Base description which applies to whole site

B1.2 De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten

De minister van SZW heeft op grond van de Pensioenwet systeemverantwoordelijkheid voor het toezicht op de pensioenen. Het toezicht berust, voor zover het om prudentieel en materieel toezicht gaat, bij De Nederlandsche Bank (DNB) en, voor zover het om gedragstoezicht gaat, bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De institutionele verantwoordelijkheid voor beide toezichthouders berust bij de minister van Financiën.

In het Jaarverslag van het ministerie van Financiën is daartoe een volledig overzicht opgenomen van:

  • De toezichtstaak, de beleidsdoelen en de geleverde prestaties door de toezichthouders;

  • De kosten van de toezichthouders;

  • Het aantal formatieplaatsen, zo mogelijk per beleidsdoel en toezichtstaak;

  • De kosten en bedragen die worden doorberekend aan de onder toezicht gestelden.

Voor het specifieke toezicht op de pensioenen dat DNB en AFM onder verantwoordelijkheid van de minister van SZW uitoefenen, zijn de relevante kosten als volgt.

Tabel B1.1 Kerncijfers toezicht pensioenen (x € 1 mln)
 

Realisatie 2011

Realisatie 2012

DNB

26,69

29,48

AFM

2,89

2,85

Bron: Jaarverslag DNB en Jaarverslag AFM

Licence