Base description which applies to whole site

7. SALDIBALANS PROVINCIEFONDS PER 31 DECEMBER 2013

Saldibalans per 31 december 2013 van het provinciefonds (x € 1.000)

DEBET

CREDIT

OMSCHRIJVING

31-12-2013

31-12-2012

 

OMSCHRIJVING

31-12-2013

31-12-2012

1) Uitgaven t.l.v. de begroting 2012

 

1.686.017

 

2) Ontvangsten t.g.v. de begroting 2012

 

1.686.017

Uitgaven t.l.v. de begroting 2013

1.553.052

   

Ontvangsten t.g.v. de begroting 2013

1.553.052

 
             

8) Extra comptabele vorderingen

72

0

 

8a) Tegenrekening extra compt. Vorderingen

72

0

             

10) Voorschotten

3.230.924

2.895.554

 

10a) Tegenrekening voorschotten

3.230.924

2.895.554

             

12a) Tegenrekening openstaande verplichtingen

0

324

 

12) Openstaande verplichtingen

0

324

Totaal

4.784.048

4.581.895

 

Totaal

4.784.048

4.581.895

Toelichting behorende bij de saldibalans per 31 december 2013 van het provinciefonds

Hierna worden de saldibalansposten toegelicht. De nummering van de toelichting komt overeen met die van de saldibalansposten.

Ad 1. Uitgaven ten laste van de begroting

Ad 2. Ontvangsten ten gunste van de begroting

Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten voor 2013 zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd (2013).

Ad 8. Extra comptabele vorderingen

Dit bedrag is opgebouwd uit vorderingen door wijzigingen in het betalingsverloop. Het bedrag is in bijlage 2 bij de saldibalans gespecificeerd.

Ad 10. Voorschotten

Hieronder zijn de betaalde voorschotten opgenomen voor nog niet definitief vastgestelde uitkeringen aan provincies. De provincies ontvangen, als gevolg van de wet, voorschotten tot het bedrag waar ze vermoedelijk recht op hebben. Uitkeringen aan de provincies worden na afloop van het uitkeringsjaar via beschikkingen definitief vastgesteld. Het totaalbedrag van de betaalde voorschotten bestaat bijna volledig uit voorschotten aan provincies op de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen. Het bedrag is in bijlage 1 bij de saldibalans gespecificeerd.

Ad 12. Openstaande verplichtingen

Onder deze post zijn de openstaande betalingsverplichtingen uit hoofde van de algemene uitkering uit het provinciefonds, openstaande betalingsverplichtingen uit hoofde van de integratie- en decentralisatie-uitkeringen, en openstaande betalingsverplichtingen uit hoofde van onderzoek en bijdragen organisaties opgenomen. Het bedrag is in bijlage 2 bij de saldibalans gespecificeerd.

Licence