Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste mutaties 8e incidentele suppletoire begroting 2021 (bedragenx1 mln.)

Maatregel

Bedrag 2021

Bedrag 2022

Bedrag 2023

Bedrag 2024

A. Begrotingsgefinancierd

1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen

0

2) GGD'en en veiligheidsregio's

671,7

3) IC-capaciteit

0

4) Ondersteuning sportsector

0

5) Ondersteuning zorgpersoneel

0

6) Onderzoek inzake COVID-19

0

7) Testcapaciteit

107,8

8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie

0

0

0

9) Zorgbonus

0

10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg

0

11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland

0

12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting)

0

Totaal A

779,5

0

0

0

B. Premiegefinancierd

13) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg)

0

14) Overige maatregelen (plafond Zorg)

0

Totaal B

0

0

0

0

Totaal A+B=C

779,5

0

0

0

Tabel 2 Totaal COVID-19 gerelateerde uitgaven- en ontvangsten (bedragen x 1 mln.)

Maatregel

Bedrag 20211

Bedrag 2022

Bedrag 2023

Bedrag 2024

A. Begrotingsgefinancierd

1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen

40

11

2) GGD'en en veiligheidsregio's

1.679

3) IC-capaciteit

191

162

4) Ondersteuning sportsector

400

5) Ondersteuning zorgpersoneel

22

6) Onderzoek inzake COVID-19

26

31

11

4

7) Testcapaciteit

4.620

8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie

1.977

426

400

9) Zorgbonus

1.036

1

10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg

96

11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland

46

12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting)

463

4

Totaal A

10.595

606

411

4

B. Premiegefinancierd

13) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg)

162

14) Overige maatregelen (plafond Zorg)

70

3

Totaal B

232

3

0

0

Totaal A+B=C

10.827

609

411

4

1

ISB1 Kamerstukken II 2020/21, 35 678, nr. 1, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35 684, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, 35 703, nr. 1, ISB4 Kamerstukken II 2020/21, 35 763, nr. 1, ISB6 Kamerstukken II 2020/21, 35 815, nr. 1, ISB7 Kamerstukken II 2020/21, 35 841, nr. 1

Bovenstaand overzicht geeft het totaal van alle COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten op de VWS-begroting weer, zoals verwerkt in de relevante begrotingsstukken. Het betreft de corona gerelateerde mutaties zoals opgenomen in de eerste, tweede, derde, vierde, zesde en zevende incidentele suppletoire begroting 2021. De tabel is inclusief de mutaties van deze achtste incidentele suppletoire begroting 20211. Er is voor gekozen om een uitsplitsing te maken in begrotingsgefinancierde uitgaven en premiegefinancierde uitgaven en een totaaltelling.

1

De vijfde incidentele suppletoire begroting betreft een bijstelling vanwege kwijtschelden van publieke schulden n.a.v. Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Derhalve heeft deze vijfde incidentele suppletoire begroting geen invloed op de corona gerelateerde uitgaven op de VWS-begroting.

Licence