Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

7.5 Topinkomens

Bezoldiging

Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

Naam orgaan of instelling waar functie wordt bekleed

Functie(s)

Aard van de functie

Naam

Beloning

Belastbare vaste en variabele onkosten-vergoeding

Werkgeversdeel van voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

Datum aanvang dienstverband in het boekjaar(indien van toepassing)

Datum einde dienstverband in het boekjaar(indien van toepassing)

Omvang dienstverband (in FTE)

Interim

Motiveringoverschrijding norm (indien van toepassing)

Examencommissie Certificaatloodsen

Geen 1

                   

Commissie van Beroep als bedoeld in artikel 3 Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993

Geen1

                   

Nederlandse Emissieautoriteit

Bestuursvoorzitter

Bestuurder

D. J. M. Corbey

€ 43.200

0

0

   

0,2

Nee

 

Nederlandse Emissieautoriteit

Bestuurder

Bestuurder

E.F. van Galen

€ 11.429

0

0

   

0,05

Nee

 

Nederlandse Emissieautoriteit

Bestuurder

Bestuurder

C. de Visser

€ 11.429

0

0

   

0,05

Nee

 

Nederlandse Emissieautoriteit

Bestuurder

Bestuurder

A. B. M. Hoff

€ 11.429

0

0

   

0,05

Nee

 
1

Bij de ZBO’s Examencommissie Certificaatloodsen en Commissie van Beroep als bedoeld in artikel 3 Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 is geen sprake van leidinggevenden, noch van ondergeschikten. Er is geen instelling waar de functie wordt bekleed. De betrokkenen hebben geen inkomen volgens de definitie van bezoldiging zoals opgenomen in de Wet Normering Topinkomens. (Het betreft hier personen – vaak inmiddels met pensioen – die door de Minister van IenM zijn aangewezen om op te letten tijdens examens.)

NB: In het ZBO-register staan drie voormalige ZBO’s van IenM die in 2013 al niet meer bestonden. Deze zijn per 1 januari 2014 formeel uit de wet gehaald. Het betreft de ZBO’s Commissie Stuurliedenexamens, Commissie voor de Examens van scheepswerktuigkundigen en de Commissie voor de Zeevisvaartexamens.

Overige functionarissen van wie de bezoldiging de norm overschrijdt

Naam orgaan of instelling waar functie wordt bekleed

Functie(s)

Beloning

Belastbare vaste en variabele onkosten-vergoeding

Werkgeversdeel van voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

Datum aanvang dienstverband in het boekjaar(indien van toepassing)

Datum einde dienstverband in het boekjaar(indien van toepassing)

Omvang dienstverband (in FTE)

Interim

Motivering overschrijding norm

DG Ruimte en Water

Topmanager

€ 24.650,98

€ 124,88

€ 1.775,42

01-02-2013

1,0

 

Overschrijding als gevolg van diensttijdgratificatie

ILT Risicovolle bedrijven

Coördinerend Specialist Inspecteur

€ 33.847,97

€ 624,28

€ 1.578,88

01-02-2013

1,0

 

Afkoop niet opgenomen verlofuren in verband met ontslag

NB: De Minister van BZK heeft bij brief van 27 februari 2014 aan de Tweede Kamer laten weten dat hij een ministeriële regeling over de Wnt (inclusief beleidsregels toepassing Wnt) heeft opgesteld. In de begeleidende brief is aangegeven dat het niet mogelijk is gebleken een sluitende oplossing te vinden voor de uitvoeringsproblematiek ten aanzien van de vermelding van de gegevens over personen die anders dan op grond van een dienstbetrekking een functie vervullen als niet-topfunctionaris (externe niet-topfunctionarissen). De Minister van BZK heeft daarom voor het verslagjaar 2013 als gedragslijn bepaald dat niet volledig aan de verplichting tot openbaarmaking kan en hoeft te worden voldaan. Het Ministerie van IenM heeft overeenkomstig deze gedragslijn uitvoering gegeven aan de Wnt. Dit leidt tot een onzekerheid in de verantwoording vanwege het ontbreken van een praktisch toepasbare normstelling voor dit onderdeel van het Wnt-overzicht. De onzekerheid betreft uitsluitend het achterwege laten van de vermelding van de gegevens over externe niet-topfunctionarissen.

Uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband

Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

Naam orgaan of instelling waar functie werd bekleed

Laatste Functie

Aard van de Functie

Naam

Eerdere Functie(s) tijdens dienstverband

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

Jaar van beëindiging dienstverband

Interim

Motivering overschrijding norm(indien van toepassing)

                 
                 

Er zijn bij IenM geen uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband geweest aan topfunctionarissen of gewezen topfunctionarissen.

Overige functionarissen

Naam orgaan of instelling waar functie werd bekleed

Laatste Functie

Eerdere Functie(s) tijdens dienstverband

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

Jaar van beëindiging dienstverband

Interim

Motivering overschrijding norm

             

NB: De Minister van BZK heeft bij brief van 27 februari 2014 aan de Tweede Kamer laten weten dat hij een ministeriële regeling over de Wnt (inclusief beleidsregels toepassing Wnt) heeft opgesteld. In de begeleidende brief is aangegeven dat het niet mogelijk is gebleken een sluitende oplossing te vinden voor de uitvoeringsproblematiek ten aanzien van de vermelding van de gegevens over personen die anders dan op grond van een dienstbetrekking een functie vervullen als niet-topfunctionaris (externe niet-topfunctionarissen). De Minister van BZK heeft daarom voor het verslagjaar 2013 als gedragslijn bepaald dat niet volledig aan de verplichting tot openbaarmaking kan en hoeft te worden voldaan. Het Ministerie van IenM heeft overeenkomstig deze gedragslijn uitvoering gegeven aan de Wnt. Dit leidt tot een onzekerheid in de verantwoording vanwege het ontbreken van een praktisch toepasbare normstelling voor dit onderdeel van het Wnt-overzicht. De onzekerheid betreft uitsluitend het achterwege laten van de vermelding van de gegevens over externe niet-topfunctionarissen.

Licence