Base description which applies to whole site

HOOFDSTUK 10 – DEPARTEMENTALE SALDIBALANS

Saldibalans per 31 december 2012 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

De saldibalans per 31 december 2012 geeft de financiële posten weer die bij de afsluiting van de begrotingsboekhouding aan het einde van 2012 bestonden en meegenomen worden naar volgende begrotingsjaren. Hieronder worden de onderdelen van de saldibalans nader toegelicht.

Bedragen X € 1.000

1

Uitgaven ten laste van de begroting

11.467.323

2

Ontvangsten ten gunste van de begroting

1.320.279

3

Liquide middelen

494

     

4

Rekening-courant RHB

 

4a

Rekening-courant RHB

9.794.086

5

Uitgaven buiten begrotingsverband (=intra-comptabele vorderingen)

12.880

6

Ontvangsten buiten begrotingsverband (= intra-comptabele schulden)

366.332

7

Openstaande rechten

0

7a

Tegenrekening openstaande rechten

0

8

Extra-comptabele vorderingen

951.004

8a

Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

951.004

9a

Tegenrekening extra-comptabele schulden

0

9

Extra-comptabele schulden

0

10

Voorschotten

6.767.295

10a

Tegenrekening voorschotten

6.767.295

11a

Tegenrekening garantieverplichtingen

1.831.857

11

Garantieverplichtingen

1.831.857

12a

Tegenrekening openstaande verplichtingen

5.875.596

12

Openstaande verplichtingen

5.875.596

13

Deelnemingen

0

13a

Tegenrekening deelnemingen

0

 

Totaal

26.906.449

 

Totaal

26.906.449

ad 1 en 2) Begrotingsuitgaven en -ontvangsten

Bedragen X € 1.000

Begrotingsuitgaven

2012

2011

uitgaven ten laste van de begroting 2011

0

11.438.501

uitgaven ten laste van de begroting 2012

11.467.323

0

Totaal

11.467.323

11.438.501

Bedragen X € 1.000

Begrotingsontvangsten

2012

2011

ontvangsten ten gunste van de begroting 2011

 

1.521.614

ontvangsten ten gunste van de begroting 2012

1.320.279

 

Totaal

1.320.279

1.521.614

Onder de post uitgaven en ontvangsten ten laste van de begroting zijn de gerealiseerde begrotingsuitgaven en -ontvangsten van het jaar 2012 opgenomen, met betrekking tot het jaar waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

ad 3) Liquide middelen

Het totaalbedrag van € 494.000 is als volgt opgebouwd:

Bedragen X € 1.000
 

2012

2011

Kas

232

145

ING bank

260

24

RBS bank

2

– 6

     

Saldo liquide middelen

494

163

De post liquide middelen is opgebouwd uit het saldo bij de banken (gebaseerd op het laatste dagafschrift van het jaar 2012) en de contante gelden aanwezig in de kluis van de kasbeheerders.

ad 4 en 4a) Rekening-courant RHB

Bedragen X € 1.000
 

2012

2011

Rekening Courant RHB

9.794.086

9.595.554

Het saldo van deze post geeft de financiële verhouding met het ministerie van Financiën weer. Het saldo sluit aan bij het Rekening-courant overzicht van de afdeling Rijkshoofdboekhouding van het ministerie van Financiën.

ad 5 en 6) Uitgaven en ontvangsten buiten begrotingsverband

De uitgaven buiten begrotingsverband worden als volgt gespecificeerd:

Bedragen X € 1.000

Uitgaven

   

buiten begrotingsverband

2012

2011

Door te belasten uitgaven

8.258

5.020

Salarisvoorschotten

3.557

3.469

Nog te verantwoorden salarisjournaal

996

560

Rc kasbeheerders

70

0

Nog te betalen premies

   

Totaal

12.880

9.049

Door te belasten uitgaven

Het saldo van deze post wordt gevormd door projecten die door het ministerie van Veiligheid en Justitie worden uitgevoerd en waarbij de uitgaven en ontvangsten niet binnen hetzelfde jaar worden verantwoord doordat de projectafrekening achteraf op declaratiebasis plaatsvindt.

Salarisvoorschotten

Op deze rekeningen worden de salarisvoorschotten verantwoord die door de decentrale diensten zijn verstrekt na goedkeuring van de salarisadministratie. Het verstrekte voorschot wordt vervolgens op het salaris van de medewerker ingehouden.

