Base description which applies to whole site

A2. LEESWIJZER

In de leeswijzer wordt kort ingegaan op de ministeriële verantwoordelijkheid, het beleidsverslag, de begrotingsstructuur, groeiparagraaf, de diensten die een baten-lastenstelsel voeren en de opbouw van het jaarverslag.

Ministeriële verantwoordelijkheid

Op 14 oktober 2010 is het kabinet Rutte-Verhagen aangetreden. Dit heeft geleid tot een herverkaveling van beleidsaangelegenheden tussen verschillende ministeries. Het gevolg is dat er in 2011 inhoudelijke aanpassingen in de begroting zijn doorgevoerd. Bij de herverkaveling is het beleidsonderdeel Veiligheid afgestoten en ondergebracht bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. De beleidsonderdelen Wonen, Wijken en Integratie (WWI), Rijkshuisvesting en Vreemdelingenzaken zijn op hun beurt toegevoegd aan de beleidskolom van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tevens zijn enkele baten-lastendiensten toegevoegd, te weten: Dienst van de Huurcommissie, Rijksgebouwendienst en de Immigratie en Naturalisatiedienst. Zie ook de paragraaf «diensten die een baten-lastenstelsel voeren» voor een uitgebreidere toelichting.

Het beleidsverslag 2011

In het beleidsverslag 2011 wordt teruggekeken op de resultaten uit 2011. Het beleidsverslag bestaat uit vier onderdelen: het verslag over de beleidsprioriteiten 2011, de beleidsartikelen, de niet-beleidsartikelen en de bedrijfsvoeringparagraaf.

In het verslag over de beleidsprioriteiten wordt verantwoording afgelegd over de resultaten uit het afgelopen jaar. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan opmerkelijke (politieke) prestaties. Daarnaast heeft de verantwoording over de maatregelen uit het regeerakkoord en de 17 hervormingen een plaats gekregen in het verslag over de beleidsprioriteiten. Voor BZK betreft het de hervorming van het provinciaal bestuur in de Randstad (Nr. 1), de realisatie van een streng en rechtvaardig asielbeleid (Nr. 6) en de hervorming van de huurmarkt (Nr. 17). Voor de verantwoording wordt in het beleidsverslag gebruik gemaakt van zowel financiële als niet-financiële beleidsinformatie.

Begrotingsstructuur

Met ingang van de Incidentele Suppletoire Begroting 2011 (ISB) is de artikelindeling aangepast. In de budgettaire gevolgen van beleid zijn meerjarige realisatiebudgetten (uitgaven) opgenomen voor de jaren 2007 tot en met 2010 (t-4).

De meerjarige realisatie budgetten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties komen uit het jaarverslag 2010. De budgetten voor de artikelen van WWI en Vreemdelingenzaken komen respectievelijk uit het jaarverslag 2010 van Wonen, Wijken en Integratie en Justitie. Hierbij zijn de programma-uitgaven als uitgangspunt genomen.

Groeiparagraaf

In aanvulling op de begroting 2011 zijn middels de Incidentele Suppletoire Begroting de beleidsonderdelen WWI en Vreemdelingenzaken toegevoegd. Voor WWI zijn de volgende artikelen te onderscheiden in het jaarverslag:

Artikel 44 Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw;

Artikel 45 Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en Bouwwerken;

Artikel 46 Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid woningmarkt;

Artikel 47 Integratie niet-westerse migranten;

Artikel 48 Kennis en ordening wonen, wijken en integratie;

Artikel 49 Rijkshuisvesting.

De apparaatskosten WWI (die tot maart 2010 in de VROM-verantwoording waren opgenomen) zijn toegevoegd aan de BZK verantwoording op artikel 39 (Algemeen).

Voor Vreemdelingenzaken is artikel 50 nieuw in het jaarverslag. Dit betreft:

Artikel 50 Vreemdelingen.

Zoals vermeld in de paragraaf begrotingsstructuur zijn de opgenomen historische gegevens van de uitgaven gebaseerd op de jaarverslagen 2010 van de betreffende departementen (artikelen BZK, WWI en Justitie). De verplichtingen en ontvangsten van alle artikelen zijn niet opgenomen in de budgettaire gevolgen van beleid. Dit heeft te maken met de complexiteit van ontvlechting en conversie van het systeem, waardoor deze niet uit de administratie gehaald kunnen worden.

Diensten die een baten-lastenstelsel voeren

In de jaarrekening is de financiële verantwoording van de baten-lastendiensten opgenomen. Beleidsmatig vallen deze baten-lastendiensten onder de operationele doelstellingen van de verschillende begrotingsartikelen. In de jaarrekening wordt voor deze diensten middels een balans, een staat van baten en lasten en een kasstroomoverzicht, financiële verantwoording afgelegd over 2011. Tevens worden de bijzonderheden ten aanzien van de bedrijfsvoering, de ontwikkeling van het vermogen, de liquiditeit en de exploitatie kort toegelicht.

Met de herverkaveling heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aantal nieuwe baten-lastendiensten gekregen. Het gaat om:

  • Dienst van de Huurcommissie (DHC);

  • Rijksgebouwendienst (RGD);

  • Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

De baten-lastendienst Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) is naar het ministerie van Veiligheid en Justitie gegaan.

Opbouw Jaarverslag 2011

Het jaarverslag 2011 is als volgt opgebouwd:

A. een algemeen deel met de dechargeverlening.

B. het beleidsverslag 2011 over de prioriteiten en de beleidsartikelen.

In deel B is tevens de bedrijfsvoeringparagraaf opgenomen.

C. de jaarrekening 2011.

Deel C bestaat uit de verantwoordingsstaten van het departement en de baten-lastendiensten, de departementale saldibalans en het overzicht van de gefinancierde topinkomens.

D. de bijlagen:

  • 1. overzicht van de toezichtrelaties en ZBO’s/RWT’s;

  • 2. overzicht niet-financiële informatie over inkoop van adviseurs en tijdelijk personeel;

  • 3. overzicht van de burgemeestersbenoemingen in 2011;

  • 4. extra-comptabel overzicht stedenbeleid 2011;

  • 5. afkortingenlijst;

  • 6. trefwoordenregister.

Licence