Base description which applies to whole site

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN

Algemeen

Het kabinet heeft besloten middelen beschikbaar te stellen om te zorgen dat de bouw ten tijde van de coronacrisis op gang wordt gehouden. Met deze incidentele suppletoire begroting worden de bedragen voor het jaar 2020 budgettair verwerkt in de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

De begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wordt in 2020 verhoogd met een bedrag van in totaal 170mln. Dit is onderverdeeld naar 20mln. voor doorbouwlocaties om gemeenten in staat te stellen vertraging in de planfase aan te pakken, 50mln. voor renovatie en verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Daarnaast wordt 100mln. uit de woningbouwimpulsmiddelen uit 2023 naar voren gehaald, waarbij 50mln. wordt ingezet als stimulans voor huisvesting van kwetsbare groepen. Deze middelen staan nog op de aanvullende post en worden overgeheveld naar de begroting van BZK.

Onderstaand treft u voor de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een toelichting aan voor de verschillende regelingen en bij de financile instrumenten van het begrotingsartikel.

Doorbouwlocaties

In de woningbouw en gebiedsontwikkeling kan door de uitbraak van corona vertraging ontstaan in de planfase en in de voorbereiding op de bouwfase, omdat knelpunten door contactbeperkingen nu lastig weg te werken zijn. Daarnaast gaat het om vertraging in de besluitvorming en de rechtspraak. Vertraging kan leiden tot minder opdrachten bij marktpartijen, waardoor de woningbouw terug kan lopen. Gemeenten hebben onvoldoende capaciteit en expertise om deze vertraging als gevolg van de contactbeperkingen tegen te gaan. Daarom zet het kabinet 20mln. in, zodat op woningbouwlocaties in 20 regio's doorgebouwd kan worden. Daarmee worden flexibele pools van ambtenaren met (technische) kennis over planvorming, vergunningverlening opgezet om de bredere lokale bouwfase te ondersteunen waarmee gemeenten opgelopen vertraging kunnen inlopen. Er is al ervaring opgedaan met deze flexpools in de woondeals. Door deze middelen beschikbaar te stellen kunnen bestaande flexpools nog dit jaar behouden blijven en verder uitgerold worden over 20 regios.

Naar voren halen van bestaande middelen woningbouwimpuls

Met de woningbouwimpuls wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het versnellen van de woningbouw en de beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen voor starters en mensen met een middeninkomen. In de eerste suppletoire begroting is 200mln. in 2020 naar de begroting van BZK overgeheveld van de aanvullende post. Afgelopen tijd zijn circa 50 zogenaamde Impulskamers georganiseerd, waarin met gemeenten is overlegd om te komen tot kwalitatief goede aanvragen. Daarin hebben gemeenten aangegeven meer projecten in eerdere jaren te kunnen realiseren. Door 50mln. uit 2023 al in 2020 in te zetten wordt een terugval in de bouwproductie voorkomen en kan bijgedragen worden aan het versneld realiseren van betaalbare woningen.

Tijdelijke stimulans huisvesting kwetsbare groepen

Goede huisvesting van dak- en thuislozen, arbeidsmigranten, en overige spoedzoekers is door de coronacrisis nog urgenter geworden en is noodzakelijk om contactbeperkingen mogelijk te maken om het risico van verspreiding van het virus te beperken. Daarom wordt in 2020 50mln. binnen de woningbouwimpuls naar voren geschoven uit 2023 om de bouw van (flexibele) huisvesting voor deze groepen aan te jagen. Deze middelen staan nog op de aanvullende post en worden overgeheveld naar de begroting van BZK. De precieze vormgeving onder de woningbouwimpuls zal nog verder worden uitgewerkt. De inschatting is dat hiermee 10.000 woningen kunnen worden gerealiseerd. Om deze woningen snel te realiseren en een doelmatige inzet te bevorderen, wordt bij bestaande initiatieven, zoals het aanjaagteam arbeidsmigranten, de brede aanpak van dak- en thuisloosheid, de stimuleringsaanpak flexwonen aangesloten. Om dit jaar nog woningen voor de doelgroep te realiseren wordt ingezet op versnelling van bestaande plannen. Op korte termijn zal overleg plaatsvinden met provincies en gemeenten om gezamenlijk in kaart te brengen waar met deze stimulans concreet en op korte termijn versnelling te bereiken is. De evaluatie van de maatregel loopt mee in de evaluatie van de woningbouwimpuls.

Investeringsimpuls maatschappelijk vastgoed

Het is belangrijk om als overheid zekerheid te bieden aan bedrijven door als opdrachtgever naar voren te treden. Die zekerheid is nodig voor financiers en zorgt dat de orderportefeuille gevuld blijft, zodat bedrijven door de crisis heen kunnen blijven bouwen. Medeoverheden zijn een belangrijke opdrachtgever voor maatschappelijk vastgoed. Met een impuls in 2020 van 50mln. vanuit het Rijk kan voor 150 tot 250mln. aan investeringen worden ondersteund in maatschappelijk vastgoed van scholen en sportgebouwen. Het meest effectief is om natuurlijke momenten voor renovatie en groot onderhoud te benutten en daar verduurzaming en energiebesparende maatregelen aan te koppelen. Dat levert efficiencywinst op en voorkomt kapitaalvernietiging. Renovatie en groot onderhoud is arbeidsintensief en levert daarmee een bijdrage aan behoud van werkgelegenheid. Om snel te starten zal nog dit jaar een regeling worden opengezet met als uitgangspunt dat in 2020 de budgetten voor de projecten worden beschikt en dat de projecten vervolgens in 2021 zijn gerealiseerd. Met 40mln. voor scholen kan met een rijksbijdrage van 20 tot 30 procent en een gemiddelde bijdrage tussen de 100.000 en 200.000 per school tussen de 200 en maximaal 400 scholen worden gerenoveerd en verduurzaamd. Gemiddeld investeert een sportvereniging 70.000 per stap in de verduurzaming. Daarvan is dan gemiddeld 21.000 euro subsidie. Dus voor 10mln. kunnen 480 verenigingen verduurzamen. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van de sectorale routekaarten. Zodra de regeling is uitgewerkt zal ook de evaluatie van de regeling worden toegelicht.

Rouwvervoer

Daarnaast zijn vanwege schaarste aan capaciteit op de intensive care een aantal corona patinten overgebracht naar andere ziekenhuizen. In de gevallen dat deze patinten zijn overleden, leidde dat tot extra vervoerskosten. Wegens de uitzonderlijke omstandigheden die de Corona-crisis met zich mee brengt, heeft de Minister van BZK toegezegd om deze extra vervoerskosten op te vangen. Nabestaanden kunnen zich melden bij de Ombudsman Uitvaartwezen, die zorgt voor doorgeleiding van de aanvragen naar BZK.

Licence