Nog te verantwoorden salarisjournaal

Het betreft hier mutaties uit het salarisjournaal waarvan niet duidelijk is ten laste van welke rekening deze dienen te worden verantwoord. Na beoordeling van de salarisadministratie worden deze posten alsnog verwerkt.

Bedragen X € 1.000

Ontvangsten

   

buiten begrotingsverband

2012

2011

RC-kasbeheerders

8

Vooruitontvangen bedragen

26.756

22.885

Af te dragen inhoudingen

39.572

39.349

Tussenrekening liquide middelen

30.963

18.281

Af te wikkelen proceskosten

2.028

2.203

Af te wikkelen OM

97.410

96.400

Conservatoir IBG

136.744

120.431

Gedeponeerde geldsommen

9.204

9.175

Nog te betalen premies

23.655

21.813

Totaal

366.332

330.545

Vooruit ontvangen bedragen

Het saldo van deze rekening bestaat voornamelijk uit sociale lasten over de maand december 2012 die bij de agentschappen in rekening zijn gebracht. Deze bedragen zijn in januari 2013 aan de diverse instanties afgedragen. Daarnaast wordt het creditsaldo opgenomen van de projecten die door het ministerie van Veiligheid en Justitie worden uitgevoerd en waarbij de uitgaven en ontvangsten niet in hetzelfde jaar worden verantwoord.

Af te dragen inhoudingen

Op de rekening af te dragen inhoudingen is met name de loonheffing verantwoord, die in de maand december 2012 op de ambtenarensalarissen is ingehouden. In de maand januari 2013 is deze post aan de Belastingdienst afgedragen.

Tussenrekening liquide middelen

Op deze rekening worden ontvangsten verantwoord, waarover op het moment van ontvangst nog geen zekerheid bestaat over de bestemming van het geld.

Af te wikkelen proceskosten

Deze rekening geeft het saldo weer van de proceskosten die nog met partijen moet worden afgerekend.

Af te wikkelen OM

Bedragen die in het kader van het «vrijlaten op borgtocht» van een verdachte zijn ontvangen, worden op deze rekening verantwoord. Daarnaast wordt deze rekening gecrediteerd voor de gelden die in beslag genomen zijn. De uiteindelijke bestemming van de gelden wordt bepaald door een uitspraak van de rechter in de desbetreffende zaak of door het Openbaar Ministerie. Een dergelijke beslissing kan leiden tot geheel of gedeeltelijke teruggave of verbeurdverklaring van het in beslag genomen geld.

Conservatoir In Beslaggenomen Gelden

Het creditsaldo op deze rekening wordt gevormd door de gelden waarop in het kader van ontnemingsmaatregelen conservatoir beslag is gelegd.

Gedeponeerde geldsommen

Betreft ontvangsten van partijen in rechtszaken waarvan de rechter een deskundigenonderzoek heeft gelast. De kosten van het deskundigenonderzoek worden hiermee gefinancierd.

Nog te betalen premies

Deze premies zijn afkomstig uit het salarisjournaal van december 2012 en zijn in januari 2013 betaalbaar gesteld.

ad 8 en 8a) Extra-comptabele vorderingen

Evenals 2011 is er een toename van debiteuren die bij CJIB in beheer zijn. In 2012 is er ook een toename van het aantal CJIB vorderingen welke in 2013 worden afgerekend.

Bedragen X € 1.000

Extra-comptabele vorderingen

2012

2011

Vorderingen binnen begrotingsverband

951.004

672.701

Totaal

951.004

672.701

Bedragen X € 1.000

Onderscheiden naar organisatie onderdeel

2012

2011

Bestuursdepartement

6.193

10.454

Jeugdbescherming en reclassering

450

 

Rechtspleging

10.646

21.356

CJIB

933.716

640.891

Totaal

951.004

672.701

Bedragen X € 1.000

Ingedeeld naar aard

2012

2011

Salarisvorderingen op ex-personeel

2.564

1.867

Strafrechtelijke boetes (STRABIS)

96.841

109.446

Sancties (wet Mulder)

497.076

268.095

Vorderingen opgelegde ontnemingsmaatregelen

339.798

263.349

Overige debiteuren

14.725

29.944

Totaal

951.004

672.701

Sancties (Wet Mulder)

Het vorderingenbedrag Wet Administratieve handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) is gestegen van € 268 mln. ultimo 2011 naar € 497 mln. ultimo 2012, een stijging van € 229 mln.

