Base description which applies to whole site

9.6. KORPS LANDELIJKE POLITIEDIENSTEN (KLPD)

Staat van Baten en Lasten

Gespecificeerde Staat van baten en lasten per 31 december 2012
x € 1.000
 

-1

-2

(3)=(2)-(1)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2011

Baten

       

Omzet moederdepartement

536.268

574.484

38.216

565.769

Omzet overige departementen

49.681

17.543

– 32.138

22.714

Omzet derden

18.702

20.238

1.536

19.355

Rentebaten

28

Bijzondere baten

52

52

41

Totaal baten

604.651

612.317

7.666

607.907

         

Lasten

       

Apparaatskosten

       

– personele kosten

386.096

392.740

6.644

381.204

– materiële kosten

157.815

174.478

16.663

156.074

Rentelasten

4.770

3.509

– 1.261

4.375

Afschrijvingskosten

       

– materieel

43.475

33.726

– 9.749

48.903

– immaterieel

Overige Lasten

       

– dotaties voorzieningen

12.495

6.278

– 6.217

4.227

– bijzondere lasten

46

46

339

Totaal lasten

604.651

610.777

6.126

595.122

         

Saldo van baten en lasten

0

1.540

1.540

12.785

Toelichting:

Algemeen

De baten en lasten laten afwijkingen zien tussen de realisatie en de begroting. Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van de voorziene ontwikkelingen waarvan de financiële effecten waren vast te stellen. De afwijking tussen realisatie en begroting wordt voornamelijk veroorzaakt door voorziene ontwikkelingen welke niet financieel waren in te schatten en onvoorziene ontwikkelingen.

Baten

De opbrengsten van het moederministerie bestaan uit de algemene bijdrage en bijzondere bijdragen. De afwijking van de algemene bijdrage ten opzichte van de begroting wordt voornamelijk veroorzaakt door de brutering C2000 (€ 4,3 mln.), wijzigingen als gevolg van de CAO 2012–2014 (€ 3,4 mln.), bekostiging FINEC (€ 2,6 mln.), tegemoetkoming inkomensafhankelijke bijdrage in het kader van de zorgverzekeringswet (€ 0,9 mln.) en een technische mutatie toegelicht in de eerste suppletoire begroting ( –/– € 3,2 mln.). De bijzondere bijdragen zijn ten opzichte van de begroting gestegen. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard, doordat een aantal taken en projecten onder de post opbrengst overige ministeries waren geraamd in de begroting. Voorbeelden hiervan zijn de ontvangen bijdrage Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM), Financieel-Economische Criminaliteit (FINEC), Financial Intelligence Unit (FIU) en Uitzendingen en Landenprogramma’s.

In totaal gaat het om een bedrag van circa € 26 mln.

De belangrijkste oorzaak van de afwijking van de opbrengst overige ministeries is de hierboven reeds genoemde verschuiving naar opbrengst moederministerie. Daarnaast is de ontvangen bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties ten behoeve van het Recherche Samenwerkingsteam (RST) substantieel lager dan opgenomen in de begroting. Achterliggende reden hiervoor is dat diverse kosten direct door het Ministerie betaald worden.

Lasten

De overschrijding op de personele kosten kan op hoofdlijnen worden onderverdeeld in een overschrijding op de salariskosten van € 4,4 mln. en een overschrijding op de post inhuur externe deskundigen van € 1,2 mln.

De overschrijding op de salariskosten wordt voornamelijk veroorzaakt door een overschrijding op de post inhuur op formatie als gevolg van extra inhuur van centralisten in verband met storingen bij de 112-centrale en extra specialisten voor de nieuwe taak dierenpolitie (€ 3,5 mln.). Verder zijn in het kader van de uitbreiding van de FINEC taken FIOD-specialisten ingehuurd voor circa € 1,0 mln.

