Base description which applies to whole site

7. SALDIBALANS GEMEENTEFONDS PER 31 DECEMBER 2013

Saldibalans per 31 december 2013 van het gemeentefonds (x € 1.000)

DEBET

CREDIT

OMSCHRIJVING

31-12-2013

31-12-2012

OMSCHRIJVING

31-12-2013

31-12-2012

1) Uitgaven t.l.v. de begroting 2012

 

18.500.791

 

2) Ontvangsten t.g.v. de begroting 2012

 

18.500.791

Uitgaven t.l.v. de begroting 2013

17.988.793

   

Ontvangsten t.g.v. de begroting 2013

17.988.793

 
             

10) Voorschotten

39.906.276

40.039.482

 

10a) Tegenrekening voorschotten

39.906.276

40.039.482

             

12a) Tegenrekening openstaande verplichtingen

64.747

58.744

12) Openstaande verplichtingen

64.747

58.744

Totaal

57.959.816

58.599.017

Totaal

57.959.816

58.599.017

Toelichting behorende bij de saldibalans per 31 december 2013 van het gemeentefonds

Hierna worden de saldibalansposten toegelicht. De nummering van de toelichting komt overeen met die van de saldibalansposten.

Ad 1. Uitgaven ten laste van de begroting

Ad 2. Ontvangsten ten gunste van de begroting

Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten voor 2013 zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd (2013).

Ad 10. Voorschotten

Hieronder zijn de betaalde voorschotten opgenomen voor nog niet definitief vastgestelde uitkeringen aan gemeenten, evenals het voorschot op de bijdrage in de kosten van de Waarderingskamer. De gemeenten ontvangen, als gevolg van de wet, voorschotten tot het bedrag waar ze vermoedelijk recht op hebben. Uitkeringen aan de gemeenten worden na afloop van het uitkeringsjaar via beschikkingen definitief vastgesteld. Het totaalbedrag van de betaalde voorschotten bestaat bijna volledig uit voorschotten aan gemeenten op de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen. Het bedrag is in bijlage 1 bij de saldibalans gespecificeerd.

Ad 12. Openstaande verplichtingen

Onder deze post zijn de openstaande betalingsverplichtingen uit hoofde van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, openstaande betalingsverplichtingen uit hoofde van de integratie- en decentralisatie-uitkeringen, en openstaande betalingsverplichtingen uit hoofde van onderzoek en bijdragen organisaties opgenomen. Het bedrag is in bijlage 2 bij de saldibalans gespecificeerd.

Licence