Base description which applies to whole site

13. Overzicht Wet Normering Topinkomens

Op grond van de artikelen 4.1 en 4.2 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Wnt) is een overzicht opgenomen van de bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen en van andere functionarissen indien hun bezoldiging in het verslagjaar meer bedroeg dan het bezoldigingsmaximum.

Het bezoldigingsmaximum is opgenomen in artikel 2.3 van de Wnt (bedrag voor 2013 is € 228.599) en wordt jaarlijks per 1 januari gewijzigd.

Voor dit departement heeft de publicatieplicht die voorkomt uit artikel 4.1 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Wnt), betrekking op de onderstaande topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen. Dit geldt op grond van artikel 4.2. Wnt eveneens voor onderstaande functionarissen wier bezoldiging in het verslagjaar, na herrekening naar een voltijds dienstverband op jaarbasis, meer bedroeg dan het wettelijke bezoldigingsmaximum. Bij functionarissen wordt de naam niet vermeld en worden ingevolge artikel 4.2, zesde lid, tussen haken de gegevens over het voorafgaande boekjaar vermeld. Voor leden van de TMG wordt verwezen naar het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft bij brief van 27 februari 2014 aan de Tweede Kamer laten weten dat hij een ministeriële regeling over de Wnt (inclusief beleidsregels toepassing Wnt) heeft opgesteld. In de begeleidende brief is aangegeven dat het niet mogelijk is gebleken een sluitende oplossing te vinden voor de uitvoeringsproblematiek ten aanzien van de vermelding van de gegevens over personen die anders dan op grond van een dienstbetrekking een functie vervullen als niet-topfunctionaris (externe niet-topfunctionarissen). De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt daarom voor het verslagjaar 2013 als gedragslijn voor dat niet volledig aan de verplichting tot openbaarmaking kan en hoeft te worden voldaan. Het Ministerie van Defensie heeft overeenkomstig deze gedragslijn uitvoering gegeven aan de Wnt. Dit leidt tot een onzekerheid in de verantwoording vanwege het ontbreken van een praktisch toepasbare normstelling voor dit onderdeel van het Wnt-overzicht. De onzekerheid betreft uitsluitend het achterwege laten van de vermelding van de gegevens over externe niet-topfunctionarissen.

Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

Naam Orgaan

Functie(s)

Aard v/d Functie

Naam

Beloning

Onkosten

Voorzieningen

Datum

begin

Datum

einde

Vte’n

Interim

Motivering overschrijding

MINDEF

HOOFD PMV-NAVO/EU

 

Meulman, Frederik H

61.508,53

0,00

13.454,77

 

31-5-2013

1,00

 

N.v.t.

MINDEF

PLAATSVERVANGEND COMMANDANT DER STRIJDKRACHTEN

 

Wehren, Johan H

128118,35

44,15

32.291,45

   

1,00

 

N.v.t.

MINDEF

COMMANDANT LUCHTSTRIJDKRACHTEN

 

Schnitger, Alexander

140894,79

220,75

37.063,47

   

1,00

 

N.v.t.

MINDEF

DIRECTEUR SZVK

 

Gerbranda, Nel

84.467,30

0,00

22.635,72

   

1,00

 

N.v.t.

MINDEF

DIRECTOR GENERAL EUMS

 

Osch, Anton G D van

95.407,27

0,00

16.145,73

 

30-6-2013

1,00

 

N.v.t.

MINDEF

COMMANDANT CORPS

 

Loon, Antonie J H van

115905,42

0,00

24.218,59

 

30-9-2013

1,00

 

N.v.t.

MINDEF

CHIEF Of STAFF (COS)

 

Tieskens, Richard G

128388,69

105,52

32.291,45

 

 

1,00

 

N.v.t.

MINDEF

HOOFDDIRECTEUR PERSONEEL

 

Water, Willem A G van de

135277,25

0,00

29.600,50

 

30-11-2013

1,00

 

N.v.t.

MINDEF

COMMANDANT LANDSTRIJDKRACHTEN

 

Kruif, Mart de

125493,03

220,75

32.291,45

 

 

1,00

 

N.v.t.

MINDEF

HOOFD PMV-NAVO/EU

 

Broeks, Jan

124166,05

0,00

29.720,11

 

 

1,00

 

N.v.t.

