Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2 ZBO’S EN RWT’S

Deze bijlage bevat een overzicht van de zelfstandige bestuursorganen (ZBO) en rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT) die onder de verantwoordelijkheid van het departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vallen.

Tabel B2.1 ZBO’s en RWT’s

Naam organisatie

ZBO

RWT

Functie

Begro-tings-artikel

Finan-ciering Begroting

(x € 1 mln)

Finan-ciering Premie (x € 1 mln)

Finan-ciering tarieven

(x € 1 mln)

Verwijzing

Website

Verwijzing visie

Verklaring Accountant

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) inclusief Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI)

ja

ja

UWV voert de sociale verzekeringen voor werknemers, zelfstandigen en jonggehandicapten uit. Werkzoekenden kunnen terecht voor het vinden van werk of het aanvragen van een WW- of WWB-uitkering, werkgevers voor vacaturebemiddeling en informatie over de arbeidsmarkt. Daarnaast verleent het UWV ontslagvergunningen en tewerkstellingsvergunningen, verricht keuringen en indicatiestellingen en geeft arbeidsrechtelijke informatie.

BKWI is opgericht om het geheel aan centrale voorzieningen binnen de keten van werk en inkomen te beheren en door te ontwikkelen.

42, 46, 47, 48, 49

376,0

1391,8

www.uwv.nl en www.bkwi.nl

1

                     

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

ja

ja

De SVB voert voor verschillende overheidsorganisaties regelingen en wetten uit. Voor het ministerie van SZW zijn dit de AOW, Anw, TOG, TAS, AIO, MKOB, Bijstand Buitenland, AKW en de Kindregelingen.

46,49, 50

101,5

137,6

www.svb.nl

1

                     

Raad voor Werk en Inkomen (RWI)2

 

ja

De RWI is een overlegorgaan en expertisecentrum van werkgevers, werknemers en gemeenten.

47

2,6

www.rwi.nl

1

Stichting Cultuur & Ondernemen

 

ja

Deze stichting is door de minister aangewezen als adviserende instelling in het kader van de uitvoering van de WWIK. In verband met de intrekking van de WWIK is deze taak beëindigd.

46

1,3

www.cultuur-ondernemen.nl

n.b.

                     

Inlichtingenbureau (IB)

 

ja

Het IB ondersteunt gemeenten bij hun wettelijke taken in het kader van de sociale zekerheid. Het doel is bestrijding van fraude en bevorderen van samenwerking tussen de verschillende organisaties door gegevensuitwisseling tussen gemeenten en derden in de keten van werk en inkomen.

46

6,5

www.inlichtingenbureau.nl

1

                     

Certificerende-, keurings- en overige instanties arbeidsomstandigheden

 

ja

Keuren en certificeren op het terrein van arbeidsomstandigheden.

44

0,8

n.b.3

n.b.3

divers

n.b.

n.b.3

                     

Bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen

ja4

ja

De bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen hebben als taak het uitvoeren van een bedrijfstak- of beroepspensioenregeling met verplichte deelname.

45

0,0

n.b.3

n.b.3

divers

n.b.

n.b.3

n.b. niet bekend.

1

De Inspectie SZW is op 1 januari 2012 van start gegaan. De toezichtvisie is op 4 maart 2009 aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt (Tweede Kamer, 26 448, nr. 395).

2

De RWI is per 1 juli 2012 opgeheven.

3

SZW beschikt niet over een overzicht van de financiering en/of van accountantsverklaringen van deze instanties en pensioenfondsen.

4

Het betreft private deeltijd-ZBO’s, waarbij de ZBO-activiteiten slechts een klein deel van de werkzaamheden beslaan en er, als gevolg van de wet- en regelgeving, maar weinig beleidsruimte voor de uitvoerders is. Deze instanties blijven buiten de toepassing van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.

Licence