Base description which applies to whole site

Bijlage 1 bij saldibalans 31 december 2013

Specificatie voorschotten (x € 1.000)
 

31-12-2013

 

31-12-2012

 

Art. 1.3. Algemene uitkering provinciefonds 1

       

2011

0

 

726.650

 

2012

487.586

 

487.263

 

2013

508.142

 

0

 
   

995.728

 

1.213.913

         

Art. 1.4. / 1.6. Integratie-uitkeringen / decentralisatie-uitkeringen1

       

2011

0

 

491.010

 

2012

1.190.631

 

1.190.631

 

2013

1.044.565

 

0

 
   

2.235.196

 

1.681.641

         

TOTAAL

 

3.230.924

 

2.895.554

1

Dit onderdeel van de tabel vergelijkt de voorschotten per 31 december 2013 waarvoor per uitkeringsjaar de beschikking nog niet definitief is opgemaakt (en de daarbij behorende omvang van de voorlopige beschikking) met de voorschotten waarvoor geldt dat de definitieve beschikking voor het betreffende uitkeringsjaar per 31 december 2012 nog niet was opgemaakt.

Mutatieoverzicht voorschotten provinciefonds (x € 1.000)

voorschotten per 01-01-2013

2.895.554

ontstaan in 2013

1.553.030

afgerekend in 2013

1.217.660

voorschotten per 31-12-2013

3.230.924

Licence