Voor wat betreft de materiële kosten geldt een overschrijding van € 16,6 mln. ten opzichte van de begroting. Belangrijke oorzaken hiervan zijn hogere kosten van verbindingen & automatisering als gevolg van doorlopende ICT-projecten uit 2011 (herijking infrastructuur) en hogere kosten doorbelasting vanuit de VtsPN. Daarnaast overschrijden de kosten van huisvesting de begroting als gevolg van overlopende projecten uit voorgaande jaren.

De lagere afschrijvingskosten houden verband met enerzijds de verhoging van de activeringsgrens en anderzijds door het later opgang komen van het investeringsprogramma 2012.

Naast de hiervoor genoemde ontwikkelingen is een bedrag van € 6,3 mln. (incl. € 0,4 mln. voorziening debiteuren) gedoteerd aan de voorzieningen. In de begroting was hiermee geen rekening gehouden. Anderzijds heeft de geraamde dotatie aan de voorziening ICT van € 12,5 mln. op aanwijzing van het Ministerie niet plaatsgevonden. Hiernaast is in verband met de vorming van de Nationale Politie de voorziening leegstand huurpanden gevormd. Deze is ter dekking van verlieslatende contracten van leegstaande panden. Deze panden zullen niet meer in gebruik worden genomen.

Balans

Balans per 31 december 2012
x € 1.000
 

Balans 2012

2011

Activa

   

Immateriële activa

Materiële activa

155.492

159.550

– grond en gebouwen

– installaties en inventarissen

8.505

8.671

– overige materiële vaste activa

146.987

150.879

Voorraden

Debiteuren

2.716

14.806

Nog te ontvangen

10.746

Liquide middelen

950

91.212

Totaal activa

169.904

265.568

     

Passiva

   

Eigen Vermogen

31.204

29.664

– exploitatiereserve

29.664

16.879

– onverdeeld resultaat

1.540

12.785

Leningen bij het Ministerie van Financiën

99.090

Voorzieningen

17.161

16.314

Bankier

18.821

Crediteuren

13.812

120.500

Nog te betalen

88.906

Liquide middelen

169.904

265.568

Toelichting:

De post materiële vaste activa is met € 4,1 mln. afgenomen. De belangrijkste oorzaak is terughoudendheid ten aanzien van het doen van investeringen in verband met de vorming van de nationale politie.

Alle financiële transacties met opdrachtgevers en het kerndepartement vinden plaats via de Rijkshoofdboekhouding. Per balansdatum heeft de rekening-courant – als gevolg van de aflossingen van de langlopende leningen – een negatief saldo en is derhalve gepresenteerd onder de kortlopende schulden.

Voor wat betreft de post voorzieningen zijn de belangrijkste mutaties een dotatie aan de voorziening leegstand voor een bedrag van € 2,9 mln. en een onttrekking aan de voorziening reorganisatie bedrijfsvoering van per saldo € 1,2 mln. De eerstgenoemde voorziening is gevormd in verband met de vorming van de nationale politie en is ter dekking is van verlieslatende contracten van panden die momenteel leegstaan en niet meer in gebruik zullen worden genomen.

De post nog te betalen is met € 14,8 mln. afgenomen. Dit betreft met name een daling van de nog te besteden bijzondere bijdragen voor een bedrag van € 12,2 mln. Deze daling is met name het gevolg van daling van de openstaande bijdrage prestatiebekostiging met € 6 mln. Deze post is in 2012 als bate verantwoord.

In onderstaande tabel is het verloop van de post voorzieningen weergegeven.

Voorzieningen 2012
x € 1.000

Omschrijving

Stand per 01-01-2012

Dotatie in 2012

Onttrekking in 2012

Overige mutaties

Stand per 31-12-2012

ambtsjubilea

6.576

634

– 656

6.554

implementatie Wet Politiegegevens (WPG)

144

– 74

– 70

0

Leegstand

0

2.862

0

2.862

Reorganisatie bedrijfsvoering

5.672

1.874

– 3.056

4.490

Reorganisatie Nationale Recherche

107

0

– 55

– 52

0

RST Arbeidsvoorwaarden

750

0

0

750

Schade (incl. gehoorschade)

1.265

548

– 393

 

1.420

Toelage W&B Nationale Recherche

1.800

600

– 1.315

1.085

Totaal voorzieningen

16.314

6.518

– 5.549

– 122

17.161

In onderstaande tabel is het verloop van het eigen vermogen weergegeven.

