Base description which applies to whole site

Bijlage 1 bij saldibalans 31 december 2013

Specificatie voorschotten (x € 1.000)
 

31-12-2013

 

31-12-2012

 
         

Art. 1.1. Onderzoek en bijdragen organisaties 1

       

2012

0

 

1.200

 

2013

2.148

 

0

 
   

2.148

 

1.200

         

Art. 1.2.1. Algemene uitkering gemeentefonds 2

       

2011

0

 

15.842.751

 

2012

15.660.892

 

15.607.997

 

2013

15.036.911

 

0

 
   

30.697.803

 

31.450.748

         

Art. 1.2.2. / 1.2.3. Integratie-uitkeringen / decentralisatie-uitkeringen2

       

2009

0

 

1.533.186

 

2010

1.848.792

 

1.848.792

 

2011

1.763.214

 

2.466.450

 

2012

2.739.106

 

2.739.106

 

2013

2.855.213

 

0

 
   

9.206.325

 

8.587.534

         

TOTAAL

 

39.906.276

 

40.039.482

1

Betreft alleen de Kosten Waarderingskamer. Omdat voor de Kosten Financiële-verhoudingswet, Budget A+O-fonds, Bijdrage aan VNG en Bijdrage gemeenten inzake KING de beschikkingen reeds zijn opgemaakt, zijn de voorschotten gelijk aan € 0.

2

Dit onderdeel van de tabel vergelijkt de voorschotten per 31 december 2013 waarvoor per uitkeringsjaar de beschikking nog niet definitief is opgemaakt (en de daarbij behorende omvang van de voorlopige beschikking) met de voorschotten waarvoor geldt dat de definitieve beschikking voor het betreffende uitkeringsjaar per 31 december 2012 nog niet was opgemaakt

Mutatieoverzicht voorschotten gemeentefonds (x € 1.000)

voorschotten per 01-01-2013

40.039.482

ontstaan in 2013

17.947.167

afgerekend in 2013

18.080.373

voorschotten per 31-12-2013

39.906.276

Licence