Base description which applies to whole site

I Slagkracht voor onze professionals

Eén nationale politie: een toekomstbestendige politieorganisatie

In 2012 zijn de Politiewet 2012 en het aanvullend wetsvoorstel op de politiewet door het parlement aanvaard. Als gevolg daarvan is op 1 januari 2013 de nationale politie van start gegaan. De benodigde voorbereidende handelingen ten behoeve van een adequate startpositie zijn in 2012 afgerond. Zo is de benoeming van de top van de nationale politie, waaronder de korpsleiding en de politiechefs van de regionale en landelijke eenheden tot stand gekomen en zijn in 2012 het ontwerpplan, het inrichtingsplan en het realisatieplan vastgesteld. Tenslotte is met de verschillende, bij de nationale politie betrokken partijen – burgemeesters en regioburgemeesters, openbaar ministerie, vakbonden en medezeggenschap- intensief overleg gevoerd om een goed voorbereide start van de nationale politie mogelijk te maken.

De rechtspleging kwalitatief hoogwaardig en doelmatig: herziening gerechtelijke kaart

In 2012 is de Wet herziening gerechtelijke kaart door de Kamer aanvaard. Op 1 januari 2013 is de nieuwe indeling van werkgebieden van de gerechten een feit geworden. Per 1 april 2013 is de rechtbank Oost-Nederland gesplitst in de rechtbanken Overijssel en Gelderland. De ontstane nieuwe gebiedsindeling zorgt ervoor dat de kwaliteit van de Rechtspraak op peil kan worden gehouden en slagvaardig kan blijven.

Actieprogramma Bureaucratie Politie: minder regels, meer op straat

Het Programma Minder Regels meer op straat (PMR) heeft zich in 2012 concreet gericht op de doelstelling 1.000 fte productiviteitswinst te realiseren door het verminderen van administratieve lasten voor de politie. De productiviteitswinst voor 2012 is op ruim 600 fte uitgekomen, voornamelijk als gevolg van ICT-problemen. De productiviteitswinst is o.a. gerealiseerd door aanpassing/vereenvoudiging van een aantal formulieren en de overdracht van taken naar bijvoorbeeld gemeenten.

ICT bij de politie op orde

Bij brief van 19 september 2011 is het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 2011–2014 aangeboden aan de Tweede Kamer (TK 29 628, nr. 269). In de loop van 2012 zijn de ambities van het Aanvalsprogramma meer in evenwicht gebracht met de beschikbare capaciteit bij de ICT organisatie van de politie. Dit leidde halverwege 2012 tot een bijgesteld Aanvalsprogramma (TK 29 628, nr. 327). In het bijgestelde programma ligt de focus voor de korte termijn (2012–2013) op een drietal doelstellingen: borging van de continuïteit van de ICT systemen bij de politie, verbetering van de ICT systemen voor de operationele politiemensen en het gereed maken van de ICT systemen op het terrein van de bedrijfsvoering voor de start van de nationale politie per 1 januari 2013 (Dag 1 gereed projecten). In de halfjaarlijkse rapportage van 19 juli 2012 (TK 29 628, nr. 327) is aan de Tweede Kamer gerapporteerd over de voortgang en de resultaten van het Aanvalsprogramma. Daaruit blijkt dat de continuïteit en stabiliteit van de politiesystemen belangrijk zijn toegenomen. De dalende lijn van het aantal grote storingen zette zich door. Het aantal grote storingen bedroeg in 2012 tot en met oktober 373 ten opzichte van 4.067 in 2010 en 1 454 in 2011. Een belangrijke verbetering voor de agent op straat is de mogelijkheid tot integrale bevraging van politiesystemen op de werkplek. De «Dag 1 projecten» zijn volgens schema afgerond. De vervanging van de nationale component van het Schengen Informatie Systeem (project SIS II) zal begin 2013 plaatsvinden.

Meer (aandacht voor) vrijwilligers bij de politie

Het aantal vrijwilligers bedroeg op 31 december 2012 2.940. Doelstelling is dat het aantal vrijwilligers in 2015 tien procent van de operationele sterkte bedraagt. Om deze doelstelling te ondersteunen zal er een landelijk uniform beleid voor vrijwilligersmanagement in het vernieuwde beleidskader Politievrijwilligers opgenomen worden.

Decentralisatie jeugdzorg

Het Programma Stelselherziening Jeugdzorg heeft in 2012 met name gewerkt aan de concept Jeugdwet die per 1-1-2015 in werking zal treden. In deze wet worden alle vormen van hulp voor de jeugd gedecentraliseerd van Rijk, provincies en verzekeraars naar gemeenten en worden de financieringsstromen gebundeld. In 2012 is er een uitvoeringsscan gedaan naar de uitvoerbaarheid van de Jeugdwet voor de uitvoerende organisaties. De resultaten van de uitvoeringsscan worden in januari 2013 opgeleverd. Gelet op het belang en de complexiteit van de transitie van het stelsel is het nodig dat er een goede monitoring plaatsvindt van de voortgang van het transitieproces. Daartoe is op 28 september 2012 samen met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten om een transitie-commissie stelselherziening jeugd te installeren (Staatscourant nr. 20415 van 5 oktober 2012).

Licence