Base description which applies to whole site

HOOFDSTUK 3 – BELEIDSPRIORITEITEN

Op het beleidsterrein van Veiligheid en Justitie is, ondanks het feit dat het kabinet Rutte I vanaf april 2012 demissionair werd, veel tot stand gebracht. De Tweede Kamer heeft vrijwel niets controversieel verklaard, waardoor wij met dezelfde daadkracht en passie verder hebben kunnen werken aan een veiliger Nederland en een geloofwaardige rechtsstaat voor de korte en de langere termijn. Grote en ingrijpende veranderingsprocessen zijn dit jaar in gang gezet om juist ook onze ambities voor de langere termijn te verwezenlijken. De justitiële ketens kunnen en moeten slimmer, sneller en effectiever. Met de in 2012 tot stand gebrachte nationale politie en de herziening van de gerechtelijke kaart zijn daartoe belangrijke randvoorwaarden gerealiseerd. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in het verbeteren van de samenwerking binnen de justitiële ketens, met medeoverheden en met maatschappelijke organisaties. Dit heeft onder meer geresulteerd in een uniforme werkwijze en structuur bij de gezamenlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit en in de doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen.

Licence