MINDEF

COMMANDANT DER STRIJDKRACHTEN

 

Middendorp, Thomas A

159.863,86

0,00

34.742,65

 

 

1,00

 

N.v.t.

MINDEF

COMMANDANT KMAR

 

Leijtens, Hans

122758,91

309,05

32.291,45

 

 

1,00

 

N.v.t.

MINDEF

SUPERVISOR SPEER

 

Burg, Jan van der

128124,35

176,60

32.291,45

 

 

1,00

 

N.v.t.

MINDEF

COMMANDANT CDC

 

Kopp, Erik

129590,18

0,00

30.141,69

 

31-10-2013

1,00

 

N.v.t.

MINDEF

COMMANDANT ZEESTRIJDKRACHTEN

 

Borsboom, Matthieu

127778,17

0,00

32.291,45

 

 

1,00

 

N.v.t.

MINDEF

INSPECTEUR GENERAAL DER KRIJGSMACHT

 

Ede, Ton van

125938,79

176,60

32.291,45

 

 

1,00

 

N.v.t.

Overige functionarissen van wie de bezoldiging de norm overschrijdt

Onderstaande tabel geeft een weergave van de functionarissen van wie de bezoldiging de norm overschrijdt. Voor al de opgenomen functionarissen geldt dat ze slechts een deel van 2013 in dienst zijn geweest bij het Ministerie van Defensie. De norm op jaarbasis is naar rato omgerekend naar het aantal dagen dat de functionaris in dienst is geweest, waardoor de bezoldiging op jaarbasis boven de pro-rato norm uitkomt. In onderstaande gevallen gaat om enkele dagen tot enkele maanden. Bij de motivering wordt toegelicht wat de reden is van de overschrijding.

Naam orgaan of instelling waar functie wordt bekleed

Functies

Beloning

Belastbare vaste en variabele onkosten-vergoeding

Werkgeversdeel van voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

Datum aanvang dienstverband in het boekjaar (indien van toepassing)

Datum einde dienstverband in het boekjaar (indien van toepassing)

Omvang dienst-verband (in vte)

Interim

Motivering overschrijding norm

MINDEF

OFFICER NAEW

47.886,15

 

2.033,55

 

31-01-2013

1,0

 

DIENSTTIJDGRATIFICATIE /VERGOEDING NIET VERLEENDE VAKANTIEUREN

MINDEF

NMR/C-NAK

27.735,14

 

2.199,23

 

31-01-2013

1,0

 

VERGOEDING TEGOED SPAARUREN/VERGOEDING NIET VERLEENDE VAKANTIEUREN

MINDEF

UNITMNGR PROJECTEN I&S

21.095,40

 

1.343,50

 

31-01-2013

1,0

 

DIENSTTIJDGRATIFICATIE

MINDEF

OFF GEVECHTSLEIDING

49.593,77

 

3.813,87

 

28-02-2013

1,0

 

VERGOEDING TEGOED SPAARUREN

MINDEF

OFF WEGTRANSPORT

54.460,06

 

3.195,76

 

28-02-2013

1,0

 

DIENSTTIJDGRATIFICATIE /VERGOEDING TEGOED SPAARUREN

MINDEF

HFD REGIO

34.989,99

 

2.687,00

 

28-02-2013

1,0

 

DIENSTTIJDGRATIFICATIE

MINDEF

OFF ALVD PATRIOT

73.194,19

 

7.899,70

 

30-04-2013

1,0

 

DIENSTTIJDGRATIFICATIE

MINDEF

HFD LCT

20.040,45

 

880,07

 

31-01-2013

1,0

 

VERGOEDING NIET VERLEENDE VAKANTIEUREN

MINDEF

SR BELEIDSMEDEWERKER

36.961,85

 

2.984,80

 

28-02-2013

1,0

 

DIENSTTIJDGRATIFICATIE /VERGOEDING NIET VERLEENDE VAKANTIEUREN

MINDEF

KRIJGSMACHTRAADSMAN/VROUW

8.643,60

 

89,56

 

02-01-2013

1,0

 

DIENSTTIJDGRATIFICATIE /VERGOEDING NIET VERLEENDE VAKANTIEUREN

MINDEF

OFF LOG GNK

71.325,47

88,30

2.441,99

 

31-01-2013

1,0

 

