Base description which applies to whole site
+

2 Speerpunten 2011

Gegeven de algemene doelstelling worden jaarlijks accenten gelegd. De speerpunten voor 2011 waren:

  • uitvoering aanbevelingen uit Parlementaire Zelfreflectie;

  • modernisering audiovisuele faciliteiten;

  • ombuigingen.

De afgelopen jaren werden, ook in de keuze van de speerpunten, gekenmerkt door een optimalisering van de ondersteuning van leden door middel van (financiële) investeringen. Gelet op maatschappelijke ontwikkelingen is, voor 2011 een koers gevaren waarbij de optimalisering van de ondersteuning van leden onverkort van kracht bleef, maar met een terughoudende instelling bij intensiveringen.

• Uitvoering aanbevelingen uit Parlementaire Zelfreflectie

In 2011 zijn drie in het kader van de eigen toekomst- en onderzoeksagenda drie onderzoeken van start gegaan. Twee hiervan zijn ook in 2011 afgesloten, te weten de onderzoeken naar arbeidsmigratie en naar duurzame voedselproductie. Eén onderzoek (naar het spoor) loopt door tot medio februari 2012.

In oktober 2011 is, na intensief vooroverleg met overkoepelende organisaties op het gebied van wetenschap en onderzoek, bij twee Kamercommissies gestart met een pilot om de samenwerking tussen politiek en wetenschap te versterken. Deze commissies kunnen bijvoorbeeld om factsheets over onderwerpen of om kortlopende onderzoekjes vragen.

In december 2011 heeft de Kamer de toekomst- en onderzoeksagenda 2012 in beginsel vastgesteld, benoemde onderwerpen zijn klimaat en energie, ICT bij de overheid en prijsvorming in de woningbouw.

• Modernisering audiovisuele faciliteiten

Het AV Programma (Audio Visueel) pakt de vervanging van de huidige, 19 jaar oude, infrastructuur ten behoeve van vastlegging en verspreiding van de debatten op. In 2011 zijn – conform de planning – de twee grootste aanbestedingen afgerond. Voor de vervanging van de AV infrastructuur en voor de vervanging van de regieruimte en de apparatuur zijn de contracten getekend, is het leeuwendeel van de benodigde apparatuur geleverd en is een start gemaakt met het ontwerp van de definitieve tekeningen.

Licence