Base description which applies to whole site
+

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euros.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1mei 2020.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Begrotingsstaat voor het jaar 2020 (2e incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en liquiditeitssteun aan het Caribisch deel van het Koninkrijk)

Wijziging begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (2e incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en liquiditeitssteun aan het Caribisch deel van het Koninkrijk) (bedragenx1.000)

Art.

Omschrijving

Stand na ISB

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e incidentele suppletoire begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

189.763

218.279

0

35.543

35.543

0

51.200

51.200

0

Beleidsartikelen

164.481

192.997

0

24.853

24.853

0

51.200

51.200

0

1

Versterken rechtsstaat

13.643

13.643

0

1.309

1.309

0

0

0

0

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

15.838

15.838

0

733

733

0

16.500

16.500

0

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

135.000

163.516

0

0

0

0

34.700

34.700

0

8

Wederopbouw Bovenwindse eilanden

0

0

0

25.429

25.429

0

0

0

0

Niet-beleidsartikelen

25.282

25.282

0

10.690

10.690

0

0

0

0

6

Apparaat

23.722

23.722

0

571

571

0

0

0

0

7

Nog onverdeeld

1.560

1.560

0

10.119

10.119

0

0

0

0

Licence