Base description which applies to whole site

BIJLAGE 3 AFGEROND EVALUATIE- EN OVERIG ONDERZOEK

Tabel B.3.1 Afgerond evaluatie- en overig onderzoek
 

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

1. Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

       
           

1a. Beleidsdoorlichtingen

       
 

Gezond en veilig werken

44

2010

2012

Tweede Kamer, 25 883, nr. 209

 

Nabestaanden

49

2012

2013

De doorlichting zou aanvankelijk, zoals aangekondigd in de begroting 2013, in 2012 aan de Kamer worden verzonden. Dit is niet gelukt doordat de doorlichting pas in 2012 een definitieve vorm heeft gekregen. De doorlichting is eind februari aan de Tweede Kamer verzonden. Tweede Kamer, 30 982, nr. 9

 

Pensioenbeleid

45

2012

2013

Door de drukte op het gebied van de aanvullende pensioenen is de toezegging van verzending in 2012 niet gehaald. Verzending vindt in 2013 plaats.

 

Kinderopvang

52

2014

2014

In begroting 2012 was de start in 2013 toegezegd. In begroting 2013 is dit gewijzigd in start 2014.

 

Tegemoetkoming ouders

50

2012

2013

 
           

1b. Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

       
 

Evaluatie Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en wetswijziging gastouderopvang

52

2011

2012

Tweede Kamer, 33 275, nr. 1

 

Evaluatie verruiming onmisbaarheidscriterium

43

2011

2011

Tweede Kamer, 33 000 XV, nr. 3

 

Evaluatie maatregel verruiming ketenbepaling: onderzoek naar het gebruik van de Tijdelijke maatregel: Extra tijdelijke contracten voor jongeren tot 27 jaar

43

2011

2011

Eerste Kamer, 32 058, H

 

Evaluatie Wet Participatieplaatsen

47

2011

2012

Tweede Kamer, 29 544, nr. 406

 

Evaluatie Experiment Van Werk Naar Werk

47

2012

2013

Tweede Kamer, 29 544, nr. 433

 

Evaluatie subsidieregeling scholing jonggehandicapten 

47

2012

2013

Dit onderzoek is vertraagd. Verzending vindt in 2013 plaats.

 

Ex ante evaluatie ESF

47

2012

2013

 
 

Lange termijn effecten van re-integratie

47

2012

2013

 
 

Evaluatie Gezond en veilig werken

44

2010

2012

Tweede Kamer, 25 883, nr. 209

 

Evaluatie Meerjarige Aanvullende Uitkering WWB

46

2011

2012

Tweede Kamer, 30 545, nr. 116

 

Effecten hybride stelsel WGA

46

2012

2013

In begroting 2013 was afronding 2012 toegezegd. Dit berust op een fout.

 

Evaluatie bijzondere wtv-regeling en deeltijd-WW

46

2011

2012

Tweede Kamer, 29 544, nr. 398

 

Evaluatie Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders

46

2012

2013

 
 

Zwangerschapsuitkering zelfstandigen

42

2012

2013

 
 

Evaluatie vereenvoudigde arbeidstijdenwet

44

2011

2012

Tweede Kamer, 30 532, nr. 28

 

Onderzoek WGA 80–100

46

2012

2013

 
           

2. Overig onderzoek

       
 

Wachtlijsten en wachttijden kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang – 7e meting

52

2012

2012

Tweede Kamer, 33 400 XV, nr. 5

 

Pedagogische kwaliteit van buitenschoolse opvang in Nederland

52

2010

2012

Tweede Kamer, 33 400 XV, nr. 5

 

Monitor (cijfers) Kinderopvang

52

2012

2012

Tweede Kamer, 31 322, nr. 175

         

Tweede Kamer, 31 322, nr. 189

         

Tweede Kamer, 31 322, nr. 192

 

Effectiviteit handhaving Kinderopvang

52

2012

2013

 
 

Pilot Gemeentebrede Dagarrangementen

52

2012

2015

 
 

Witte vlek op pensioengebied 2010

45

2011

2012

Tweede Kamer, 33 000 XV, nr. 66

 

Update schatting aantal MOE-landers

43

2012

2013

Tweede Kamer, 29 407, nr. 153

 

Meldingen van discriminatie in Nederland

43

2010

2012

Tweede Kamer, 30 950, nr. 47

 

Eindrapport Bouwstenen verdeelmodel participatiebudget 

48

2012

2012

SEO

 

Huishoudens in de rode cijfers

46

2012

2013

Tweede Kamer, 24 515, nr. 253

 

Eindrapportage aansluiting vraag en aanbod laaggeschoold werk

47

2012

2012

Tweede Kamer, 30 545, nr. 115

 

Pilots werken naar vermogen:

       
 

• 3e voortgangsrapportage pilot loondispensatie

47

2011

2012

Tweede Kamer, 29 544, nr. 386

 

• Rapportage pilot werkgevers

47

2010

2013

Tweede Kamer, 29 817, nr. 101

 

• Rapportage sw-bedrijven en werkpleinen

47 en 48

2011

2013

Tweede Kamer, 29 817, nr. 101

 

• Rapportage pilot loondispensatie

47

2011

2013

Tweede Kamer, 29 817, nr. 101

 

Voor- en nadelen doorsneepremie

45

2012

2013

Dit onderzoek is eind 2012 begonnen. Vanwege prioritering van werkzaamheden is vertraging ontstaan. Het onderzoek zal in mei 2013 gereed zijn.

 

Monitor arbeidsbeperkten en werk 2007–2010

47

2011

2012

Tweede Kamer, 33 000 XV, nr. 66

 

De Arbobalans 2011

44

2011

2012

Tweede Kamer, 33 000 XV, nr. 66

 

Zelfregulering van arbeidsomstandigheden

44

2011

2012

Tweede Kamer, 33 000 XV, nr. 66

 

Evaluatie informatiebepalingen pensioenwetgeving

45

2011

2011

Tweede Kamer, 33 110, nr. 1

 

Onderzoek evaluatie 2b PSW (deel 2)

45

2010

2011

Tweede Kamer, 29 544, nr. 342

 

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

42

Dit onderzoek is niet doorgegaan vanwege nieuwe beleidsontwikkelingen.

 

UWV monitor arbeidsparticipatie 2012

47

2011

2012

Tweede Kamer, 29 817, nr. 99

 

Evaluatie kinderen, armoede en sociale uitsluiting:

       
 

• Langetermijneffect

46

2009

2011

Tweede Kamer, 24 515, nr. 205

 

• Nameting aantal kinderen

46

2010

2011

Tweede Kamer, 24 515, nr. 210

 

Kwaliteitsverbetering schuldhulpverlening, evaluatie project en Spekman en Martijn-Ortega

46

2011

2012

Tweede Kamer, 33 000XV, nr. 66

 

Monitor betalingsachterstanden, meting 2011

46

2012

2012

Tweede Kamer, 33 000XV, nr. 66

Licence