De stijging wordt veroorzaakt door een aantal oorzaken. De belangrijkste oorzaak is dat de boetes onverzekerd rijden (de zogenaamde artikel 30 Wam-zaken) vanaf oktober 2011 afgehandeld worden via de Wahv. Deze zaken hebben een hoog boetebedrag en een laag inningspercentage.

Ultimo 2012 stond € 169 mln. open aan boetes aan onverzekerd rijden. Ten tweede zijn alle tarieven in 2012 met minimaal 15% verhoogd en is een indexering van 4,7% toegepast. Daarnaast zijn de 1e en 2e verhoging, indien de betrokkene niet betaalt, verdubbeld en is het aantal openstaande zaken gestegen met 360.000 zaken tot 3,58 miljoen zaken.

Bedragen X € 1.000

Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

2012

2011

Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

951.004

672.201

Totaal

951.004

672.201

ad 10 en 10a) Voorschotten

De post voorschotten wordt als volgt gespecificeerd:

Bedragen X € 1.000

Voorschotten

2012

2011

Voorschotten gesubsidieerde instellingen

6.697.271

6.643.669

Overige voorschotten

70.024

72.593

Totaal voorschotten

6.767.295

6.716.262

Bedragen X € 1.000

Ouderdom van voorschotten naar jaar

Subsidies

Overige voorschotten

< 2008

1.210

3.177

2008

40.383

144

2009

29.909

2.334

2010

154.922

172

2011

417.861

48.724

2012

6.052.986

15.474

Totaal

6.697.271

70.024

Bedragen X € 1.000

Tegenrekening voorschotten

2012

2011

Tegenrekening voorschotten

6.767.295

6.716.262

Bedragen X € 1.000

Afgerekende en afgeboekte voorschotten naar ouderdom en beleidsthema

2010 en eerder

2011

2012

Totaal

Beleidsthema

       

Politieregio's, VTSPN, KLPD en Politieacademie

52.335

5.286.785

0

5.339.119

Rechtsbestel (o.a. Raden voor Rechtsbijstand)

202

512.681

0

512.884

Reclassering (o.a. SRN, SVG, Leger des Heils)

8.915

227.219

0

236.134

Jeugd (o.a. HALT, NIDOS, SAV)

34.801

34.989

0

69.791

Slachofferhulp (o.a.SHN, SIB, Comensha)

2.052

24.667

0

26.719

NIFV

75.000

25.000

0

100.000

Regionale en Landelijke Informatie- en Expertisecentra

4.300

2.571

0

6.872

Overig (inclusief kleine voorschotten)

32.470

21.139

3.447

57.056

Totaal

210.075

6.135.052

3.447

6.348.574

Overeenkomstig de subsidievoorschriften dienen de gesubsidieerde instellingen binnen dertien weken na afloop van het boekjaar een door een registeraccountant gecertificeerde jaarrekening bij het ministerie van Veiligheid en Justitie in te dienen. Na controle en accoordbevinding van de stukken wordt de subsidie definitief vastgesteld en vindt verrekening met de verstrekte voorschotten plaats. Indien in afwijking van de wens van een gesubsidieerde instelling een of meerdere posten uit de jaarrekening niet subsidiabel worden verklaard, vindt overleg met betrokkenen plaats, alvorens tot vaststelling van de exploitatiesubsidie wordt overgegaan. Bij de overige voorschotten bestaat het saldo voornamelijk uit betalingen waarbij de bijbehorende prestatie op het moment van de betaling nog niet is verricht.

ad 11 en 11a) Garantieverplichtingen

Onder de post garantieverplichtingen in de saldibalans worden de bedragen opgenomen die de hoofdsommen vormen van de garanties. Een verleende garantie wordt gezien als een verplichting en moet op dezelfde manier in de administratie worden verwerkt. Er is dus geen verschil in de registratie van garantieverplichtingen en andersoortige verplichtingen. Een verschil tussen een garantie en een andere verplichting is wel dat de hoofdsom van een garantie veelal niet of slechts gedeeltelijk tot uitbetaling leidt.

De garantieverplichtingen, die een onderdeel zijn van de openstaande verplichtingen, dienen apart te worden toegelicht.