Eigen Vermogen
(bedragen x € 1.000)
 

2008

2009

2010

2011

2012

2012

         

ontwerp-

realisatie

         

begroting

 

1) EV begin jaar

13.578

13.783

15.928

16.879

15.051

29.664

         

 

2) saldo baten en lasten KLPD

205

2.145

951

12.785

1.540

         

 

3c) directe mutaties in het EV

3d) overige mutaties

         

 

4) eigen vermogen ultimo jaar

13.783

15.928

16.879

29.664

15.051

31.204

             

EV als % van totale baten

4,2%

1,8%

2,1%

4,9%

2,5%

5,1%

Toelichting:

Het onverdeelde resultaat wordt na vaststelling van de jaarrekening ten gunste van het eigen vermogen gebracht. Het eigen vermogen dient als buffer voor incidentele onvoorziene tegenvallers en overlopende projecten.

In de Regeling Batenlastendiensten is vastgelegd dat het eigen vermogen van een baten-lastendienst is gebonden aan een maximumomvang van 5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. Bij voorjaarsnota 2013 wordt een beslissing genomen omtrent het surplus op het Eigen Vermogen.

Kasstroomoverzicht 2012
   

-1

-2

(3) = (2)-(1)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

1

Rekening Courant RHB 1 januari 2012

62.394

94.538

32.144

         

2

Totaal operationele kasstroom

40.129

20.270

– 19.859

         

3a

Totaal investeringen

– 44.165

– 31.362

12.803

3b

Totaal boekwaarden desinvesteringen

1.000

1.247

247

3c

Totaal investeringskosten

– 43.165

– 30.116

13.049

         

4a

Eenmalige uitkering aan Moederdepartement

4b

Eenmalige storting door Moederdepartement

4c

Aflossing op leningen

– 15.738

– 99.090

– 83.352

4d

Beroep op leenfaciliteit

19.000

– 19.000

4

Totaal financieringskasstroom

3.262

– 99.090

– 102.352

       

0

5

Rekening Courant RHB 1 januari 2012

62.620

– 14.397

– 77.017

 

(5)= (1+2+3+4)

   

Het saldo van de rekening-courant RHB is ten opzichte van 1 januari 2012 gedaald met € 108,9 mln., hoofdzakelijk als gevolg van de integrale aflossing van de leningen.

Voor het achterblijven van de investeringen zijn een aantal oorzaken te noemen. Allereerst is sprake van een ophoging van de activeringsgrens. Hierdoor is sprake van een verschuiving van de investeringen naar de exploitatie. Daarnaast is sprake van terughoudendheid ten aanzien van het doen van investeringen als gevolg van de vorming van de nationale politie.

Doelmatigheid

Doelmatigheid 2012
     

Realisatie

Begroting

Verschil

 

2010

2011

2012

2012

2012

 

KLPD

KLPD

KLPD

KLPD

KLPD

KLPD-totaal:

         

FTE-totaal

4.933

5.162

5.096

5.064

32

Saldo van baten en lasten in % van totale baten

0,2%

2,1%

0,3%

0,0%

0,3%

           

Specifiek

         

Kwaliteitsindicatoren:

Ontwikkelingsgericht Personeelsbeleid (OPB)

83,2%

72,0%

70,0%

70,0%

Ziekteverzuim

6,5%

7,1%

6,2%

5,5%

0,7%

Inhuur externen

3,7%

6,6%

8,8%

10,0%

– 1,2%

Het weergegeven aantal fte’s is de ultimo stand.

Voor wat betreft de doelstelling betaalbaar stellen van 95% van de facturen binnen 31 dagen geldt dat de ontwikkeling van het betaalgedrag van het korps in het afgelopen jaar sterk is verbeterd en eind 2012 op en rond de 90% is uitgekomen.

Licence