Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat XII voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euros.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1juni 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake COVID-testen reizen) (Bedragen x 1.000)

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (incl. NvW, amendementen en vier isbs1)

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties vijfde incidentele suppletoire begroting inzake COVID-testen reizen

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

17.939.398

17.984.749

19.710

1.692.373

1.784.713

7.068

249.000

249.000

Beleidsartikelen

11

Integraal waterbeleid

43.267

61.815

0

3.125

2.853

434

13

Bodem en ondergrond

132.326

142.656

2.000

65.109

60.482

1.500

14

Wegen en verkeersveiligheid

157.393

153.789

6.782

146.478

54.897

0

16

Openbaar vervoer en Spoor

1.509.606

1.508.309

0

287.313

531.060

0

17

Luchtvaart

24.515

28.081

1.280

127.507

1.081

577

18

Scheepvaart en havens

20.187

21.087

0

15.526

22.303

967

19

Uitvoering milieubeleid en internationaal

45.822

46.748

0

17.916

20.657

0

20

Lucht en geluid

24.491

27.254

0

10.463

4.326

1.000

21

Duurzaamheid

50.501

50.982

0

8.552

10.585

0

22

Omgevingsveiligheid en milieurisicos

69.937

63.167

250

1.838

1.610

0

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

60.011

59.046

0

90

90

0

24

Handhaving en toezicht

130.431

130.431

0

5.699

5.699

0

25

Brede doeluitkering

932.531

932.532

0

23.312

14.109

0

26

Bijdrage investeringsfondsen

14.368.592

14.366.592

0

911.747

912.034

0

Niet-beleidsartikelen

97

Algemeen departement

41.876

56.945

1.101

16.261

16.231

1.200

246.500

246.500

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

327.912

335.315

8.297

4.159

5.436

1.390

2.500

2.500

99

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

251.330

251.330

0

1

ISB1 KamerstukkenII 2020/21, 35705, nr.1; ISB2 KamerstukkenII 2020/21, 35748, nr.1; ISB3 KamerstukkenII 2020/21, 35781, nr.1; ISB4 KamerstukkenII 2020/21, 35804, nr.1.

Licence