Tegenrekening garantieverplichting
Bedragen X € 1.000
 

2012

2011

Tegenrekening garantieverplichtingen

1.831.857

1.873.951

Garantieverplichtingen

1.831.857

1.873.951

Garantieverplichting
Bedragen X € 1.000
 

2012

2011

Garantieverplichtingen

1.831.857

1.873.951

Afgegeven garanties
Bedragen X € 1 miljoen

Politieregio’s

Procesrisico’s faillissementscuratoren

RC-limiet

1.814,9

13,9

3,0

Garanties politieregio’s

De politieregio’s, politieacademie (PA) en de Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland (VtSPN), kunnen in het kader van schatkistbankieren een rekening-courantkrediet en een leenovereenkomst aangaan met het Ministerie van Financiën. Voorafgaand aan het afsluiten van een kredietovereenkomst tussen het Ministerie van Financiën en de betreffende politieorganisatie geeft het vakdepartement een garantie af voor de vervallen termijnen van rente en aflossing indien de politieorganisatie de uit de kredietovereenkomst voortkomende verplichting niet nakomt. Naast de leenfaciliteiten , waarvan de politieorganisaties op vrijwillige basis gebruik van kunnen maken, zijn zij verplicht hun creditsaldo aan te houden bij de schatkist. Ultimo 2012 zijn voor rekening-courantkredieten en leningen garanties afgegeven van € 1.831,9 miljoen. Ten opzichte van ultimo 2011 is dat een daling van € 42.000.

Naast bovenvermelde afgegeven garanties is er nog een wettelijke garantie voor gerechtsdeurwaarders en notarissen.

Gerechtsdeurwaarders

Voor zover de verplichtingen die krachtens artikel 480 Rechtsvordering op de gerechtsdeurwaarder rusten, niet worden nageleefd, is op grond van lid 3 van dit artikel de Staat jegens belanghebbenden voor de daaruit voor hen voortvloeiende schade met de gerechtsdeurwaarder hoofdelijk aansprakelijk. Het risico voor Justitie is echter klein. Het afgelopen decennium betrof dit enkele gerechtsdeurwaarders, met vorderingen variërend van enkele tienduizenden tot ruim € 2 miljoen.

Notarissen

Een soortgelijke regel is opgenomen in artikel 3:270 lid 6 BW ten aanzien van de (opbrengst) van de executie van registergoederen door notarissen. Artikel 3:270 lid 6 BW is in de afgelopen 10 jaar niet toegepast.

ad 12 en 12a) Openstaande verplichtingen

Bedragen X € 1.000

Openstaande verplichtingen

2012

2011

Openstaande verplichtingen

5.875.596

4.696.517

Bedragen X € 1.000

Openstaande verplichtingen

   

Openstaande verplichtingen per 1 januari 2012

 

4.696.517

Aangegane verplichtingen in 2012

12.646.402

 

Tot betaling gekomen in 2012

11.467.323

 

Openstaande verplichtingen per 31 december 2012

 

5.875.596

Bedragen X € 1.000

Art

Omschrijving

 

12

Rechtspleging en Rechtsbijstand

235

13

Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding

251.915

14

Jeugd

410.810

21

Nationale crisis- en veiligheid

6.975

23

Veiligheidregio’s en Politie

5.132.701

25

Veiligheid en Bestuur

11.612

29

IOOV

13

91

Algemeen

61.335

 

Totaal aangegane verplichtingen die nog niet tot uitgaven hebben geleid

5.875.596

Bedragen X € 1.000

Tegenrekening

   

Openstaande verplichtingen

2012

2011

Tegenrekening openstaande verplichtingen

5.875.596

4.696.517

VPL (Inkoop Max) en FLO

In de stand per 31 december 2012 is de meerjarige verplichting die het Ministerie van Veiligheid en Justitie naar de politie heeft, in het kader van de VUT, prepensioen en levensloopregeling (Inkoop Max regeling) en functioneel leeftijdsontslag (FLO regeling), niet opgenomen. De verplichtingen die hieruit voortvloeien zijn afhankelijk van de bedragen die worden opgenomen in de openingsbalans van de politie. De openingsbalans van de politie is bij het opstellen van de jaarrekening van het ministerie nog niet beschikbaar. Indien de verplichtingen definitief bekend zijn worden deze alsnog opgenomen in de saldibalans. In een eerste berekening wordt rekening gehouden met een bedrag van € 799 miljoen voor Inkoop Max en een bedrag van € 115 miljoen voor FLO. De Inkoop Max regeling loopt af in het jaar 2023 en de FLO regeling in het jaar 2015.

Licence