen, worden ze eenmaal toegelicht.

De bedragen in de tabellen zijn in miljoenen euro. Door afrondingen kan het totaal afwijken van de som der onderdelen.

Tabel 11.1. Samenvattend overzicht mutaties sinds Miljoenennota 2021

Bedragen in miljoenen euro’s

Mutaties uitgaven

Mutaties ontvangsten

 

De Koning

0,8

0,3

 

Staten Generaal

20,8

2,4

 

Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten en de Kiesraad

10,3

0,0

 

Algemene Zaken

0,3

0,0

 

Koninkrijksrelaties

727,1

10,9

 

Buitenlandse Zaken

863,5

92,3

 

Justitie en Veiligheid

694,2

38,1

 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

2.024,9

365,0

 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

5.313,0

175,6

 

Nationale Schuld

68,3

9.014,7

 

Financiën

‒ 2,2

78,8

 

Defensie

509,3

2,4

 

Infrastructuur en Milieu

‒ 4.714,6

15,7

 

Economische Zaken

4.486,0

883,6

 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

‒ 50,6

403,9

 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

5.208,8

1.967,2

 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

7.225,6

578,1

 

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

0,0

0,0

 

Nationaal Groeifonds

‒ 1000,0

0,0

    
 

Sociale Verzekeringen

‒ 2.632,70

‒ 119,6

 

Zorg

747,6

‒ 212,9

 

Gemeentefonds

2.209,1

0,0

 

Provinciefonds

58,5

0,0

 

Infrastructuurfonds

‒ 6.880,2

‒ 6.639,2

 

Diergezondheidsfonds

14,0

55,5

 

Accres Gemeentefonds

‒ 209,5

0,0

 

Accres Provinciefonds

‒ 31,5

0,0

 

BES fonds

4,3

0,0

 

Deltafonds

‒ 82,1

203,9

 

Defensiematerieelbegrotingsfonds

‒ 3,3

574,1

 

Prijsbijstelling

‒ 549,3

0,0

 

Arbeidsvoorwaarden

‒ 1169,8

0,0

 

Koppeling Uitkeringen

‒ 384,5

‒ 59,6

 

Algemeen

‒ 1861,8

0,0

 

Consolidatie

‒ 6207,5

‒ 6207,5

 

Homogene Groep Internationale Samenwerking

291,4

‒ 10,4

Licence