DIENSTTIJDGRATIFICATIE /VERGOEDING TEGOED SPAARUREN

MINDEF

HOOFD REG BUREAU TELEMATICA

19.464,51

 

1.343,50

 

31-01-2013

1,0

 

VERGOEDING NIET VERLEENDE VAKANTIEUREN

MINDEF

KRIJGSMACHTRAADSMAN/VROUW

21.117,80

 

1.597,88

 

31-01-2013

1,0

 

DIENSTTIJDGRATIFICATIE /VERGOEDING NIET VERLEENDE VAKANTIEUREN

MINDEF

HOOFD STAF MJD KRIJGSMACHT

24.462,74

44,15

2.199,23

 

31-01-2013

1,0

 

VERGOEDING TEGOED SPAARUREN/VERGOEDING NIET VERLEENDE VAKANTIEUREN

MINDEF

PROJ CRD

39.958,58

 

3.949,85

 

28-02-2013

1,0

 

DIENSTTIJDGRATIFICATIE

MINDEF

PROJECT COORDINATOR SSR

93.819,69

 

11.444,73

 

30-04-2013

1,0

 

VERGOEDING NIET VERLEENDE VAKANTIEUREN/VAKANTIEUITKERING

MINDEF

OFFICIER VEILIGHEIDSREGIO

23.739,09

 

1.343,50

 

31-01-2013

1,0

 

VERGOEDING NIET VERLEENDE VAKANTIEUREN/VAKANTIEUITKERING

MINDEF

MDW PL

19.568,40

 

880,07

 

31-01-2013

1,0

 

VERGOEDING TEGOED SPAARUREN/VERGOEDING NIET VERLEENDE VAKANTIEUREN

MINDEF

OFF SPEC

23.552,04

 

880,07

 

31-01-2013

1,0

 

VERGOEDING TEGOED SPAARUREN/VERGOEDING NIET VERLEENDE VAKANTIEUREN

MINDEF

PROVOST MARSHAL & SECT HEAD

28.031,36

 

1.597,88

 

31-01-2013

1,0

 

VERGOEDING NIET VERLEENDE VAKANTIEUREN/VAKANTIEUITKERING

MINDEF

OFF SPEC

41.798,20

 

3.195,76

 

28-02-2013

1,0

 

VERGOEDING TEGOED SPAARUREN

MINDEF

INSTRUCTEUR KETENLOGISTIEK

31.549,63

 

982,68

 

12-02-2013

1,0

 

DIENSTTIJDGRATIFICATIE /VERGOEDING TEGOED SPAARUREN

MINDEF

TERMINAL MANAGEMENT SPECIALIST

5.468,45

 

214,06

 

06-01-2013

1,0

 

VERGOEDING NIET VERLEENDE VAKANTIEUREN/VAKANTIEUITKERING

MINDEF

MDW MPZ DUITS

3.496,80

 

57,25

 

03-01-2013

1,0

 

VERGOEDING NIET VERLEENDE VAKANTIEUREN/VAKANTIEUITKERING

MINDEF

OO LOG GNK

23.053,54

 

281,99

 

31-01-2013

1,0

 

VERGOEDING NIET VERLEENDE VAKANTIEUREN/BBT-PREMIE

MINDEF

ASS WAPENTECH KKW EN MUNITIE

7.979,86

 

63,44

 

09-01-2013

1,0

 

VERGOEDING NIET VERLEENDE VAKANTIEUREN/BBT-PREMIE

MINDEF

AFDELINGSMNGR

3.836,10

 

206,01

 

06-01-2013

1,0

 

VERGOEDING NIET VERLEENDE VAKANTIEUREN/VAKANTIEUITKERING

MINDEF

ENGR TECHN SPEC W

5.450,27

 

223,22

 

07-01-2013

1,0

 

VERGOEDING NIET VERLEENDE VAKANTIEUREN/VAKANTIEUITKERING

MINDEF

DOCENT BV HF TECHNIEKEN KM

20.173,63

 

1.285,34

 

31-01-2013

1,0

 

VERGOEDING NIET VERLEENDE VAKANTIEUREN/VAKANTIEUITKERING

MINDEF

COORDINATION OFFICER

19.065,31

 

1.974,93

 

31-01-2013

1,0

 

VERGOEDING NIET VERLEENDE VAKANTIEUREN/VAKANTIEUITKERING

MINDEF

HFD SIE SEC

42.063,34

 

