Base description which applies to whole site

17 INTERNATIONALE RECHTSORDE

Algemene doelstelling

Bevorderen van de ontwikkeling van de Europese en internationale rechtsorde.

Doelbereiking en maatschappelijke effecten

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft zich ook in 2012 gericht op het creëren en uitbouwen van een Europese rechtsruimte waar burgers en bedrijven worden beschermd tegen corruptie en criminaliteit en gefaciliteerd op het gebied van het burgerlijk en het handelsrecht. Explicieter dan voorheen is deze inzet geplaatst in het kader van het economisch herstel, dat gebaat is bij het slechten van – ook juridische – obstakels voor grensoverschrijdend handels- en personenverkeer. Bij de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit heeft de inzet zich in toenemende mate gericht op de bestrijding van financieel-economische criminaliteit.

Vanuit Veiligheid en Justitie zijn in 2012 in samenwerking met de Ministeries van Buitenlandse zaken en van Defensie bijdragen in mensen en middelen geleverd ten behoeve van rechtstaatopbouw en civiele missies in derde landen.

Externe factoren

De ontwikkeling van de Europese en internationale rechtsorde krijgt gestalte in onderhandelingen in de Europese Unie met de Europese lidstaten, in interactie met internationale organisaties, zoals de Raad voor Europa en de Verenigde Naties en tussen staten onderling. De uitkomst van internationale besluitvorming is dan ook vrijwel altijd een onderhandelingsresultaat.

Realisatie meetbare gegevens bij de algemene doelstelling

De maatschappelijke effecten van de bijdrage van Nederland aan de ontwikkeling van de Europese en de internationale rechtsorde zijn moeilijk uit te drukken in indicatoren. Er worden wel doelen en voorwaarden geformuleerd voor de Nederlandse Veiligheid en Justitie-inzet ( het zo optimaal mogelijk inventariseren van de Nederlandse belangen en de verspreiding daarvan in de internationale context). De inzet van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is vaak onderdeel van inspanningen van meerdere partijen, waardoor de effecten alleen als geheel zichtbaar zijn.

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
           

Realisatie

Begroting

Verschil

   

2008

2009

2010

2011

2012

2012

 

Verplichtingen

2.123

2.464

2.359

2.112

0

0

0

               

Apparaat-uitgaven

2.113

2.444

2.415

2.116

0

0

0

                 

17.1

Internationale regelgeving

2.113

2.444

2.415

2.116

0

0

0

17.1.1

Directie Wetgeving

2.113

2.444

2.415

2.116

0

0

0

                 

Ontvangsten

4

4

87

4

0

0

0

Toelichting

Uitgaven

In het kader van rijksbrede begrotingstraject Verantwoord begroten zijn de apparaatsuitgaven van het bestuursdepartement van Veiligheid en Justitie overgeheveld naar het artikel apparaatsuitgaven kerndepartement (artikel 91), waardoor op dit artikel een nulbudget resteert. Bij de verdere invoering van Verantwoord Begroten (Begroting 2013) is de inhoud van dit artikel gereallocceerd in de beleidsagenda en de overige beleidsartikelen.

Operationele doelstelling 17.1

Bevorderen van de ontwikkeling van de Europese en de internationale rechtsorde.

Doelbereiking

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft in 2012 bijgedragen aan de ontwikkeling en instandhouding van de instituties die aan de Europese en internationale rechtsorde verbonden zijn en aan Europese en internationale regelgeving en structuren voor justitiële en politiële samenwerking. Daarbij is actief gestuurd op het realiseren van Nederlandse prioriteiten in het Stockholm Programma en in praktische en operationele samenwerking ter vergroting van vrijheid, veiligheid en recht binnen de Unie.

Toelichting op instrumenten:

  • Over de voortgang van de uitvoering van het Stockholm-programma is aan de Tweede Kamer het jaarlijkse rapport aangeboden op 17 juli 2012 (Kamerstukken II, 2011/12, 32 317, nr. 131).

  • Op het gebied van het burgerlijk en handelsrecht in de Europese rechtsruimte zijn enkele belangrijke verordeningen aangenomen, in het bijzonder de verordening betreffende de bevoegdheid, toepasselijk recht, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen en authentieke akten op het gebied van erfopvolging en betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring, alsmede de verordening betreffende de bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Brussel I).

