Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

1. Inleiding

In 2011 leverde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een betekenisvolle bijdrage aan het realiseren van een compacte en krachtige overheid. Een slagvaardig en dienstverlenend openbaar bestuur waar burgers op kunnen vertrouwen. Het afgelopen jaar werden tevens belangrijke stappen gezet op het beleidsterrein van wonen en bouwen. Verschillende resultaten droegen bij aan het realiseren van betaalbare, veilige en energiezuinige woningen. Op het terrein van immigratie- en asiel werkte BZK aan voorstellen voor een streng en rechtvaardig beleid, welke bijdragen aan een succesvolle participatie en integratie van nieuwkomers. De zorg voor de borging van de kernwaarden van de democratie kwam aan de orde in de kabinetsreactie op het advies van de Staatscommissie Grondwet. De Grondwet als fundament van onze democratische rechtstaat is zo stabiel en stevig dat zij de tand des tijds doorstaat.

Reflecterend op het jaar 2011 springt een aantal bijzondere resultaten in het oog. Het was op wetgevingsterrein een productief jaar. BZK bracht de benodigde wetgeving tot stand ter uitvoering van haar ambities. Het ministerie van Financiën verlaagde de overdrachtsbelasting om het vertrouwen en de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. In de integrale Woonvisie krijgt de noodzakelijke hervorming van de huurmarkt concreet vorm. BZK draagt met beide maatregelen bij aan de verbetering van de toegankelijkheid van de woningmarkt voor koper en huurder. Een andere belangrijke hervorming is de realisatie van een streng en rechtvaardig immigratie- en asielbeleid. De voorgestelde maatregelen leiden tot kortere, efficiëntere en zorgvuldigere asielprocedures. Het geïnitieerde beleid stimuleert de komst van kennismigranten en beperkt de migratie van personen met weinig perspectief.

Het afgelopen jaar bouwde BZK met het programma Compacte Rijksdienst verder aan de vernieuwing van de rijksdienst en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan een krachtige, kleine en dienstverlenende rijksoverheid. Een compact en krachtig openbaar bestuur vormt tevens de kern van de bestuursafspraken 2011–2015 en leidt tot belangrijke decentralisaties van beleid. Een doelmatiger taakverdeling tussen de bestuurslagen, met als motto «Je gaat er over, of niet» en de vermindering van regeldruk hebben een belangrijke prioriteit in de bestuursafspraken. Samen met de medeoverheden legde BZK met deze bestuursafspraken een belangrijke basis voor een slagvaardig openbaar bestuur. Een basis van waaruit de komende jaren verder gebouwd kan worden aan de hernieuwde invulling van de relatie tussen de burger en overheid. Een relatie waarin eigen verantwoordelijkheid, ontplooiing en participatie kernbegrippen zijn en waarbij een krachtige overheid een bijdrage levert aan een sterker, welvarender en veiliger Nederland.

Licence