3.842,18

 

28-02-2013

1,0

 

DIENSTTIJDGRATIFICATIE

MINDEF

OFF ZEEDNST

25.535,17

 

1.597,88

 

31-01-2013

1,0

 

DIENSTTIJDGRATIFICATIE

MINDEF

OFF ZEEDNST

26.662,16

 

1.597,88

 

31-01-2013

1,0

 

DIENSTTIJDGRATIFICATIE

MINDEF

ADV SAP-BEDRIJFSVOERING

3.627,91

 

22,55

 

01-01-2013

0,5

 

VERGOEDING NIET VERLEENDE VAKANTIEUREN/VAKANTIEUITKERING

MINDEF

STOO KWALBORG/DPS

20.802,47

 

706,40

 

31-01-2013

1,0

 

DIENSTTIJDGRATIFICATIE

MINDEF

OFF ZEEDNST

16.859,30

 

447,84

 

10-01-2013

1,0

 

DIENSTTIJDGRATIFICATIE

MINDEF

UNIVERSITAIR DOCENT

20.790,28

 

1.343,50

 

31-01-2013

1,0

 

VERGOEDING NIET VERLEENDE VAKANTIEUREN/VAKANTIEUITKERING

MINDEF

KPL OGRV HONDENGELEIDING

7.766,21

 

60,68

 

09-01-2013

1,0

 

VERGOEDING NIET VERLEENDE VAKANTIEUREN/BBT-PREMIE

MINDEF

KPL BEWAKER

7.952,62

 

60,68

 

09-01-2013

1,0

 

VERGOEDING NIET VERLEENDE VAKANTIEUREN/BBT-PREMIE

MINDEF

KPL BEWAKER

7.507,48

 

60,68

 

09-01-2013

1,0

 

VERGOEDING NIET VERLEENDE VAKANTIEUREN/BBT-PREMIE

MINDEF

BRANDWACHT

5.748,36

 

38,40

 

06-01-2013

1,0

 

VERGOEDING NIET VERLEENDE VAKANTIEUREN/BBT-PREMIE

MINDEF

CHAUFFEUR

7.859,11

 

20,23

 

03-01-2013

1,0

 

VERGOEDING NIET VERLEENDE VAKANTIEUREN/BBT-PREMIE

MINDEF

LRS-BEDIENAAR

1.876,58

 

19,90

 

02-01-2013

1,0

 

VERGOEDING NIET VERLEENDE VAKANTIEUREN/VAKANTIEUITKERING

MINDEF

PLV C-PANTSERGENIEGROEP/CONSTR

1.460,73

 

16,60

 

02-01-2013

1,0

 

VERGOEDING NIET VERLEENDE VAKANTIEUREN/VAKANTIEUITKERING

MINDEF

JR FUNCT BEH

1.360,22

 

20,52

 

01-01-2013

1,0

 

VAKANTIEUITKERING

MINDEF

MATR 1 BDWSR

9.301,59

 

96,20

 

14-01-2013

1,0

 

VERGOEDING NIET VERLEENDE VAKANTIEUREN/BBT-PREMIE

MINDEF

PLV C-UITGESTEGEN GROEP

1.801,71

 

9,00

 

01-01-2013

1,0

 

VERGOEDING NIET VERLEENDE VAKANTIEUREN/VAKANTIEUITKERING

MINDEF

CHAUFFEUR WIELVOERTUIG

1.740,29

 

6,74

 

01-01-2013

1,0

 

VERGOEDING NIET VERLEENDE VAKANTIEUREN/VAKANTIEUITKERING

MINDEF

GN PONT/TIMMERMAN NIV1

1.501,42

 

0,00

 

01-01-2013

1,0

 

VERGOEDING NIET VERLEENDE VAKANTIEUREN/VAKANTIEUITKERING

MINDEF

MDW SCHEEPSDIENST NLBEOPS

3.593,32

 

53,04

 

03-01-2013

1,0

 

VERGOEDING NIET VERLEENDE VAKANTIEUREN/BHV-TOELAGE

MINDEF

MDW ALG DIENST

3.889,45

 

63,98

 

03-01-2013

1,0

 

VERGOEDING NIET VERLEENDE VAKANTIEUREN/BHV-TOELAGE

Uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband

In 2013 heeft het Ministerie van Defensie geen uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband verstrekt.

Licence