  • Op het terrein van cyber security is de Nederlandse inzet gericht geweest op de beïnvloeding van de Europese cyber security strategie, die op 7 februari 2013 is verschenen. Van belang is daarnaast de oprichting van het Europese Cyber Crime Centrum, dat in januari 2013 bij Europol in Den Haag is geopend, waarvoor Nederland zich ook heeft ingezet.

  • Op het gebied van crisisbeheersing zijn in 2012 de onderhandelingen geopend over het Europese Mechanisme voor Civiele Bescherming en over de Crisis Coördinatie Arrangementen.

  • De versterking van de strafrechtelijke samenwerking heeft zich in 2012 in het bijzonder gericht op maatregelen ter bestrijding van de financieel-economische criminaliteit, zoals de onderhandelingen over de richtlijn over strafrechtelijke sancties op handel met voorkennis en marktmanipulatie, de richtlijn betreffende de bevriezing en confiscatie van opbrengsten van misdrijven, en de richtlijn betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt.

  • Bij de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit is de Nederlandse inzet gericht onder meer geweest op de uitvoering van de EU-beleidscyclus ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit. De huidige beleidscyclus wordt in 2013 afgerond.

  • De samenwerking met de buurlanden is voortgezet en waar mogelijk geïntensiveerd. Voorbeelden zijn de informatievoorziening over het gewijzigde coffeeshopbeleid en het houden van een grote gezamenlijke controle van de Duitse en Nederlandse politie op snelheidsovertredingen. Met Duitsland is afgesproken een gezamenlijke cyberoefening te houden. In Beneluxverband is onder meer het gemeenschappelijk werkprogramma 2013–2016 opgesteld, waarbij VenJ inzet op versterking van de grensoverschrijdende politiesamenwerking, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

  • Met betrekking tot gegevensbescherming en -uitwisseling is met name van belang dat in 2012 de onderhandelingen zijn begonnen over de algemene verordening gegevensbescherming en de richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging. Over deze onderhandelingen wordt regelmatig aan de Tweede Kamer gerapporteerd.

  • In het kader van rechtstaatsopbouw en civiele missies is deelgenomen aan projecten en missies in onder andere Suriname, Turkije, de Balkan, Marokko, Afghanistan en Afrika (ter ondersteuning van operationele belangen zoals aanpak van internationale criminaliteit, piraterijbestrijding en de samenwerking op het gebied van jeugd- en familierecht).

Realisatie meetbare gegevens bij de operationele doelstelling

Bevorderen internationale rechtsorde
 

Omschrijving/

Streefwaarde

Doel

 

activiteit

2012 en verder

2012

Bevorderen mensenrechten

– Hervorming van het EHRM, zodat het beter kan functioneren en de overbelasting wordt aangepakt

– Succesvolle voortgang van het Interlakenproces met een zichtbare Nederlandse inzet, waarbij steeds zo mogelijk gezamenlijk met andere landen wordt opgetreden.

De uitvoering van het (inmiddels zogeheten) Brighton-proces ligt op schema. Protocol 15 ligt thans voor advies bij de Parlementaire Assemblee

 

– Toetreding EU tot het EVRM.

– Besluitvorming en start ratificatieproces.

– Besluitvorming is nog niet afgerond, omdat lidstaten nog niet tot overeenstemming zijn gekomen.

Nederlandse prioriteiten in JBZ-meerjarenprogramma

– Voortgang bij de uitvoering van Nederlandse prioriteiten en voorstellen in JBZ-verband, waarbij Nederlandse doelstellingen worden neergelegd in de BNC-fiches.

– Bereiken van vastgelegde Nederlandse doelstellingen op geprioriteerde maatregelen wordt gemonitord.

– Sinds begin 2012 wordt per kwartaal een voortgangsoverzicht aangeboden aan beide Kamers over de voorstellen in JBZ-verband, met bijzondere aandacht voor de Nederlandse prioriteiten.

Bijdrage rechtsstaatopbouw in derde landen en fragiele staten.

Beleidsvorming en coördinatie op het gebied van rechtsstaatopbouw op basis van de operationele belangen van VenJ

Opstellen nota rechtsstaatopbouw; ontwikkelen projecten en trainingen t.b.v. prioriteitslanden o.b.v. het Matra Instrument; experts uitgezonden in EU-geleide missies en overige samenwerkingsverbanden; sturen bij het ontwikkelen van projecten in prioriteitslanden; uitwerking justitieprogramma Indonesië op basis van Meerjarig Interdepartementaal Beleidskader;

 
Licence